Trad. Simp. Pinyin English
西 west
西安 xī ān Xi'an (city), the capital city of Shaanxi Province
西安大清真寺 Xī ān dà qīng zhēn sì Great Mosque of Xi'an
西安交通大學 西安交通大学 Xī ān jiāo tōng dà xué Xi'an Jiaotong University
西安事變 西安事变 Xī ān shì biàn Xi'an Incident
西岸 xī àn West Bank (region west of Jordan River)
西班牙 xī bān yá Spain
西班牙港 xī bān yá gǎng Port-of-Spain (capital of Trinidad and Tobago)
西班牙國家鐵路 西班牙国家铁路 Xī bān yá Guó jiā Tiě lù RENFE
西班牙文 xī bān yá wén Spanish (language)
西班牙語 西班牙语 xī bān yá yǔ Spanish (language)
西班牙語美洲 西班牙语美洲 Xī bān yá yǔ Měi zhōu Hispanic America
西半球 xī bàn qiú Western Hemisphere
西北 xī běi northwest
西北方 xī běi fāng northwest; northwestern
西北工業大學 西北工业大学 Xī běi Gōng yè Dà xué Northwestern Polytechnical University
西北航空公司 Xī běi Háng kōng Gōng sī Northwest Airlines
西北水道 Xī běi shuǐ dào Northwest Passage
西邊 西边 xī biān (n) west side; to the west of
西伯利亞 西伯利亚 xī bó lì yà Siberia
西博滕省 Xī bó téng shěng Västerbotten County
西薄 xī bò cake
西部 xī bù western part
西部毛狐猴 xī bù máo hú hóu western woolly lemur
西餐 xī cān Western-style food
西昌 xī chāng Xichang (cosmodrome in south-west China)
西城區 西城区 Xī chéng qū Xicheng District
西充 Xī chōng (N) Xichong (place in Sichuan)
西疇 西畴 Xī chóu (N) Xichou (place in Yunnan)
西單 西单 Xī dān Xidan district (in Beijing)
西德 Xī dé (n) German Federal Republic; West Germany
西迪貝勒阿巴斯 西迪贝勒阿巴斯 Xī dí Bèi lè Ā bā sī Sidi Bel Abbes
西點 西点 xī diǎn West Point
西番蓮 西番莲 xī fān lián passion flower
西番雅書 西番雅书 xī fān yǎ shū Book of Zephaniah
西方 xī fāng the West; the Occident; Western countries
西方極樂世界 西方极乐世界 xī fāng jí lè shì jiè Western Pure Land of Ultimate Bliss or Sukhavati (Sanskrit)
西方馬腦炎病毒 西方马脑炎病毒 xī fāng mǎ nǎo yán bìng dú western equine encephalitis (WEE) virus
西方美術史 西方美术史 Xī fāng měi shù shǐ Western art history
西方世界 xī fāng shì jiè western world
西方文化 xī fāng wén huà Western culture
西峰 Xī fēng (N) Xifeng (city in Gansu)
西豐 西丰 Xī fēng (N) Xifeng (place in Liaoning)
西風 西风 xī fēng (n) westerly wind
西服 xī fú Western-style clothes
西弗吉尼亞 西弗吉尼亚 xī fú jí ní yà West Virginia
西港鄉 西港乡 Xī gǎng xiāng (N) Hsikang (village in Taiwan)
西貢草禽園 西贡草禽园 Xī gòng cǎo qín yuán Saigon Zoo and Botanic Garden
西古爾納油田 西古尔纳油田 Xī gǔ ěr nà yóu tián West Qurna oil field
西瓜 xī guā watermelon
西歸浦市 西归浦市 Xī guī pǔ shì Seogwipo
西哈努克 xī hā nǔ kè (King) Sihanouk (of Cambodia)
西和 Xī hé (N) Xihe (place in Gansu)
西紅柿 西红柿 xī hóng shì tomato
西湖 xī hú the West Lake, in Hangzhou
西湖鄉 西湖乡 Xī hú xiāng (N) Hsihu (village in Taiwan)
西華 西华 Xī huá (N) Xihua (place in Henan)
西吉 Xī jí (N) Xiji (place in Ningxia)
西江 Xī jiāng Xijiang River
西裡爾 西里尔 xī lǐ ěr Cyrillic
西裡爾字母 西里尔字母 xī lǐ ěr zì mǔ Cyrillic alphabet; Cyrillic letters
西里西亞 西里西亚 Xī lǐ xī yà Silesia
西力斯昂哥 Xī lì sī áng gē Cirith Ungol
西力斯葛哥 Xī lì sī gě gē Cirith Gorgor
西林 Xī lín (N) Xilin (place in Guangxi)
西螺鎮 西螺镇 Xī luó zhèn (N) Hsilo (town in Taiwan)
西洛賽賓 西洛赛宾 xī luò sài bīn psilocybin
西曼蘭省 西曼兰省 Xī màn lán shěng Västmanland County
西門子 西门子 xī mén zǐ Siemens (company name)
西門子公司 西门子公司 Xī mén zǐ Gōng sī Siemens AG
西盟佤族自治縣 西盟佤族自治县 Xī méng Wǎ zú zì zhì xiàn (N) Ximeng Wazu autonomous county (county in Yunnan)
西孟加拉邦 Xī Mèng jiā lā bāng West Bengal
西米 xī mǐ sago
西面 xī miàn west side; west
西乃山 xī nǎi shān Mount Sinai
西奈 xī nài Sinai
西奈半島 西奈半岛 xī nài bàn dǎo Sinai Peninsula
西南 xī nán southwest
西南交通大學 西南交通大学 Xī nán Jiāo tōng Dà xué Southwest Jiaotong University
西南亞 西南亚 xī nán yà southwest Asia
西南中沙群島 西南中沙群岛 Xī nán zhōng shā qún dǎo (N) Xinan zhongsha islands (by Hainan)
西寧 西宁 xī níng Xining, capital of Qinghai province in west China
西寧市 西宁市 Xī níng shì Xining
西諾爾蘭省 西诺尔兰省 Xī nuò ěr lán shěng Västernorrland County
西歐 西欧 xī ōu Western Europe
西平 Xī píng (N) Xiping (place in Henan)
西奇 xī qí sygyt (overtone singing)
西牆 西墙 Xī qiáng Western Wall
西區 西区 Xī qū (N) Hsi (area in Taiwan)
西戎 Xī róng Xionites (Central Asian nomads)
西瑞安河 Xī ruì ān hé River Sirion
西撒哈拉 Xī Sā hā lā Western Sahara
西薩摩亞 西萨摩亚 Xī Sà mó yà (n) Western Samoa
西塞羅 西塞罗 Xī sāi luó Cicero
西三條 西三条 xī sān tiáo Xisantiao (Beijing placename)
西沙群島 西沙群岛 Xī shā qún dǎo Paracel Islands
西山區 西山区 Xī shān qū (N) Xishan (area in Yunnan)
西施 Xī Shī Xi Shi (famous Chinese beauty)
西斯塔尼 xī sī tǎ ní Sistani (name of a prominent Iraqi Ayatollah)
西屯區 西屯区 Xī tún qū (N) Hsitun (area in Taiwan)
西灣 西湾 Xī wān West Bay
西王母 xī wáng mǔ name of a goddess
西魏 Xī Wèi Western Wei
西烏珠穆沁旗 西乌珠穆沁旗 Xī wū zhū mù qìn qí (N) Xiwuzhumuqin qi (place in Inner Mongolia)
西西里 xī xī lǐ Sicily; Sicilia (Italian Island)
西西裡島 西西里岛 Xī xī lǐ dǎo Sicily
西西里島登陸戰役 西西里岛登陆战役 Xī xī lǐ dǎo dēng lù zhàn yì Allied invasion of Sicily
西西裡晚禱 西西里晚祷 Xī xī lǐ wǎn dǎo Sicilian Vespers
西西里晚禱 西西里晚祷 Xī xī lǐ wǎn dǎo Les vêpres siciliennes (Verdi opera)
西峽 西峡 Xī xiá (N) Xixia (place in Henan)
西夏 Xī Xià Western Xia
西線無戰事 西线无战事 Xī xiàn wú zhàn shì All Quiet on the Western Front
西鄉 西乡 Xī xiāng (N) Xixiang (place in Shaanxi)
西廂記 西厢记 Xī Xiāng jì Romance of the West Chamber
西興部村 西兴部村 Xī xīng bù cūn Nishiokoppe, Hokkaidō
西雅圖 西雅图 Xī yǎ tú (n) Seattle
西亞 西亚 Xī Yà Southwest Asia
西洋棋 xī yáng qí chess
西洋杉 xī yáng shān cedar
西醫 西医 xī yī Western medicine; a doctor trained in Western medicine
西遊記 西游记 xī yóu jì Pilgrimage to the West; Journey to the West
西嶼鄉 西屿乡 Xī yǔ xiāng (N) Hsiyu (village in Taiwan)
西域 xī yù western regions
西藏 xī zàng Tibet; Xizang; Xizang autonomous region
西藏大學 西藏大学 Xī zàng Dà xué Tibet University
西藏自治區 西藏自治区 xī zàng zì zhì qū (N) Tibetan Autonomous Region, far west Chinese province
西直門 西直门 Xī zhí mén Xizhimen
西裝 西装 xī zhuāng (Western-style) clothes

128 entries found.

Click on the pinyin to hear it pronounced. The simplified version is shown only if different from the traditional.


Search as
Match .
Display Chinese using GIFs
Include pronunciation links

Return to the main dictionary page.