Trad. Simp. Pinyin English
jiǔ wine; liquor; spirits
酒吧 jiǔ bā bar; pub
酒店 jiǔ diàn wine shop; pub (public house); hotel
酒館 酒馆 jiǔ guǎn (n) barroom; pub; public house; wineshop
酒鬼 jiǔ guǐ drunkard
酒會 酒会 jiǔ huì (n) cocktail party
酒家 jiǔ jiā restaurant
酒精 jiǔ jīng alcohol
酒精飲料 酒精饮料 jiǔ jīng yǐn liào liquor
酒廊 jiǔ láng bar
酒樓 酒楼 jiǔ lóu Cantonese restaurant
酒泉 Jiǔ quán (N) Jiuquan (city in Gansu)
酒泉地區 酒泉地区 Jiǔ quán dì qū (N) Jiuquan district (district in Gansu)
酒石酸 jiǔ shí suān tartaric acid
酒酸不售 jiǔ suān bù shòu "The wine´s gone bad and it cannot be sold"
酒窩 酒窝 jiǔ wō dimple

16 entries found.

Click on the pinyin to hear it pronounced. The simplified version is shown only if different from the traditional.


Search as
Match .
Display Chinese using GIFs
Include pronunciation links

Return to the main dictionary page.