Trad. Simp. Pinyin English
horse; horse chess piece; Surname
馬鞍山 马鞍山 Mǎ ān shān (N) Ma'anshan (city in Anhui)
馬背 马背 mǎ bèi horseback
馬邊 马边 Mǎ biān (N) Mabian Yizu autonomous county (place in Sichuan)
馬鞭 马鞭 mǎ biān horsewhip
馬邊彝族自治縣 马边彝族自治县 Mǎ biān Yí zú zì zhì xiàn (N) Mabian Yizu autonomous county (county in Sichuan)
馬伯樂 马伯乐 Mǎ bó lè Maspero (name)
馬步 马步 mǎ bù a particular stance
馬場町 马场町 Mǎ chǎng tǐng Machangding
馬車 马车 mǎ chē carriage
馬達 马达 mǎ dá motor
馬達加斯加 马达加斯加 mǎ dá jiā sī jiā Madagascar
馬但 马但 Mǎ dàn Matthan (son of Eleazar)
馬德堡座堂 马德堡座堂 Mǎ dé bǎo zuò táng Cathedral of Magdeburg
馬德拉斯 马德拉斯 mǎ dé lā sī Madras, India
馬德裡 马德里 mǎ dé lǐ Madrid (capital of Spain)
馬德普拉塔 马德普拉塔 Mǎ dé Pǔ lā tǎ Mar del Plata
馬德望 马德望 Mǎ dé wàng Battambang
馬蹬 马蹬 mǎ dèng stirrup
馬丁 马丁 Mǎ dīng Martin, Slovakia
馬丁內斯 马丁内斯 Mǎ dīng nèi sī Martínez
馬端臨 马端临 Mǎ Duān lín Ma Duanlin
馬爾堡病毒 马尔堡病毒 mǎ ěr bǎo bìng dú Marburg virus
馬爾代夫 马尔代夫 mǎ ěr dài fū Maldives
馬爾代夫足球聯賽 马尔代夫足球联赛 Mǎ ěr dài fū zú qiú lián sài Dhivehi League
馬爾康 马尔康 Mǎ ěr kāng (N) Ma'erkang (place in Sichuan)
馬爾庫斯 马尔库斯 Mǎ ěr kù sī Marcus (name)
馬爾馬雷 马尔马雷 Mǎ ěr mǎ léi Marmaray
馬耳他 马耳他 mǎ ěr tā Malta
馬爾他十字 马尔他十字 Mǎ ěr tā Shí zì Maltese cross
馬爾維納斯群島 马尔维纳斯群岛 Mǎ ěr wéi nà sī qún dǎo Malvinas Islands (also known as Falkland Islands)
馬房 马房 mǎ fáng horse stable
馬伕 马夫 mǎ fū groom
馬公 马公 Mǎ gōng (N) Makung (city in Taiwan)
馬關 马关 Mǎ guān (N) Maguan (place in Yunnan)
馬關條約 马关条约 Mǎ guān tiáo yuē Treaty of Shimonoseki
馬國爾 马国尔 Mǎ guó ěr Magor
馬哈迪 马哈迪 Mǎ hā dí Mahathir bin Mohamad
馬哈拉施特拉邦 马哈拉施特拉邦 Mǎ hā lā shī tè lā bāng Maharashtra (state in India)
馬赫 马赫 mǎ hè Mach number
馬虎 马虎 mǎ hu (adj) careless; not serious
馬家軍 马家军 Mǎ jiā jūn Ma clique
馬加斯 马加斯 Mǎ jiā sī Magas
馬甲 马甲 mǎ jiǎ corset
馬建忠 马建忠 Mǎ Jiàn zhōng Ma Jianzhong
馬經 马经 mǎ jīng form (horse racing)
馬廄 马厩 mǎ jiù barn
馬具 马具 mǎ jù harness
馬君武 马君武 Mǎ Jūn wǔ Ma Junwu
馬俊仁 马俊仁 Mǎ Jùn rén Ma Junren
馬科 马科 mǎ kē Equidae; horse family
馬科斯 马科斯 Mǎ kē sī Marcos
馬可福音 马可福音 Mǎ kě fú yīn Gospel According to Mark
馬可尼 马可尼 Mǎ kě ní Marconi, UK electronics company
馬克 马克 mǎ kè mark
馬克思 马克思 Mǎ kè sī (N) Marx
馬克思列寧主義 马克思列宁主义 Mǎ kè sī Liè níng zhǔ yì Marxism-Leninism
馬克思主義 马克思主义 Mǎ kè sī zhǔ yì Marxism
馬庫色 马库色 Mǎ kù sè Marcuse (philosopher)
馬拉 马拉 Mǎ lā Jean-Paul Marat
馬拉博 马拉博 Mǎ lā bó Malabo (capital of Equatorial Guinea)
馬拉赫 马拉赫 Mǎ lā hè Marach
馬拉開波湖 马拉开波湖 Mǎ lā kāi bō hú Lake Maracaibo
馬拉喀什 马拉喀什 Mǎ lā kè shí Marrakech (city in Morocco)
馬拉內洛 马拉内洛 Mǎ lā nèi luò Maranello
馬拉維 马拉维 Mǎ lā wéi Malawi
馬拉松 马拉松 mǎ lá sōng marathon (race)
馬來 马来 Mǎ lái Malay
馬來人 马来人 mǎ lái rén Malaysian person or people
馬來文 马来文 mǎ lái wén Malaysian (language)
馬來西亞 马来西亚 mǎ lái xī yà Malaysia
馬來西亞語 马来西亚语 mǎ lái xī yà yǔ Malaysian (language)
馬來亞 马来亚 Mǎ lái yà Malaya
馬來語 马来语 Mǎ lái yǔ Malaysian language
馬蘭 马兰 Mǎ lán (N) Malan (place in Xinjiang)
馬裡 马里 Mǎ lǐ Mali
馬裡查戰役 马里查战役 Mǎ lǐ chá zhàn yì Battle of Maritsa
馬裡蘭 马里兰 Mǎ lǐ lán Maryland
馬裡蘭州 马里兰州 Mǎ lǐ lán zhōu Maryland
馬力 马力 mǎ lì horsepower
馬利內特縣 马利内特县 Mǎ lì nèi tè xiàn Marinette County, Wisconsin
馬良 马良 Mǎ Liáng Ma Liang (Three Kingdoms)
馬鈴薯 马铃薯 mǎ líng shǔ potato
馬六甲 马六甲 Mǎ liù jiǎ Malacca (state in Malaysia)
馬六甲海峽 马六甲海峡 Mǎ liù jiǎ Hǎi xiá Strait of Malacca
馬龍 马龙 Mǎ lóng (N) Malong (place in Yunnan)
馬路 马路 mǎ lù street; road
馬鹿 马鹿 mǎ lù red deer
馬路口 马路口 mǎ lù kǒu intersection (of roads)
馬羅島 马罗岛 Mǎ luó dǎo Marado
馬馬虎虎 马马虎虎 mǎ mǎ hǔ hǔ (adj) so-so
馬納馬 马纳马 Mǎ nà mǎ Manama (capital of Bahrain)
馬瑙斯 马瑙斯 Mǎ nǎo sī Manaus (city in Brazil)
馬尼拉 马尼拉 Mǎ ní lā Manila (capital of Philippines)
馬尼拉大學 马尼拉大学 Mǎ ní lā Dà xué University of Manila
馬尼托沃克縣 马尼托沃克县 Mǎ ní tuō wò kè xiàn Manitowoc County, Wisconsin
馬普托 马普托 Mǎ pǔ tuō Maputo (capital of Mozambique)
馬其頓 马其顿 Mǎ qí dùn Macedonia
馬撒利特人 马撒利特人 Mǎ sǎ lì tè rén Masalit
馬薩諸塞 马萨诸塞 Mǎ sà zhū sài Massachusetts, US state
馬薩諸塞州 马萨诸塞州 Mǎ sà zhū sài zhōu Massachusetts
馬賽 马赛 Mǎ sài Marseille
馬賽克 马赛克 mǎ sài kè mosaic
馬塞盧 马塞卢 Mǎ sài lú Maseru (capital of Lesotho)
馬賽曲 马赛曲 Mǎ sài qǔ La Marseillaise
馬三立 马三立 Mǎ Sān lì Ma Sanli
馬山 马山 Mǎ shān (N) Mashan (place in Guangxi)
馬上 马上 mǎ shàng at once; right away; immediately
馬紹爾群島 马绍尔群岛 Mǎ shào ěr qún dǎo Marshall Islands
馬術 马术 mǎ shù (n) equestrianism
馬斯喀特 马斯喀特 Mǎ sī kā tè Muscat (capital of Oman)
馬斯科吉縣 马斯科吉县 Mǎ sī kē Jí xiàn Muskogee County, Oklahoma
馬斯裡足球俱樂部 马斯里足球俱乐部 Mǎ sī lǐ zú qiú Jù lè bù Al-Masry
馬斯特裡赫特 马斯特里赫特 Mǎ sī tè lǐ hè tè Maastricht
馬蘇德 马苏德 Mǎ sū dé Massoud
馬太福音 马太福音 Mǎ tài Fú yīn Gospel According to Matthew
馬蹄 马蹄 mǎ tí horseshoe
馬提尼克 马提尼克 Mǎ tí ní kè Martinique (French Caribbean island)
馬蹄鐵 马蹄铁 mǎ tí tiě horseshoe
馬桶 马桶 mǎ tǒng toilet
馬頭琴 马头琴 mǎ tóu qín morin khuur
馬西德拉斯峰 马西德拉斯峰 Mǎ xī dé lā sī fēng Methedras
馬戲 马戏 mǎ xì (n) circus
馬戲團 马戏团 mǎ xì tuán circus
馬歇爾 马歇尔 Mǎ xiē ěr Marshall
馬英九 马英九 Mǎ Yīng jiǔ Ma Ying-jeou
馬雲祿 马云禄 Mǎ Yún lù Ma Yunlu
馬扎裡沙裡夫 马扎里沙里夫 Mǎ zhā lǐ Shā lǐ fū Mazari Sharif
馬忠 马忠 Mǎ Zhōng Ma Zhong
馬周 马周 Mǎ Zhōu Ma Zhou
馬子 马子 mǎ zi commode
馬鬃山 马鬃山 Mǎ zōng shān Mazong Shan
馬祖 马祖 Mǎ zǔ Matsu Islands

133 entries found.

Click on the pinyin to hear it pronounced. The simplified version is shown only if different from the traditional.


Search as
Match .
Display Chinese using GIFs
Include pronunciation links

Return to the main dictionary page.