Trad. Simp. Pinyin English
huáng (surname); sulfur; yellow
黃嘌呤 黄嘌呤 huáng biāo líng xanthine
黃賓虹 黄宾虹 Huáng Bīn hóng Huang Binhong
黃餅 黄饼 huáng bǐng yellowcake
黃長燁 黄长烨 Huáng Cháng yè Hwang Jang-yop
黃巢 黄巢 Huáng Cháo Huang Chao
黃疸 黄疸 huáng dǎn jaundice
黃島區 黄岛区 Huáng dǎo qū (N) Huangdao (area in Shandong)
黃道 黄道 huáng dào ecliptic
黃道十二宮殺手 黄道十二宫杀手 Huáng dào shí èr gōng shā shǒu Zodiac Killer
黃帝 黄帝 Huáng dì Yellow Emperor
黃飛鴻 黄飞鸿 Huáng Fēi hóng Wong Fei Hung
黃蜂 黄蜂 huáng fēng wasp
黃瓜 黄瓜 huáng guā cucumber
黃海 黄海 Huáng hǎi (n) Yellow Sea
黃海道 黄海道 Huáng hǎi dào Hwanghae
黃河 黄河 huáng hé Yellow River (Huang He)
黃褐色 黄褐色 huáng hé sè tan; tawny
黃鶴樓 黄鹤楼 huáng hè lóu Yellow Crane Tower
黃花絨葉草科 黄花绒叶草科 Huáng huā róng yè cǎo kē Limnocharitaceae
黃驊 黄骅 Huáng huá (N) Huanghua (city in Hebei)
黃昏 黄昏 huáng hūn dusk; evening; nightfall
黃建南 黄建南 huáng jiàn nán John Huang (Democratic Party fundraiser)
黃金 黄金 huáng jīn gold
黃金寶 黄金宝 Huáng Jīn Bǎo Wong Kam Po
黃金分割 黄金分割 huáng jīn fēn gē golden ratio; golden section
黃金海岸 黄金海岸 Huáng jīn Hǎi àn Gold Coast (Queensland)
黃金輝 黄金辉 Huáng Jīn huī Wee Kim Wee
黃巾民變 黄巾民变 Huáng jīn mín biàn Yellow Turban Rebellion
黃酒 黄酒 huáng jiǔ Huangjiu
黃立行 黄立行 Huáng Lì xíng Stanley Huang
黃陵 黄陵 Huáng líng (N) Huangling (place in Shaanxi)
黃龍 黄龙 Huáng lóng (N) Huanglong (place in Shaanxi)
黃梅 黄梅 Huáng méi (N) Huangmei (place in Hubei)
黃酶 黄酶 huáng méi yellow enzyme
黃牛 黄牛 huáng niú ticket resale
黃牌 黄牌 huáng pái yellow card
黃平 黄平 Huáng píng (N) Huangping (place in Guizhou)
黃埔 黄埔 Huáng pǔ harbor in Guangdong; Whampoa
黃浦江 黄浦江 huáng pǔ jiāng Huangpu River (in Shanghai)
黃埔軍校 黄埔军校 Huáng pǔ jūn xiào Whampoa Military Academy
黃浦區 黄浦区 Huáng pǔ qū Huangpu District, Shanghai
黃鰭金槍魚 黄鳍金枪鱼 huáng qí jīn qiāng yú yellowfin tuna
黃錢淇濂 黄钱淇濂 Huáng qián qí lián Elizabeth Wong
黃曲霉毒素 黄曲霉毒素 huáng qǔ méi dú sù aflatoxins
黃熱病 黄热病 huáng rè bìng yellow fever
黃熱病毒 黄热病毒 huáng rè bìng dú yellow fever virus
黃色 黄色 huáng sè yellow; pornographic
黃沙 黄沙 huáng shā Asian dust
黃山 黄山 huáng shān Mt. Huang (Huang Shan)
黃山市 黄山市 Huáng shān shì Huangshan Shi
黃鱔 黄鳝 huáng shàn swamp eel
黃石 黄石 Huáng shí (N) Huangshi (city in Hubei)
黃鼠狼 黄鼠狼 huáng shǔ láng weasel
黃鐵礦 黄铁矿 huáng tiě kuàng pyrite
黃銅 黄铜 huáng tóng brass
黃土 黄土 huáng tǔ (n) loess
黃土高原 黄土高原 huáng tǔ gāo yuán Loess Plateau
黃曉明 黄晓明 Huáng Xiǎo míng Huang Xiaoming
黃信 黄信 Huáng Xìn Huang Xin (character in "The Water Margin"
黃興 黄兴 Huáng Xīng Huang Xing
黃岩 黄岩 Huáng yán (N) Huangyan (city in Zhejiang)
黃岩島 黄岩岛 huáng yán dǎo Huangyan Island (in the South China Sea)
黃眼草科 黄眼草科 Huáng yǎn cǎo kē Xyridaceae
黃頁 黄页 huáng yè Yellow Pages
黃翼蝠屬 黄翼蝠属 Huáng yì fú shǔ Yellow-winged bat
黃油 黄油 huáng yóu butter
黃鼬 黄鼬 huáng yòu Siberian weasel
黃魚 黄鱼 huáng yú yellow croaker (fish)
黃玉 黄玉 huáng yù topaz
黃原酸鹽 黄原酸盐 huáng yuán suān yán xanthate
黃真伊 黄真伊 Huáng Zhēn yī Hwang Jin-i
黃鎮宇 黄镇宇 Huáng Zhèn yǔ Wong Chun Yue
黃州 黄州 Huáng zhōu (N) Huangzhou (city in Hubei)
黃宗澤 黄宗泽 Huáng Zōng zé Bosco Wong

75 entries found.

Click on the pinyin to hear it pronounced. The simplified version is shown only if different from the traditional.


Search as
Match .
Display Chinese using GIFs
Include pronunciation links

Return to the main dictionary page.