xīlāmànshū Helaman

níféirén de jìshùtāmende zhànshì hé fēnzhēngyĭjí tāmende pànlíháiyŏu jīdū jiànglín qián xŭduō shèng xiānzhīmen de yùyándōu shì yījù xīlāmàn zhī zĭ xīlāmàn de jìlùyĕ yījù tā zĭsūn men de jìlùzhídào jīdū de jiànglínháiyŏu xŭduō lāmànrén guīxìn letāmen guīxìn de jìshùlāmànrén de zhèngyì jí níféirén de xié hé zēngxíng de jìshùdōu shì yījù xīlāmàn hé tā zĭsūn men zhídào jīdū jiànglín shí de jìlùchēngwéi xīlāmànshūjí qítā