Trad. Simp. Pinyin English
zhōu (surname); complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful
周倉 周仓 Zhōu Cāng Zhou Cang
周朝 Zhōu cháo Zhou Dynasty
周村區 周村区 Zhōu cūn qū (N) Zhoucun (area in Shandong)
周恩來 周恩来 zhōu ēn lái Zhou Enlai
周二 zhōu èr Tuesday
周海媚 Zhōu Hǎi mèi Kathy Chow Hoi-Mei
周口地區 周口地区 Zhōu kǒu dì qū (N) Zhoukou (district in Henan)
周六 zhōu liù Saturday
周美玲 Zhōu Měi líng Zero Chou
周密 zhōu mì careful; thorough
周末 zhōu mò weekend
周年 zhōu nián annual; anniversary
周寧 周宁 Zhōu níng (N) Zhouning (place in Fujian)
周期函數 周期函数 zhōu qī hán shù periodic function
周日 zhōu rì Sunday
周潤發 周润发 Zhōu Rùn fā Chow Yun-Fat
周三 zhōu sān Wednesday
周四 zhōu sì Thursday
周速 zhōu sù cycle time; cycle speed
周圍 周围 zhōu wéi encompass; surrounding
周五 zhōu wǔ Friday
周武王 zhōu wǔ wáng King Wu of Zhou
周錫瑋 周锡玮 Zhōu Xí wěi Chou Hsi-wei
周小川 Zhōu Xiǎo chuān Zhou Xiaochuan
周星馳 周星驰 Zhōu Xīng chí Stephen Chow (Chinese director)
周一 zhōu yī Monday
周永康 Zhōu Yǒng kāng Zhou Yongkang
周遊 周游 zhōu yóu tour
周瑜 zhōu yú Zhou Yu
周遭 zhōu zāo surrounding, nearby
周折 zhōu zhé (n) setback to a matter; problem
周至 Zhōu zhì (N) Zhouzhi (place in Shaanxi)
周庄 Zhōu zhuāng Zhouzhuang
周總理 周总理 zhōu zǒng lǐ Premier Zhou
周作人 Zhōu Zuò rén Zhou Zuoren

36 entries found.

Click on the pinyin to hear it pronounced. The simplified version is shown only if different from the traditional.


Search as
Match .
Display Chinese using GIFs
Include pronunciation links

Return to the main dictionary page.