níféisānshū 3 Nephi

níféi shì níféi zhī zĭxīlāmàn zhī sūn

xīlāmàn shì ĕrmă de yīwèi yĕ jiàozuò xīlāmàn de érzi de érziĕrmă shì nàwèi zài yóudà wáng 西xīdĭjiā zhízhèng dìyīnián shí líkāi yēlùsālĕng de lĭhăi de érzi níféi de hòuyì ĕrmă de érzi