Trad. Simp. Pinyin English
bèi cowries; shell; valuables; shellfish
貝彫 贝雕 bèi diāo shell carving
貝多芬 贝多芬 Bèi duō fēn Beethoven
貝恩角龍 贝恩角龙 Bèi ēn jiǎo lóng Bainoceratops
貝爾 贝尔 Bèi ěr (n) Bell (person name)
貝爾法拉斯灣 贝尔法拉斯湾 Bèi ěr fǎ lā sī wān Bay of Belfalas
貝爾法斯特 贝尔法斯特 Bèi ěr fǎ sī tè Belfast
貝爾法斯特協議 贝尔法斯特协议 Bèi ěr fǎ sī tè Xié yì Belfast Agreement
貝爾格萊德 贝尔格莱德 Bèi ěr gé lái dé Belgrade (capital of Serbia)
貝爾格萊德大學 贝尔格莱德大学 Bèi ěr gé lái dé Dà xué University of Belgrade
貝爾格萊德紅星足球俱樂部 贝尔格莱德红星足球俱乐部 Bèi ěr gé lái dé Hóng xīng zú qiú Jù lè bù Red Star Belgrade
貝爾格萊德市旗 贝尔格莱德市旗 Bèi ěr gé lái dé shì qí Flag of Belgrade
貝爾金 贝尔金 Bèi ěr jīn Belkin
貝爾蘭 贝尔兰 Bèi ěr lán Beleriand
貝爾莫潘 贝尔莫潘 Bèi ěr mò pān Belmopan (capital of Belize)
貝爾實驗室 贝尔实验室 Bèi ěr Shí yàn shì Bell Labs
貝加爾湖 贝加尔湖 Bèi jiā ěr hú Lake Baikal
貝賈亞 贝贾亚 Bèi jiǎ yà Béjaïa
貝卡谷地 贝卡谷地 Bèi kǎ gǔ dì Bekaa valley between Lebanon and Syria
貝殼 贝壳 bèi ké shell
貝克 贝克 Bèi kè Baker (English surname)
貝拉 贝拉 Bèi lā Beira, Mozambique
貝拉米 贝拉米 Bèi lā mǐ Bellamy
貝雷帽 贝雷帽 bèi léi mào beret
貝磊勾斯特 贝磊勾斯特 Bèi lěi gōu sī tè Belegost
貝類 贝类 bèi lèi shellfish; mollusks
貝裡肯龍 贝里肯龙 Bèi lǐ kěn lóng Blikanasaurus
貝理雅內閣 贝理雅内阁 Bèi lǐ yǎ nèi gé Blair Ministry
貝烈蓋爾海 贝烈盖尔海 Bèi liè gài ěr hǎi Belegaer
貝林縣 贝林县 Bèi lín xiàn Berrien County, Michigan
貝魯特 贝鲁特 Bèi lǔ tè Beirut (capital of Lebanon)
貝母 贝母 bèi mǔ the bulb of the fritillary (Fritillaria thunbergii)
貝寧 贝宁 Bèi níng Benin
貝丘 贝丘 bèi qiū shell mound
貝瑞塔 贝瑞塔 Bèi ruì tǎ Beretta
貝桑鬆 贝桑松 Bèi sāng sōng Besançon
貝沙爾 贝沙尔 Bèi shā ěr Béchar
貝斯手 贝斯手 bèi sī shǒu bassist
貝托爾德 贝托尔德 Bèi tuō ěr dé Berthold, Margrave of Baden
貝西爾 贝西尔 Bèi xī ěr Brethil
貝聿銘 贝聿铭 Bèi Yù míng I. M. Pei
貝茲曲線 贝兹曲线 Bèi zī qǔ xiàn Bézier curve

42 entries found.

Click on the pinyin to hear it pronounced. The simplified version is shown only if different from the traditional.


Search as
Match .
Display Chinese using GIFs
Include pronunciation links

Return to the main dictionary page.