yăgèshū Jacob

yăgè xì níféi zhī dì

tā duì tā dìxiōngmén jiăngdào dehuàtā jībài yīge qĭtú tuīfān jīdūjiào yì de rénjĭjù guānyú níféirén lìshĭ dehuà