ĕrmăshū Alma

ĕrmă xì ĕrmă zhī zĭ

zhè shì ĕrmă de jìshìtā shì ĕrmă yīshì de érziníféirénmín de shŏuxí făguānyĕ shì guănlĭ jiàohuì de dà jìsīzhè shì yībù făguān tŏngzhì hé rénmín jiān zhànshì fēnzhēng de jìshìyĕ shì yībù guānyú níféirén hé lāmànrén zhījiān de zhànzhēng de jìshìyīzhào zhe nà dìyīwèi făguān yĕ shì shŏuxí făguān de ĕrmă de jìlù