Trad. Simp. Pinyin English
xiān early; prior; former; in advance; first
先鋒 先锋 xiān fēng herald; pioneer
先鋒隊 先锋队 xiān fēng duì vanguard
先鋒派 先锋派 Xiān fēng pài avant-garde
先後 先后 xiān hòu early or late; priority; in succession; one after another
先見者 先见者 xiān jiàn zhě seer
先見之明 先见之明 xiān jiàn zhī míng foresight
先進 先进 xiān jìn advanced (technology); to advance
先進集體 先进集体 xiān jìn jí tǐ collectives
先進水平 先进水平 xiān jìn shuǐ píng advanced level
先進武器 先进武器 xiān jìn wǔ qì advanced weapon
先決條件 先决条件 xiān jué tiáo jiàn (n) precondition; prerequisite
先例 xiān lì antecedent; precedent
先令 xiān lìng shilling
先前 xiān qián before; previously
先驅 先驱 xiān qū pioneer
先生 xiān sheng sir; mister; teacher; (title of respect)
先天 xiān tiān inborn; innate
先天性缺陷 xiān tiān xìng quē xiàn birth defect
先行 xiān xíng (v) go in advance o others
先行者 xiān xíng zhě forerunner
先驗 先验 xiān yàn a priori and a posteriori (philosophy)
先知 xiān zhī prophet

23 entries found.

Click on the pinyin to hear it pronounced. The simplified version is shown only if different from the traditional.


Search as
Match .
Display Chinese using GIFs
Include pronunciation links

Return to the main dictionary page.