Trad. Simp. Pinyin English
rub
摩擦 mó cā friction
摩擦變色 摩擦变色 mó cā biàn sè tribochromism
摩擦力 mó cā lì friction
摩擦阻力 mó cā zǔ lì parasitic drag
摩爾 摩尔 mó ěr mole
摩爾多瓦 摩尔多瓦 Mó ěr duō wǎ Moldova
摩爾福蝶亞科 摩尔福蝶亚科 Mó ěr fú dié yà kē Morphinae
摩加迪沙 mó jiā dí shā Mogadishu (capital of Somalia)
摩揭陀 mó jiē tuó Magadha (in ancient India)
摩揭陀王國 摩揭陀王国 Mó jiē tuó wáng guó Magadha
摩羯座 Mó jié zuò Capricornus
摩卡 mó kǎ mocha
摩卡咖啡 mó kǎ kā fēi mocha (coffee)
摩臘婆 摩腊婆 Mó là pó Malwa
摩里斯縣 摩里斯县 Mó lǐ sī xiàn Morris County, Texas
摩里斯縣 摩里斯县 Mó lǐ sī xiàn Morris County, New Jersey
摩里斯縣 摩里斯县 Mó lǐ sī xiàn Morris County, Kansas
摩里斯縣 摩里斯县 Mó lǐ sī xiàn Morris County
摩里亞 摩里亚 Mó lǐ yà Morea
摩洛哥 Mó luò gē Morocco
摩門經 摩门经 Mó mén jīng Book of Mormon
摩門主義 摩门主义 Mó mén zhǔ yì Mormonism
摩納哥 摩纳哥 Mó nà gē Monaco
摩尼教 Mó ní jiào Manichaeism
摩瑞亞 摩瑞亚 Mó ruì yà Moria
摩薩德 摩萨德 Mó sà dé Mossad
摩蘇爾 摩苏尔 Mó sū ěr Mosul (Iraqi city)
摩梭人 Mó suō rén Mosuo
摩索拉斯王陵墓 Mó suǒ lā sī wáng líng mù Mausoleum of Maussollos
摩天大樓 摩天大楼 mó tiān dà lóu skyscraper
摩天摟 摩天搂 mó tiān lóu skyscraper
摩托 mó tuō motor (transliteration)
摩托車 摩托车 mó tuō chē motorcycle
摩托羅拉 摩托罗拉 Mó tuō luó lā Motorola
摩溫島 摩温岛 Mó wēn dǎo Tol Morwen
摩西 Mó xī Moses
摩西的律法 Mó xī de lǜ fǎ Mosaic Law
摩西律法 Mó xī lǜ fǎ law of Moses
摩耶夫人 Mó yē fū rén Queen Maya

40 entries found.

Click on the pinyin to hear it pronounced. The simplified version is shown only if different from the traditional.


Search as
Match .
Display Chinese using GIFs
Include pronunciation links

Return to the main dictionary page.