níféièrshū 2 Nephi

lĭhăi zhī sĭ de jìshùníféi de gēgemen fănkāng tāzhŭ jĭnggào níféi líkāijìnrù huāngyĕtā zài huāngyĕ zhōng de chéng jí qítā