yĭtàishū Ether

yēruìtèrén de jìlùlù zì èrshísì zhāng jīnshŭpiàngāixiàng jīnshŭpiàn xì yú mósàiyă wáng shídài yóu línhăi rénmín suŏ fāxiàn