Hanyu Pinyin Hanyu Pinyin Wade-Giles Yale GuoinII Zhuyin Fuhao Gwoyeu Romatzyh French Tongyong
a a a a a ㄚ˙ .a a a
a1 ā a1 a1 a1 ㄚˉ a a1 a1
a2 á a2 a2 a2 ㄚˊ ar a2 a2
a3 ǎ a3 a3 a3 ㄚˇ aa a3 a3
a4 à a4 a4 a4 ㄚˋ ah a4 a4
ai ai ai ai ai ㄞ˙ .ai ngai ai
ai1 āi ai1 ai1 ai1 ㄞˉ ai ngai1 ai1
ai2 ái ai2 ai2 ai2 ㄞˊ air ngai2 ai2
ai3 ǎi ai3 ai3 ai3 ㄞˇ ae ngai3 ai3
ai4 ài ai4 ai4 ai4 ㄞˋ ay ngai4 ai4
an an an an an ㄢ˙ .an ngan an
an1 ān an1 an1 an1 ㄢˉ an ngan1 an1
an2 án an2 an2 an2 ㄢˊ arn ngan2 an2
an3 ǎn an3 an3 an3 ㄢˇ aan ngan3 an3
an4 àn an4 an4 an4 ㄢˋ ann ngan4 an4
ang ang ang ang ang ㄤ˙ .ang ngang ang
ang1 āng ang1 ang1 ang1 ㄤˉ ang ngang1 ang1
ang2 áng ang2 ang2 ang2 ㄤˊ arng ngang2 ang2
ang3 ǎng ang3 ang3 ang3 ㄤˇ aang ngang3 ang3
ang4 àng ang4 ang4 ang4 ㄤˋ anq ngang4 ang4
ao ao ao au au ㄠ˙ .au ngao ao
ao1 āo ao1 au1 au1 ㄠˉ au ngao1 ao1
ao2 áo ao2 au2 au2 ㄠˊ aur ngao2 ao2
ao3 ǎo ao3 au3 au3 ㄠˇ ao ngao3 ao3
ao4 ào ao4 au4 au4 ㄠˋ aw ngao4 ao4
ba ba pa ba ba ㄅㄚ˙ .ba pa ba
ba1 pa1 ba1 ba1 ㄅㄚˉ ba pa1 ba1
ba2 pa2 ba2 ba2 ㄅㄚˊ bar pa2 ba2
ba3 pa3 ba3 ba3 ㄅㄚˇ baa pa3 ba3
ba4 pa4 ba4 ba4 ㄅㄚˋ bah pa4 ba4
bai bai pai bai bai ㄅㄞ˙ .bai pai bai
bai1 bāi pai1 bai1 bai1 ㄅㄞˉ bai pai1 bai1
bai2 bái pai2 bai2 bai2 ㄅㄞˊ bair pai2 bai2
bai3 bǎi pai3 bai3 bai3 ㄅㄞˇ bae pai3 bai3
bai4 bài pai4 bai4 bai4 ㄅㄞˋ bay pai4 bai4
ban ban pan ban ban ㄅㄢ˙ .ban pan ban
ban1 bān pan1 ban1 ban1 ㄅㄢˉ ban pan1 ban1
ban2 bán pan2 ban2 ban2 ㄅㄢˊ barn pan2 ban2
ban3 bǎn pan3 ban3 ban3 ㄅㄢˇ baan pan3 ban3
ban4 bàn pan4 ban4 ban4 ㄅㄢˋ bann pan4 ban4
bang bang pang bang bang ㄅㄤ˙ .bang pang bang
bang1 bāng pang1 bang1 bang1 ㄅㄤˉ bang pang1 bang1
bang2 báng pang2 bang2 bang2 ㄅㄤˊ barng pang2 bang2
bang3 bǎng pang3 bang3 bang3 ㄅㄤˇ baang pang3 bang3
bang4 bàng pang4 bang4 bang4 ㄅㄤˋ banq pang4 bang4
bao bao pao bau bau ㄅㄠ˙ .bau pao bao
bao1 bāo pao1 bau1 bau1 ㄅㄠˉ bau pao1 bao1
bao2 báo pao2 bau2 bau2 ㄅㄠˊ baur pao2 bao2
bao3 bǎo pao3 bau3 bau3 ㄅㄠˇ bao pao3 bao3
bao4 bào pao4 bau4 bau4 ㄅㄠˋ baw pao4 bao4
bei bei pei bei bei ㄅㄟ˙ .bei pei bei
bei1 bēi pei1 bei1 bei1 ㄅㄟˉ bei pei1 bei1
bei2 béi pei2 bei2 bei2 ㄅㄟˊ beir pei2 bei2
bei3 běi pei3 bei3 bei3 ㄅㄟˇ beei pei3 bei3
bei4 bèi pei4 bei4 bei4 ㄅㄟˋ bey pei4 bei4
ben ben pen ben ben ㄅㄣ˙ .ben pen ben
ben1 bēn pen1 ben1 ben1 ㄅㄣˉ ben pen1 ben1
ben2 bén pen2 ben2 ben2 ㄅㄣˊ bern pen2 ben2
ben3 běn pen3 ben3 ben3 ㄅㄣˇ been pen3 ben3
ben4 bèn pen4 ben4 ben4 ㄅㄣˋ benn pen4 ben4
beng beng peng beng beng ㄅㄥ˙ .beng pong beng
beng1 bēng peng1 beng1 beng1 ㄅㄥˉ beng pong1 beng1
beng2 béng peng2 beng2 beng2 ㄅㄥˊ berng pong2 beng2
beng3 běng peng3 beng3 beng3 ㄅㄥˇ beeng pong3 beng3
beng4 bèng peng4 beng4 beng4 ㄅㄥˋ benq pong4 beng4
bi bi pi bi bi ㄅ一˙ .bi pi bi
bi1 pi1 bi1 bi1 ㄅ一ˉ bi pi1 bi1
bi2 pi2 bi2 bi2 ㄅ一ˊ byi pi2 bi2
bi3 pi3 bi3 bi3 ㄅ一ˇ bii pi3 bi3
bi4 pi4 bi4 bi4 ㄅ一ˋ bih pi4 bi4
bian bian pien byan bian ㄅ一ㄢ˙ .bian pien bian
bian1 biān pien1 byan1 bian1 ㄅ一ㄢˉ bian pien1 bian1
bian2 bián pien2 byan2 bian2 ㄅ一ㄢˊ byan pien2 bian2
bian3 biǎn pien3 byan3 bian3 ㄅ一ㄢˇ bean pien3 bian3
bian4 biàn pien4 byan4 bian4 ㄅ一ㄢˋ biann pien4 bian4
biao biao piao byau biau ㄅ一ㄠ˙ .biau piao biao
biao1 biāo piao1 byau1 biau1 ㄅ一ㄠˉ biau piao1 biao1
biao2 biáo piao2 byau2 biau2 ㄅ一ㄠˊ byau piao2 biao2
biao3 biǎo piao3 byau3 biau3 ㄅ一ㄠˇ beau piao3 biao3
biao4 biào piao4 byau4 biau4 ㄅ一ㄠˋ biaw piao4 biao4
bie bie pieh bye bie ㄅ一ㄝ˙ .bie pie bie
bie1 biē pieh1 bye1 bie1 ㄅ一ㄝˉ bie pie1 bie1
bie2 bié pieh2 bye2 bie2 ㄅ一ㄝˊ bye pie2 bie2
bie3 biě pieh3 bye3 bie3 ㄅ一ㄝˇ biee pie3 bie3
bie4 biè pieh4 bye4 bie4 ㄅ一ㄝˋ bieh pie4 bie4
bin bin pin bin bin ㄅ一ㄣ˙ .bin pin bin
bin1 bīn pin1 bin1 bin1 ㄅ一ㄣˉ bin pin1 bin1
bin2 bín pin2 bin2 bin2 ㄅ一ㄣˊ byn pin2 bin2
bin3 bǐn pin3 bin3 bin3 ㄅ一ㄣˇ biin pin3 bin3
bin4 bìn pin4 bin4 bin4 ㄅ一ㄣˋ binn pin4 bin4
bing bing ping bing bing ㄅ一ㄥ˙ .bing ping bing
bing1 bīng ping1 bing1 bing1 ㄅ一ㄥˉ bing ping1 bing1
bing2 bíng ping2 bing2 bing2 ㄅ一ㄥˊ byng ping2 bing2
bing3 bǐng ping3 bing3 bing3 ㄅ一ㄥˇ biing ping3 bing3
bing4 bìng ping4 bing4 bing4 ㄅ一ㄥˋ binq ping4 bing4
bo bo po bwo bo ㄅㄛ˙ .bo po bo
bo1 po1 bwo1 bo1 ㄅㄛˉ bo po1 bo1
bo2 po2 bwo2 bo2 ㄅㄛˊ bor po2 bo2
bo3 po3 bwo3 bo3 ㄅㄛˇ boo po3 bo3
bo4 po4 bwo4 bo4 ㄅㄛˋ boh po4 bo4
bu bu pu bu bu ㄅㄨ˙ .bu pou bu
bu1 pu1 bu1 bu1 ㄅㄨˉ bu pou1 bu1
bu2 pu2 bu2 bu2 ㄅㄨˊ bwu pou2 bu2
bu3 pu3 bu3 bu3 ㄅㄨˇ buu pou3 bu3
bu4 pu4 bu4 bu4 ㄅㄨˋ buh pou4 bu4
ca ca ts'a tsa tsa ㄘㄚ˙ .tsa ts'a ca
ca1 ts'a1 tsa1 tsa1 ㄘㄚˉ tsa ts'a1 ca1
ca2 ts'a2 tsa2 tsa2 ㄘㄚˊ tsar ts'a2 ca2
ca3 ts'a3 tsa3 tsa3 ㄘㄚˇ tsaa ts'a3 ca3
ca4 ts'a4 tsa4 tsa4 ㄘㄚˋ tsah ts'a4 ca4
cai cai ts'ai tsai tsai ㄘㄞ˙ .tsai ts'ai cai
cai1 cāi ts'ai1 tsai1 tsai1 ㄘㄞˉ tsai ts'ai1 cai1
cai2 cái ts'ai2 tsai2 tsai2 ㄘㄞˊ tsair ts'ai2 cai2
cai3 cǎi ts'ai3 tsai3 tsai3 ㄘㄞˇ tsae ts'ai3 cai3
cai4 cài ts'ai4 tsai4 tsai4 ㄘㄞˋ tsay ts'ai4 cai4
can can ts'an tsan tsan ㄘㄢ˙ .tsan ts'an can
can1 cān ts'an1 tsan1 tsan1 ㄘㄢˉ tsan ts'an1 can1
can2 cán ts'an2 tsan2 tsan2 ㄘㄢˊ tsarn ts'an2 can2
can3 cǎn ts'an3 tsan3 tsan3 ㄘㄢˇ tsaan ts'an3 can3
can4 càn ts'an4 tsan4 tsan4 ㄘㄢˋ tsann ts'an4 can4
cang cang ts'ang tsang tsang ㄘㄤ˙ .tsang ts'ang cang
cang1 cāng ts'ang1 tsang1 tsang1 ㄘㄤˉ tsang ts'ang1 cang1
cang2 cáng ts'ang2 tsang2 tsang2 ㄘㄤˊ tsarng ts'ang2 cang2
cang3 cǎng ts'ang3 tsang3 tsang3 ㄘㄤˇ tsaang ts'ang3 cang3
cang4 càng ts'ang4 tsang4 tsang4 ㄘㄤˋ tsanq ts'ang4 cang4
cao cao ts'ao tsau tsau ㄘㄠ˙ .tsau ts'ao cao
cao1 cāo ts'ao1 tsau1 tsau1 ㄘㄠˉ tsau ts'ao1 cao1
cao2 cáo ts'ao2 tsau2 tsau2 ㄘㄠˊ tsaur ts'ao2 cao2
cao3 cǎo ts'ao3 tsau3 tsau3 ㄘㄠˇ tsao ts'ao3 cao3
cao4 cào ts'ao4 tsau4 tsau4 ㄘㄠˋ tsaw ts'ao4 cao4
ce ce ts'eh tse tse ㄘㄜ˙ .tse ts'ö ce
ce1 ts'eh1 tse1 tse1 ㄘㄜˉ tse ts'ö1 ce1
ce2 ts'eh2 tse2 tse2 ㄘㄜˊ tser ts'ö2 ce2
ce3 ts'eh3 tse3 tse3 ㄘㄜˇ tsee ts'ö3 ce3
ce4 ts'eh4 tse4 tse4 ㄘㄜˋ tseh ts'ö4 ce4
cen cen ts'en tsen tsen ㄘㄣ˙ .tsen ts'en cen
cen1 cēn ts'en1 tsen1 tsen1 ㄘㄣˉ tsen ts'en1 cen1
cen2 cén ts'en2 tsen2 tsen2 ㄘㄣˊ tsern ts'en2 cen2
cen3 cěn ts'en3 tsen3 tsen3 ㄘㄣˇ tseen ts'en3 cen3
cen4 cèn ts'en4 tsen4 tsen4 ㄘㄣˋ tsenn ts'en4 cen4
ceng ceng ts'eng tseng tseng ㄘㄥ˙ .tseng ts'eng ceng
ceng1 cēng ts'eng1 tseng1 tseng1 ㄘㄥˉ tseng ts'eng1 ceng1
ceng2 céng ts'eng2 tseng2 tseng2 ㄘㄥˊ tserng ts'eng2 ceng2
ceng3 cěng ts'eng3 tseng3 tseng3 ㄘㄥˇ tseeng ts'eng3 ceng3
ceng4 cèng ts'eng4 tseng4 tseng4 ㄘㄥˋ tsenq ts'eng4 ceng4
ci ci tz'u tsz tsz ㄘ˙ .tsy ts'eu cih
ci1 tz'u1 tsz1 tsz1 ㄘˉ tsy ts'eu1 cih1
ci2 tz'u2 tsz2 tsz2 ㄘˊ tsyr ts'eu2 cih2
ci3 tz'u3 tsz3 tsz3 ㄘˇ tsyy ts'eu3 cih3
ci4 tz'u4 tsz4 tsz4 ㄘˋ tsyh ts'eu4 cih4
cong cong ts'ung tsung tsung ㄘㄨㄥ˙ .tsong ts'ong cong
cong1 cōng ts'ung1 tsung1 tsung1 ㄘㄨㄥˉ tsong ts'ong1 cong1
cong2 cóng ts'ung2 tsung2 tsung2 ㄘㄨㄥˊ tsorng ts'ong2 cong2
cong3 cǒng ts'ung3 tsung3 tsung3 ㄘㄨㄥˇ tsoong ts'ong3 cong3
cong4 còng ts'ung4 tsung4 tsung4 ㄘㄨㄥˋ tsonq ts'ong4 cong4
cou cou ts'ou tsou tsou ㄘㄡ˙ .tsou ts'eou cou
cou1 cōu ts'ou1 tsou1 tsou1 ㄘㄡˉ tsou ts'eou1 cou1
cou2 cóu ts'ou2 tsou2 tsou2 ㄘㄡˊ tsour ts'eou2 cou2
cou3 cǒu ts'ou3 tsou3 tsou3 ㄘㄡˇ tsoou ts'eou3 cou3
cou4 còu ts'ou4 tsou4 tsou4 ㄘㄡˋ tsow ts'eou4 cou4
cu cu ts'u tsu tsu ㄘㄨ˙ .tsu ts'ou cu
cu1 ts'u1 tsu1 tsu1 ㄘㄨˉ tsu ts'ou1 cu1
cu2 ts'u2 tsu2 tsu2 ㄘㄨˊ tswu ts'ou2 cu2
cu3 ts'u3 tsu3 tsu3 ㄘㄨˇ tsuu ts'ou3 cu3
cu4 ts'u4 tsu4 tsu4 ㄘㄨˋ tsuh ts'ou4 cu4
cuan cuan ts'uan tswan tsuan ㄘㄨㄢ˙ .tsuan ts'ouan cuan
cuan1 cuān ts'uan1 tswan1 tsuan1 ㄘㄨㄢˉ tsuan ts'ouan1 cuan1
cuan2 cuán ts'uan2 tswan2 tsuan2 ㄘㄨㄢˊ tswan ts'ouan2 cuan2
cuan3 cuǎn ts'uan3 tswan3 tsuan3 ㄘㄨㄢˇ tsoan ts'ouan3 cuan3
cuan4 cuàn ts'uan4 tswan4 tsuan4 ㄘㄨㄢˋ tsuann ts'ouan4 cuan4
cui cui ts'ui tswei tsuei ㄘㄨㄟ˙ .tsuei ts'ouei cuei
cui1 cuī ts'ui1 tswei1 tsuei1 ㄘㄨㄟˉ tsuei ts'ouei1 cuei1
cui2 cuí ts'ui2 tswei2 tsuei2 ㄘㄨㄟˊ tswei ts'ouei2 cuei2
cui3 cuǐ ts'ui3 tswei3 tsuei3 ㄘㄨㄟˇ tsoei ts'ouei3 cuei3
cui4 cuì ts'ui4 tswei4 tsuei4 ㄘㄨㄟˋ tsuey ts'ouei4 cuei4
cun cun ts'un tswun tsuen ㄘㄨㄣ˙ .tsuen ts'ouen cun
cun1 cūn ts'un1 tswun1 tsuen1 ㄘㄨㄣˉ tsuen ts'ouen1 cun1
cun2 cún ts'un2 tswun2 tsuen2 ㄘㄨㄣˊ tswen ts'ouen2 cun2
cun3 cǔn ts'un3 tswun3 tsuen3 ㄘㄨㄣˇ tsoen ts'ouen3 cun3
cun4 cùn ts'un4 tswun4 tsuen4 ㄘㄨㄣˋ tsuenn ts'ouen4 cun4
cuo cuo ts'o tswo tsuo ㄘㄨㄛ˙ .tsuo ts'o cuo
cuo1 cuō ts'o1 tswo1 tsuo1 ㄘㄨㄛˉ tsuo ts'o1 cuo1
cuo2 cuó ts'o2 tswo2 tsuo2 ㄘㄨㄛˊ tswo ts'o2 cuo2
cuo3 cuǒ ts'o3 tswo3 tsuo3 ㄘㄨㄛˇ tsuoo ts'o3 cuo3
cuo4 cuò ts'o4 tswo4 tsuo4 ㄘㄨㄛˋ tsuoh ts'o4 cuo4
cha cha ch'a cha cha ㄔㄚ˙ .cha tch'a cha
cha1 chā ch'a1 cha1 cha1 ㄔㄚˉ cha tch'a1 cha1
cha2 chá ch'a2 cha2 cha2 ㄔㄚˊ char tch'a2 cha2
cha3 chǎ ch'a3 cha3 cha3 ㄔㄚˇ chaa tch'a3 cha3
cha4 chà ch'a4 cha4 cha4 ㄔㄚˋ chah tch'a4 cha4
chai chai ch'ai chai chai ㄔㄞ˙ .chai tch'ai chai
chai1 chāi ch'ai1 chai1 chai1 ㄔㄞˉ chai tch'ai1 chai1
chai2 chái ch'ai2 chai2 chai2 ㄔㄞˊ chair tch'ai2 chai2
chai3 chǎi ch'ai3 chai3 chai3 ㄔㄞˇ chae tch'ai3 chai3
chai4 chài ch'ai4 chai4 chai4 ㄔㄞˋ chay tch'ai4 chai4
chan chan ch'an chan chan ㄔㄢ˙ .chan tch'an chan
chan1 chān ch'an1 chan1 chan1 ㄔㄢˉ chan tch'an1 chan1
chan2 chán ch'an2 chan2 chan2 ㄔㄢˊ charn tch'an2 chan2
chan3 chǎn ch'an3 chan3 chan3 ㄔㄢˇ chaan tch'an3 chan3
chan4 chàn ch'an4 chan4 chan4 ㄔㄢˋ chann tch'an4 chan4
chang chang ch'ang chang chang ㄔㄤ˙ .chang tch'ang chang
chang1 chāng ch'ang1 chang1 chang1 ㄔㄤˉ chang tch'ang1 chang1
chang2 cháng ch'ang2 chang2 chang2 ㄔㄤˊ charng tch'ang2 chang2
chang3 chǎng ch'ang3 chang3 chang3 ㄔㄤˇ chaang tch'ang3 chang3
chang4 chàng ch'ang4 chang4 chang4 ㄔㄤˋ chanq tch'ang4 chang4
chao chao ch'ao chau chau ㄔㄠ˙ .chau tch'ao chao
chao1 chāo ch'ao1 chau1 chau1 ㄔㄠˉ chau tch'ao1 chao1
chao2 cháo ch'ao2 chau2 chau2 ㄔㄠˊ chaur tch'ao2 chao2
chao3 chǎo ch'ao3 chau3 chau3 ㄔㄠˇ chao tch'ao3 chao3
chao4 chào ch'ao4 chau4 chau4 ㄔㄠˋ chaw tch'ao4 chao4
che che ch'e che che ㄔㄜ˙ .che tch'ö che
che1 chē ch'e1 che1 che1 ㄔㄜˉ che tch'ö1 che1
che2 ché ch'e2 che2 che2 ㄔㄜˊ cher tch'ö2 che2
che3 chě ch'e3 che3 che3 ㄔㄜˇ chee tch'ö3 che3
che4 chè ch'e4 che4 che4 ㄔㄜˋ cheh tch'ö4 che4
chen chen ch'en chen chen ㄔㄣ˙ .chen tch'en chen
chen1 chēn ch'en1 chen1 chen1 ㄔㄣˉ chen tch'en1 chen1
chen2 chén ch'en2 chen2 chen2 ㄔㄣˊ chern tch'en2 chen2
chen3 chěn ch'en3 chen3 chen3 ㄔㄣˇ cheen tch'en3 chen3
chen4 chèn ch'en4 chen4 chen4 ㄔㄣˋ chenn tch'en4 chen4
cheng cheng ch'eng cheng cheng ㄔㄥ˙ .cheng tch'eng cheng
cheng1 chēng ch'eng1 cheng1 cheng1 ㄔㄥˉ cheng tch'eng1 cheng1
cheng2 chéng ch'eng2 cheng2 cheng2 ㄔㄥˊ cherng tch'eng2 cheng2
cheng3 chěng ch'eng3 cheng3 cheng3 ㄔㄥˇ cheeng tch'eng3 cheng3
cheng4 chèng ch'eng4 cheng4 cheng4 ㄔㄥˋ chenq tch'eng4 cheng4
chi chi ch'ih chr chi ㄔ˙ .chy tch'e chih
chi1 chī ch'ih1 chr1 chi1 ㄔˉ chy tch'e1 chih1
chi2 chí ch'ih2 chr2 chi2 ㄔˊ chyr tch'e2 chih2
chi3 chǐ ch'ih3 chr3 chi3 ㄔˇ chyy tch'e3 chih3
chi4 chì ch'ih4 chr4 chi4 ㄔˋ chyh tch'e4 chih4
chong chong ch'ung chung chung ㄔㄨㄥ˙ .chong tch'ong chong
chong1 chōng ch'ung1 chung1 chung1 ㄔㄨㄥˉ chong tch'ong1 chong1
chong2 chóng ch'ung2 chung2 chung2 ㄔㄨㄥˊ chorng tch'ong2 chong2
chong3 chǒng ch'ung3 chung3 chung3 ㄔㄨㄥˇ choong tch'ong3 chong3
chong4 chòng ch'ung4 chung4 chung4 ㄔㄨㄥˋ chonq tch'ong4 chong4
chou chou ch'ou chou chou ㄔㄡ˙ .chou tch'eou chou
chou1 chōu ch'ou1 chou1 chou1 ㄔㄡˉ chou tch'eou1 chou1
chou2 chóu ch'ou2 chou2 chou2 ㄔㄡˊ chour tch'eou2 chou2
chou3 chǒu ch'ou3 chou3 chou3 ㄔㄡˇ choou tch'eou3 chou3
chou4 chòu ch'ou4 chou4 chou4 ㄔㄡˋ chow tch'eou4 chou4
chu chu ch'u chu chu ㄔㄨ˙ .chu tch'ou chu
chu1 chū ch'u1 chu1 chu1 ㄔㄨˉ chu tch'ou1 chu1
chu2 chú ch'u2 chu2 chu2 ㄔㄨˊ chwu tch'ou2 chu2
chu3 chǔ ch'u3 chu3 chu3 ㄔㄨˇ chuu tch'ou3 chu3
chu4 chù ch'u4 chu4 chu4 ㄔㄨˋ chuh tch'ou4 chu4
chua chua ch'ua chwa chua ㄔㄨㄚ˙ .chua tch'oua chua
chua1 chuā ch'ua1 chwa1 chua1 ㄔㄨㄚˉ chua tch'oua1 chua1
chua2 chuá ch'ua2 chwa2 chua2 ㄔㄨㄚˊ chwa tch'oua2 chua2
chua3 chuǎ ch'ua3 chwa3 chua3 ㄔㄨㄚˇ choa tch'oua3 chua3
chua4 chuà ch'ua4 chwa4 chua4 ㄔㄨㄚˋ chuah tch'oua4 chua4
chuai chuai ch'uai chwai chuai ㄔㄨㄞ˙ .chuai tch'ouai chuai
chuai1 chuāi ch'uai1 chwai1 chuai1 ㄔㄨㄞˉ chuai tch'ouai1 chuai1
chuai2 chuái ch'uai2 chwai2 chuai2 ㄔㄨㄞˊ chwai tch'ouai2 chuai2
chuai3 chuǎi ch'uai3 chwai3 chuai3 ㄔㄨㄞˇ choai tch'ouai3 chuai3
chuai4 chuài ch'uai4 chwai4 chuai4 ㄔㄨㄞˋ chuay tch'ouai4 chuai4
chuan chuan ch'uan chwan chuan ㄔㄨㄢ˙ .chuan tch'ouan chuan
chuan1 chuān ch'uan1 chwan1 chuan1 ㄔㄨㄢˉ chuan tch'ouan1 chuan1
chuan2 chuán ch'uan2 chwan2 chuan2 ㄔㄨㄢˊ chwan tch'ouan2 chuan2
chuan3 chuǎn ch'uan3 chwan3 chuan3 ㄔㄨㄢˇ choan tch'ouan3 chuan3
chuan4 chuàn ch'uan4 chwan4 chuan4 ㄔㄨㄢˋ chuann tch'ouan4 chuan4
chuang chuang ch'uang chwang chuang ㄔㄨㄤ˙ .chuang tch'ouang chuang
chuang1 chuāng ch'uang1 chwang1 chuang1 ㄔㄨㄤˉ chuang tch'ouang1 chuang1
chuang2 chuáng ch'uang2 chwang2 chuang2 ㄔㄨㄤˊ chwang tch'ouang2 chuang2
chuang3 chuǎng ch'uang3 chwang3 chuang3 ㄔㄨㄤˇ choang tch'ouang3 chuang3
chuang4 chuàng ch'uang4 chwang4 chuang4 ㄔㄨㄤˋ chuanq tch'ouang4 chuang4
chui chui ch'ui chwei chuei ㄔㄨㄟ˙ .chuei tch'ouei chuei
chui1 chuī ch'ui1 chwei1 chuei1 ㄔㄨㄟˉ chuei tch'ouei1 chuei1
chui2 chuí ch'ui2 chwei2 chuei2 ㄔㄨㄟˊ chwei tch'ouei2 chuei2
chui3 chuǐ ch'ui3 chwei3 chuei3 ㄔㄨㄟˇ choei tch'ouei3 chuei3
chui4 chuì ch'ui4 chwei4 chuei4 ㄔㄨㄟˋ chuey tch'ouei4 chuei4
chun chun ch'un chwun chuen ㄔㄨㄣ˙ .chuen ts'iun chun
chun1 chūn ch'un1 chwun1 chuen1 ㄔㄨㄣˉ chuen ts'iun1 chun1
chun2 chún ch'un2 chwun2 chuen2 ㄔㄨㄣˊ chwen ts'iun2 chun2
chun3 chǔn ch'un3 chwun3 chuen3 ㄔㄨㄣˇ choen ts'iun3 chun3
chun4 chùn ch'un4 chwun4 chuen4 ㄔㄨㄣˋ chuenn ts'iun4 chun4
chuo chuo ch'o chwo chuo ㄔㄨㄛ˙ .chuo tch'o chuo
chuo1 chuō ch'o1 chwo1 chuo1 ㄔㄨㄛˉ chuo tch'o1 chuo1
chuo2 chuó ch'o2 chwo2 chuo2 ㄔㄨㄛˊ chwo tch'o2 chuo2
chuo3 chuǒ ch'o3 chwo3 chuo3 ㄔㄨㄛˇ chuoo tch'o3 chuo3
chuo4 chuò ch'o4 chwo4 chuo4 ㄔㄨㄛˋ chuoh tch'o4 chuo4
da da ta da da ㄉㄚ˙ .da ta da
da1 ta1 da1 da1 ㄉㄚˉ da ta1 da1
da2 ta2 da2 da2 ㄉㄚˊ dar ta2 da2
da3 ta3 da3 da3 ㄉㄚˇ daa ta3 da3
da4 ta4 da4 da4 ㄉㄚˋ dah ta4 da4
dai dai tai dai dai ㄉㄞ˙ .dai tai dai
dai1 dāi tai1 dai1 dai1 ㄉㄞˉ dai tai1 dai1
dai2 dái tai2 dai2 dai2 ㄉㄞˊ dair tai2 dai2
dai3 dǎi tai3 dai3 dai3 ㄉㄞˇ dae tai3 dai3
dai4 dài tai4 dai4 dai4 ㄉㄞˋ day tai4 dai4
dan dan tan dan dan ㄉㄢ˙ .dan tan dan
dan1 dān tan1 dan1 dan1 ㄉㄢˉ dan tan1 dan1
dan2 dán tan2 dan2 dan2 ㄉㄢˊ darn tan2 dan2
dan3 dǎn tan3 dan3 dan3 ㄉㄢˇ daan tan3 dan3
dan4 dàn tan4 dan4 dan4 ㄉㄢˋ dann tan4 dan4
dang dang tang dang dang ㄉㄤ˙ .dang tang dang
dang1 dāng tang1 dang1 dang1 ㄉㄤˉ dang tang1 dang1
dang2 dáng tang2 dang2 dang2 ㄉㄤˊ darng tang2 dang2
dang3 dǎng tang3 dang3 dang3 ㄉㄤˇ daang tang3 dang3
dang4 dàng tang4 dang4 dang4 ㄉㄤˋ danq tang4 dang4
dao dao tao dau dau ㄉㄠ˙ .dau tao dao
dao1 dāo tao1 dau1 dau1 ㄉㄠˉ dau tao1 dao1
dao2 dáo tao2 dau2 dau2 ㄉㄠˊ daur tao2 dao2
dao3 dǎo tao3 dau3 dau3 ㄉㄠˇ dao tao3 dao3
dao4 dào tao4 dau4 dau4 ㄉㄠˋ daw tao4 dao4
de de te de de ㄉㄜ˙ .de de
de1 te1 de1 de1 ㄉㄜˉ de tö1 de1
de2 te2 de2 de2 ㄉㄜˊ der tö2 de2
de3 te3 de3 de3 ㄉㄜˇ dee tö3 de3
de4 te4 de4 de4 ㄉㄜˋ deh tö4 de4
dei dei tei dei dei ㄉㄟ˙ .dei tei dei
dei1 dēi tei1 dei1 dei1 ㄉㄟˉ dei tei1 dei1
dei2 déi tei2 dei2 dei2 ㄉㄟˊ deir tei2 dei2
dei3 děi tei3 dei3 dei3 ㄉㄟˇ deei tei3 dei3
dei4 dèi tei4 dei4 dei4 ㄉㄟˋ dey tei4 dei4
deng deng teng deng deng ㄉㄥ˙ .deng teng deng
deng1 dēng teng1 deng1 deng1 ㄉㄥˉ deng teng1 deng1
deng2 déng teng2 deng2 deng2 ㄉㄥˊ derng teng2 deng2
deng3 děng teng3 deng3 deng3 ㄉㄥˇ deeng teng3 deng3
deng4 dèng teng4 deng4 deng4 ㄉㄥˋ denq teng4 deng4
di di ti di di ㄉ一˙ .di ti di
di1 ti1 di1 di1 ㄉ一ˉ di ti1 di1
di2 ti2 di2 di2 ㄉ一ˊ dyi ti2 di2
di3 ti3 di3 di3 ㄉ一ˇ dii ti3 di3
di4 ti4 di4 di4 ㄉ一ˋ dih ti4 di4
dian dian tien dyan dian ㄉ一ㄢ˙ .dian tien dian
dian1 diān tien1 dyan1 dian1 ㄉ一ㄢˉ dian tien1 dian1
dian2 dián tien2 dyan2 dian2 ㄉ一ㄢˊ dyan tien2 dian2
dian3 diǎn tien3 dyan3 dian3 ㄉ一ㄢˇ dean tien3 dian3
dian4 diàn tien4 dyan4 dian4 ㄉ一ㄢˋ diann tien4 dian4
diao diao tiao dyau diau ㄉ一ㄠ˙ .diau tiao diao
diao1 diāo tiao1 dyau1 diau1 ㄉ一ㄠˉ diau tiao1 diao1
diao2 diáo tiao2 dyau2 diau2 ㄉ一ㄠˊ dyau tiao2 diao2
diao3 diǎo tiao3 dyau3 diau3 ㄉ一ㄠˇ deau tiao3 diao3
diao4 diào tiao4 dyau4 diau4 ㄉ一ㄠˋ diaw tiao4 diao4
die die tieh dye die ㄉ一ㄝ˙ .die tie die
die1 diē tieh1 dye1 die1 ㄉ一ㄝˉ die tie1 die1
die2 dié tieh2 dye2 die2 ㄉ一ㄝˊ dye tie2 die2
die3 diě tieh3 dye3 die3 ㄉ一ㄝˇ diee tie3 die3
die4 diè tieh4 dye4 die4 ㄉ一ㄝˋ dieh tie4 die4
ding ding ting ding ding ㄉ一ㄥ˙ .ding ting ding
ding1 dīng ting1 ding1 ding1 ㄉ一ㄥˉ ding ting1 ding1
ding2 díng ting2 ding2 ding2 ㄉ一ㄥˊ dyng ting2 ding2
ding3 dǐng ting3 ding3 ding3 ㄉ一ㄥˇ diing ting3 ding3
ding4 dìng ting4 ding4 ding4 ㄉ一ㄥˋ dinq ting4 ding4
diu diu tiu dyou diou ㄉ一ㄡ˙ .diou tieou diou
diu1 diū tiu1 dyou1 diou1 ㄉ一ㄡˉ diou tieou1 diou1
diu2 diú tiu2 dyou2 diou2 ㄉ一ㄡˊ dyou tieou2 diou2
diu3 diǔ tiu3 dyou3 diou3 ㄉ一ㄡˇ deou tieou3 diou3
diu4 diù tiu4 dyou4 diou4 ㄉ一ㄡˋ diow tieou4 diou4
dong dong tung dung dung ㄉㄨㄥ˙ .dong tong dong
dong1 dōng tung1 dung1 dung1 ㄉㄨㄥˉ dong tong1 dong1
dong2 dóng tung2 dung2 dung2 ㄉㄨㄥˊ dorng tong2 dong2
dong3 dǒng tung3 dung3 dung3 ㄉㄨㄥˇ doong tong3 dong3
dong4 dòng tung4 dung4 dung4 ㄉㄨㄥˋ donq tong4 dong4
dou dou tou dou dou ㄉㄡ˙ .dou teou dou
dou1 dōu tou1 dou1 dou1 ㄉㄡˉ dou teou1 dou1
dou2 dóu tou2 dou2 dou2 ㄉㄡˊ dour teou2 dou2
dou3 dǒu tou3 dou3 dou3 ㄉㄡˇ doou teou3 dou3
dou4 dòu tou4 dou4 dou4 ㄉㄡˋ dow teou4 dou4
du du tu du du ㄉㄨ˙ .du tou du
du1 tu1 du1 du1 ㄉㄨˉ du tou1 du1
du2 tu2 du2 du2 ㄉㄨˊ dwu tou2 du2
du3 tu3 du3 du3 ㄉㄨˇ duu tou3 du3
du4 tu4 du4 du4 ㄉㄨˋ duh tou4 du4
duan duan tuan dwan duan ㄉㄨㄢ˙ .duan touan duan
duan1 duān tuan1 dwan1 duan1 ㄉㄨㄢˉ duan touan1 duan1
duan2 duán tuan2 dwan2 duan2 ㄉㄨㄢˊ dwan touan2 duan2
duan3 duǎn tuan3 dwan3 duan3 ㄉㄨㄢˇ doan touan3 duan3
duan4 duàn tuan4 dwan4 duan4 ㄉㄨㄢˋ duann touan4 duan4
dui dui tui dwei duei ㄉㄨㄟ˙ .duei touei duei
dui1 duī tui1 dwei1 duei1 ㄉㄨㄟˉ duei touei1 duei1
dui2 duí tui2 dwei2 duei2 ㄉㄨㄟˊ dwei touei2 duei2
dui3 duǐ tui3 dwei3 duei3 ㄉㄨㄟˇ doei touei3 duei3
dui4 duì tui4 dwei4 duei4 ㄉㄨㄟˋ duey touei4 duei4
dun dun tun dwun duen ㄉㄨㄣ˙ .duen touen dun
dun1 dūn tun1 dwun1 duen1 ㄉㄨㄣˉ duen touen1 dun1
dun2 dún tun2 dwun2 duen2 ㄉㄨㄣˊ dwen touen2 dun2
dun3 dǔn tun3 dwun3 duen3 ㄉㄨㄣˇ doen touen3 dun3
dun4 dùn tun4 dwun4 duen4 ㄉㄨㄣˋ duenn touen4 dun4
duo duo to dwo duo ㄉㄨㄛ˙ .duo to duo
duo1 duō to1 dwo1 duo1 ㄉㄨㄛˉ duo to1 duo1
duo2 duó to2 dwo2 duo2 ㄉㄨㄛˊ dwo to2 duo2
duo3 duǒ to3 dwo3 duo3 ㄉㄨㄛˇ duoo to3 duo3
duo4 duò to4 dwo4 duo4 ㄉㄨㄛˋ duoh to4 duo4
e e e e e ㄜ˙ .e ngo e
e1 ē e1 e1 e1 ㄜˉ e ngo1 e1
e2 é e2 e2 e2 ㄜˊ er ngo2 e2
e3 ě e3 e3 e3 ㄜˇ ee ngo3 e3
e4 è e4 e4 e4 ㄜˋ eh ngo4 e4
ei ei ei ei ei ㄟ˙ .ei ei ei
ei1 ēi ei1 ei1 ei1 ㄟˉ ei ei1 ei1
ei2 éi ei2 ei2 ei2 ㄟˊ eir ei2 ei2
ei3 ěi ei3 ei3 ei3 ㄟˇ eei ei3 ei3
ei4 èi ei4 ei4 ei4 ㄟˋ ey ei4 ei4
en en en en en ㄣ˙ .en ngen en
en1 ēn en1 en1 en1 ㄣˉ en ngen1 en1
en2 én en2 en2 en2 ㄣˊ ern ngen2 en2
en3 ěn en3 en3 en3 ㄣˇ een ngen3 en3
en4 èn en4 en4 en4 ㄣˋ enn ngen4 en4
eng eng eng eng eng ㄥ˙ .eng ngong eng
eng1 ēng eng1 eng1 eng1 ㄥˉ eng ngong1 eng1
eng2 éng eng2 eng2 eng2 ㄥˊ erng ngong2 eng2
eng3 ěng eng3 eng3 eng3 ㄥˇ eeng ngong3 eng3
eng4 èng eng4 eng4 eng4 ㄥˋ enq ngong4 eng4
er er erh er erh ㄦ˙ .el eul er
er1 ēr erh1 er1 erh1 ㄦˉ el eul1 er1
er2 ér erh2 er2 erh2 ㄦˊ erl eul2 er2
er3 ěr erh3 er3 erh3 ㄦˇ eel eul3 er3
er4 èr erh4 er4 erh4 ㄦˋ ell eul4 er4
fa fa fa fa fa ㄈㄚ˙ .fa fa fa
fa1 fa1 fa1 fa1 ㄈㄚˉ fa fa1 fa1
fa2 fa2 fa2 fa2 ㄈㄚˊ far fa2 fa2
fa3 fa3 fa3 fa3 ㄈㄚˇ faa fa3 fa3
fa4 fa4 fa4 fa4 ㄈㄚˋ fah fa4 fa4
fan fan fan fan fan ㄈㄢ˙ .fan fan fan
fan1 fān fan1 fan1 fan1 ㄈㄢˉ fan fan1 fan1
fan2 fán fan2 fan2 fan2 ㄈㄢˊ farn fan2 fan2
fan3 fǎn fan3 fan3 fan3 ㄈㄢˇ faan fan3 fan3
fan4 fàn fan4 fan4 fan4 ㄈㄢˋ fann fan4 fan4
fang fang fang fang fang ㄈㄤ˙ .fang fang fang
fang1 fāng fang1 fang1 fang1 ㄈㄤˉ fang fang1 fang1
fang2 fáng fang2 fang2 fang2 ㄈㄤˊ farng fang2 fang2
fang3 fǎng fang3 fang3 fang3 ㄈㄤˇ faang fang3 fang3
fang4 fàng fang4 fang4 fang4 ㄈㄤˋ fanq fang4 fang4
fei fei fei fei fei ㄈㄟ˙ .fei fei fei
fei1 fēi fei1 fei1 fei1 ㄈㄟˉ fei fei1 fei1
fei2 féi fei2 fei2 fei2 ㄈㄟˊ feir fei2 fei2
fei3 fěi fei3 fei3 fei3 ㄈㄟˇ feei fei3 fei3
fei4 fèi fei4 fei4 fei4 ㄈㄟˋ fey fei4 fei4
fen fen fen fen fen ㄈㄣ˙ .fen fen fen
fen1 fēn fen1 fen1 fen1 ㄈㄣˉ fen fen1 fen1
fen2 fén fen2 fen2 fen2 ㄈㄣˊ fern fen2 fen2
fen3 fěn fen3 fen3 fen3 ㄈㄣˇ feen fen3 fen3
fen4 fèn fen4 fen4 fen4 ㄈㄣˋ fenn fen4 fen4
feng feng feng feng feng ㄈㄥ˙ .feng fong fong
feng1 fēng feng1 feng1 feng1 ㄈㄥˉ feng fong1 fong1
feng2 féng feng2 feng2 feng2 ㄈㄥˊ ferng fong2 fong2
feng3 fěng feng3 feng3 feng3 ㄈㄥˇ feeng fong3 fong3
feng4 fèng feng4 feng4 feng4 ㄈㄥˋ fenq fong4 fong4
fo fo fo fwo fo ㄈㄛ˙ .fo fo fo
fo1 fo1 fwo1 fo1 ㄈㄛˉ fo fo1 fo1
fo2 fo2 fwo2 fo2 ㄈㄛˊ for fo2 fo2
fo3 fo3 fwo3 fo3 ㄈㄛˇ foo fo3 fo3
fo4 fo4 fwo4 fo4 ㄈㄛˋ foh fo4 fo4
fou fou fou fou fou ㄈㄡ˙ .fou feou fou
fou1 fōu fou1 fou1 fou1 ㄈㄡˉ fou feou1 fou1
fou2 fóu fou2 fou2 fou2 ㄈㄡˊ four feou2 fou2
fou3 fǒu fou3 fou3 fou3 ㄈㄡˇ foou feou3 fou3
fou4 fòu fou4 fou4 fou4 ㄈㄡˋ fow feou4 fou4
fu fu fu fu fu ㄈㄨ˙ .fu fou fu
fu1 fu1 fu1 fu1 ㄈㄨˉ fu fou1 fu1
fu2 fu2 fu2 fu2 ㄈㄨˊ fwu fou2 fu2
fu3 fu3 fu3 fu3 ㄈㄨˇ fuu fou3 fu3
fu4 fu4 fu4 fu4 ㄈㄨˋ fuh fou4 fu4
ga ga ka ga ga ㄍㄚ˙ .ga ka ga
ga1 ka1 ga1 ga1 ㄍㄚˉ ga ka1 ga1
ga2 ka2 ga2 ga2 ㄍㄚˊ gar ka2 ga2
ga3 ka3 ga3 ga3 ㄍㄚˇ gaa ka3 ga3
ga4 ka4 ga4 ga4 ㄍㄚˋ gah ka4 ga4
gai gai kai gai gai ㄍㄞ˙ .gai kai gai
gai1 gāi kai1 gai1 gai1 ㄍㄞˉ gai kai1 gai1
gai2 gái kai2 gai2 gai2 ㄍㄞˊ gair kai2 gai2
gai3 gǎi kai3 gai3 gai3 ㄍㄞˇ gae kai3 gai3
gai4 gài kai4 gai4 gai4 ㄍㄞˋ gay kai4 gai4
gan gan kan gan gan ㄍㄢ˙ .gan kan gan
gan1 gān kan1 gan1 gan1 ㄍㄢˉ gan kan1 gan1
gan2 gán kan2 gan2 gan2 ㄍㄢˊ garn kan2 gan2
gan3 gǎn kan3 gan3 gan3 ㄍㄢˇ gaan kan3 gan3
gan4 gàn kan4 gan4 gan4 ㄍㄢˋ gann kan4 gan4
gang gang kang gang gang ㄍㄤ˙ .gang kang gang
gang1 gāng kang1 gang1 gang1 ㄍㄤˉ gang kang1 gang1
gang2 gáng kang2 gang2 gang2 ㄍㄤˊ garng kang2 gang2
gang3 gǎng kang3 gang3 gang3 ㄍㄤˇ gaang kang3 gang3
gang4 gàng kang4 gang4 gang4 ㄍㄤˋ ganq kang4 gang4
gao gao kao gau gau ㄍㄠ˙ .gau kao gao
gao1 gāo kao1 gau1 gau1 ㄍㄠˉ gau kao1 gao1
gao2 gáo kao2 gau2 gau2 ㄍㄠˊ gaur kao2 gao2
gao3 gǎo kao3 gau3 gau3 ㄍㄠˇ gao kao3 gao3
gao4 gào kao4 gau4 gau4 ㄍㄠˋ gaw kao4 gao4
ge ge ke ke ge ㄍㄜ˙ .ge ko ge
ge1 ke1 ke1 ge1 ㄍㄜˉ ge ko1 ge1
ge2 ke2 ke2 ge2 ㄍㄜˊ ger ko2 ge2
ge3 ke3 ke3 ge3 ㄍㄜˇ gee ko3 ge3
ge4 ke4 ke4 ge4 ㄍㄜˋ geh ko4 ge4
gei gei kei kei gei ㄍㄟ˙ .gei kei gei
gei1 gēi kei1 kei1 gei1 ㄍㄟˉ gei kei1 gei1
gei2 géi kei2 kei2 gei2 ㄍㄟˊ geir kei2 gei2
gei3 gěi kei3 kei3 gei3 ㄍㄟˇ geei kei3 gei3
gei4 gèi kei4 kei4 gei4 ㄍㄟˋ gey kei4 gei4
gen gen ken ken gen ㄍㄣ˙ .gen ken gen
gen1 gēn ken1 ken1 gen1 ㄍㄣˉ gen ken1 gen1
gen2 gén ken2 ken2 gen2 ㄍㄣˊ gern ken2 gen2
gen3 gěn ken3 ken3 gen3 ㄍㄣˇ geen ken3 gen3
gen4 gèn ken4 ken4 gen4 ㄍㄣˋ genn ken4 gen4
geng geng keng keng geng ㄍㄥ˙ .geng keng geng
geng1 gēng keng1 keng1 geng1 ㄍㄥˉ geng keng1 geng1
geng2 géng keng2 keng2 geng2 ㄍㄥˊ gerng keng2 geng2
geng3 gěng keng3 keng3 geng3 ㄍㄥˇ geeng keng3 geng3
geng4 gèng keng4 keng4 geng4 ㄍㄥˋ genq keng4 geng4
gong gong kung gung gung ㄍㄨㄥ˙ .gong kong gong
gong1 gōng kung1 gung1 gung1 ㄍㄨㄥˉ gong kong1 gong1
gong2 góng kung2 gung2 gung2 ㄍㄨㄥˊ gorng kong2 gong2
gong3 gǒng kung3 gung3 gung3 ㄍㄨㄥˇ goong kong3 gong3
gong4 gòng kung4 gung4 gung4 ㄍㄨㄥˋ gonq kong4 gong4
gou gou kou gou gou ㄍㄡ˙ .gou keou gou
gou1 gōu kou1 gou1 gou1 ㄍㄡˉ gou keou1 gou1
gou2 góu kou2 gou2 gou2 ㄍㄡˊ gour keou2 gou2
gou3 gǒu kou3 gou3 gou3 ㄍㄡˇ goou keou3 gou3
gou4 gòu kou4 gou4 gou4 ㄍㄡˋ gow keou4 gou4
gu gu ku gu gu ㄍㄨ˙ .gu kou gu
gu1 ku1 gu1 gu1 ㄍㄨˉ gu kou1 gu1
gu2 ku2 gu2 gu2 ㄍㄨˊ gwu kou2 gu2
gu3 ku3 gu3 gu3 ㄍㄨˇ guu kou3 gu3
gu4 ku4 gu4 gu4 ㄍㄨˋ guh kou4 gu4
gua gua kua gwa gua ㄍㄨㄚ˙ .gua koua gua
gua1 guā kua1 gwa1 gua1 ㄍㄨㄚˉ gua koua1 gua1
gua2 guá kua2 gwa2 gua2 ㄍㄨㄚˊ gwa koua2 gua2
gua3 guǎ kua3 gwa3 gua3 ㄍㄨㄚˇ goa koua3 gua3
gua4 guà kua4 gwa4 gua4 ㄍㄨㄚˋ guah koua4 gua4
guai guai kuai gwai guai ㄍㄨㄞ˙ .guai kouai guai
guai1 guāi kuai1 gwai1 guai1 ㄍㄨㄞˉ guai kouai1 guai1
guai2 guái kuai2 gwai2 guai2 ㄍㄨㄞˊ gwai kouai2 guai2
guai3 guǎi kuai3 gwai3 guai3 ㄍㄨㄞˇ goai kouai3 guai3
guai4 guài kuai4 gwai4 guai4 ㄍㄨㄞˋ guay kouai4 guai4
guan guan kuan gwan guan ㄍㄨㄢ˙ .guan kouan guan
guan1 guān kuan1 gwan1 guan1 ㄍㄨㄢˉ guan kouan1 guan1
guan2 guán kuan2 gwan2 guan2 ㄍㄨㄢˊ gwan kouan2 guan2
guan3 guǎn kuan3 gwan3 guan3 ㄍㄨㄢˇ goan kouan3 guan3
guan4 guàn kuan4 gwan4 guan4 ㄍㄨㄢˋ guann kouan4 guan4
guang guang kuang gwang guang ㄍㄨㄤ˙ .guang kouang guang
guang1 guāng kuang1 gwang1 guang1 ㄍㄨㄤˉ guang kouang1 guang1
guang2 guáng kuang2 gwang2 guang2 ㄍㄨㄤˊ gwang kouang2 guang2
guang3 guǎng kuang3 gwang3 guang3 ㄍㄨㄤˇ goang kouang3 guang3
guang4 guàng kuang4 gwang4 guang4 ㄍㄨㄤˋ guanq kouang4 guang4
gui gui kui gwei guei ㄍㄨㄟ˙ .guei koue guei
gui1 guī kui1 gwei1 guei1 ㄍㄨㄟˉ guei koue1 guei1
gui2 guí kui2 gwei2 guei2 ㄍㄨㄟˊ gwei koue2 guei2
gui3 guǐ kui3 gwei3 guei3 ㄍㄨㄟˇ goei koue3 guei3
gui4 guì kui4 gwei4 guei4 ㄍㄨㄟˋ guey koue4 guei4
gun gun kun gwun guen ㄍㄨㄣ˙ .guen kouen gun
gun1 gūn kun1 gwun1 guen1 ㄍㄨㄣˉ guen kouen1 gun1
gun2 gún kun2 gwun2 guen2 ㄍㄨㄣˊ gwen kouen2 gun2
gun3 gǔn kun3 gwun3 guen3 ㄍㄨㄣˇ goen kouen3 gun3
gun4 gùn kun4 gwun4 guen4 ㄍㄨㄣˋ guenn kouen4 gun4
guo guo kuo gwo guo ㄍㄨㄛ˙ .guo kouo guo
guo1 guō kuo1 gwo1 guo1 ㄍㄨㄛˉ guo kouo1 guo1
guo2 guó kuo2 gwo2 guo2 ㄍㄨㄛˊ gwo kouo2 guo2
guo3 guǒ kuo3 gwo3 guo3 ㄍㄨㄛˇ guoo kouo3 guo3
guo4 guò kuo4 gwo4 guo4 ㄍㄨㄛˋ guoh kouo4 guo4
ha ha ha ha ha ㄏㄚ˙ .ha ha ha
ha1 ha1 ha1 ha1 ㄏㄚˉ ha ha1 ha1
ha2 ha2 ha2 ha2 ㄏㄚˊ har ha2 ha2
ha3 ha3 ha3 ha3 ㄏㄚˇ haa ha3 ha3
ha4 ha4 ha4 ha4 ㄏㄚˋ hah ha4 ha4
hai hai hai hai hai ㄏㄞ˙ .hai hai hai
hai1 hāi hai1 hai1 hai1 ㄏㄞˉ hai hai1 hai1
hai2 hái hai2 hai2 hai2 ㄏㄞˊ hair hai2 hai2
hai3 hǎi hai3 hai3 hai3 ㄏㄞˇ hae hai3 hai3
hai4 hài hai4 hai4 hai4 ㄏㄞˋ hay hai4 hai4
han han han han han ㄏㄢ˙ .han han han
han1 hān han1 han1 han1 ㄏㄢˉ han han1 han1
han2 hán han2 han2 han2 ㄏㄢˊ harn han2 han2
han3 hǎn han3 han3 han3 ㄏㄢˇ haan han3 han3
han4 hàn han4 han4 han4 ㄏㄢˋ hann han4 han4
hang hang hang hang hang ㄏㄤ˙ .hang hang hang
hang1 hāng hang1 hang1 hang1 ㄏㄤˉ hang hang1 hang1
hang2 háng hang2 hang2 hang2 ㄏㄤˊ harng hang2 hang2
hang3 hǎng hang3 hang3 hang3 ㄏㄤˇ haang hang3 hang3
hang4 hàng hang4 hang4 hang4 ㄏㄤˋ hanq hang4 hang4
hao hao hao hau hau ㄏㄠ˙ .hau hao hao
hao1 hāo hao1 hau1 hau1 ㄏㄠˉ hau hao1 hao1
hao2 háo hao2 hau2 hau2 ㄏㄠˊ haur hao2 hao2
hao3 hǎo hao3 hau3 hau3 ㄏㄠˇ hao hao3 hao3
hao4 hào hao4 hau4 hau4 ㄏㄠˋ haw hao4 hao4
he he he he he ㄏㄜ˙ .he ho he
he1 he1 he1 he1 ㄏㄜˉ he ho1 he1
he2 he2 he2 he2 ㄏㄜˊ her ho2 he2
he3 he3 he3 he3 ㄏㄜˇ hee ho3 he3
he4 he4 he4 he4 ㄏㄜˋ heh ho4 he4
hei hei hei hei hei ㄏㄟ˙ .hei hei hei
hei1 hēi hei1 hei1 hei1 ㄏㄟˉ hei hei1 hei1
hei2 héi hei2 hei2 hei2 ㄏㄟˊ heir hei2 hei2
hei3 hěi hei3 hei3 hei3 ㄏㄟˇ heei hei3 hei3
hei4 hèi hei4 hei4 hei4 ㄏㄟˋ hey hei4 hei4
hen hen hen hen hen ㄏㄣ˙ .hen hen hen
hen1 hēn hen1 hen1 hen1 ㄏㄣˉ hen hen1 hen1
hen2 hén hen2 hen2 hen2 ㄏㄣˊ hern hen2 hen2
hen3 hěn hen3 hen3 hen3 ㄏㄣˇ heen hen3 hen3
hen4 hèn hen4 hen4 hen4 ㄏㄣˋ henn hen4 hen4
heng heng heng heng heng ㄏㄥ˙ .heng heng heng
heng1 hēng heng1 heng1 heng1 ㄏㄥˉ heng heng1 heng1
heng2 héng heng2 heng2 heng2 ㄏㄥˊ herng heng2 heng2
heng3 hěng heng3 heng3 heng3 ㄏㄥˇ heeng heng3 heng3
heng4 hèng heng4 heng4 heng4 ㄏㄥˋ henq heng4 heng4
hong hong hung hung hung ㄏㄨㄥ˙ .hong hong hong
hong1 hōng hung1 hung1 hung1 ㄏㄨㄥˉ hong hong1 hong1
hong2 hóng hung2 hung2 hung2 ㄏㄨㄥˊ horng hong2 hong2
hong3 hǒng hung3 hung3 hung3 ㄏㄨㄥˇ hoong hong3 hong3
hong4 hòng hung4 hung4 hung4 ㄏㄨㄥˋ honq hong4 hong4
hou hou hou hou hou ㄏㄡ˙ .hou heou hou
hou1 hōu hou1 hou1 hou1 ㄏㄡˉ hou heou1 hou1
hou2 hóu hou2 hou2 hou2 ㄏㄡˊ hour heou2 hou2
hou3 hǒu hou3 hou3 hou3 ㄏㄡˇ hoou heou3 hou3
hou4 hòu hou4 hou4 hou4 ㄏㄡˋ how heou4 hou4
hu hu hu hu hu ㄏㄨ˙ .hu hou hu
hu1 hu1 hu1 hu1 ㄏㄨˉ hu hou1 hu1
hu2 hu2 hu2 hu2 ㄏㄨˊ hwu hou2 hu2
hu3 hu3 hu3 hu3 ㄏㄨˇ huu hou3 hu3
hu4 hu4 hu4 hu4 ㄏㄨˋ huh hou4 hu4
hua hua hua hwa hua ㄏㄨㄚ˙ .hua houa hua
hua1 huā hua1 hwa1 hua1 ㄏㄨㄚˉ hua houa1 hua1
hua2 huá hua2 hwa2 hua2 ㄏㄨㄚˊ hwa houa2 hua2
hua3 huǎ hua3 hwa3 hua3 ㄏㄨㄚˇ hoa houa3 hua3
hua4 huà hua4 hwa4 hua4 ㄏㄨㄚˋ huah houa4 hua4
huai huai huai hwai huai ㄏㄨㄞ˙ .huai houai huai
huai1 huāi huai1 hwai1 huai1 ㄏㄨㄞˉ huai houai1 huai1
huai2 huái huai2 hwai2 huai2 ㄏㄨㄞˊ hwai houai2 huai2
huai3 huǎi huai3 hwai3 huai3 ㄏㄨㄞˇ hoai houai3 huai3
huai4 huài huai4 hwai4 huai4 ㄏㄨㄞˋ huay houai4 huai4
huan huan huan hwan huan ㄏㄨㄢ˙ .huan houan huan
huan1 huān huan1 hwan1 huan1 ㄏㄨㄢˉ huan houan1 huan1
huan2 huán huan2 hwan2 huan2 ㄏㄨㄢˊ hwan houan2 huan2
huan3 huǎn huan3 hwan3 huan3 ㄏㄨㄢˇ hoan houan3 huan3
huan4 huàn huan4 hwan4 huan4 ㄏㄨㄢˋ huann houan4 huan4
huang huang huang hwang huang ㄏㄨㄤ˙ .huang houang huang
huang1 huāng huang1 hwang1 huang1 ㄏㄨㄤˉ huang houang1 huang1
huang2 huáng huang2 hwang2 huang2 ㄏㄨㄤˊ hwang houang2 huang2
huang3 huǎng huang3 hwang3 huang3 ㄏㄨㄤˇ hoang houang3 huang3
huang4 huàng huang4 hwang4 huang4 ㄏㄨㄤˋ huanq houang4 huang4
hui hui hui hwei huei ㄏㄨㄟ˙ .huei houei huei
hui1 huī hui1 hwei1 huei1 ㄏㄨㄟˉ huei houei1 huei1
hui2 huí hui2 hwei2 huei2 ㄏㄨㄟˊ hwei houei2 huei2
hui3 huǐ hui3 hwei3 huei3 ㄏㄨㄟˇ hoei houei3 huei3
hui4 huì hui4 hwei4 huei4 ㄏㄨㄟˋ huey houei4 huei4
hun hun hun hwun huen ㄏㄨㄣ˙ .huen houen hun
hun1 hūn hun1 hwun1 huen1 ㄏㄨㄣˉ huen houen1 hun1
hun2 hún hun2 hwun2 huen2 ㄏㄨㄣˊ hwen houen2 hun2
hun3 hǔn hun3 hwun3 huen3 ㄏㄨㄣˇ hoen houen3 hun3
hun4 hùn hun4 hwun4 huen4 ㄏㄨㄣˋ huenn houen4 hun4
huo huo huo hwo huo ㄏㄨㄛ˙ .huo houo huo
huo1 huō huo1 hwo1 huo1 ㄏㄨㄛˉ huo houo1 huo1
huo2 huó huo2 hwo2 huo2 ㄏㄨㄛˊ hwo houo2 huo2
huo3 huǒ huo3 hwo3 huo3 ㄏㄨㄛˇ huoo houo3 huo3
huo4 huò huo4 hwo4 huo4 ㄏㄨㄛˋ huoh houo4 huo4
ji ji chi ji ji ㄐ一˙ .ji ki ji
ji1 chi1 ji1 ji1 ㄐ一ˉ ji ki1 ji1
ji2 chi2 ji2 ji2 ㄐ一ˊ jyi ki2 ji2
ji3 chi3 ji3 ji3 ㄐ一ˇ jii ki3 ji3
ji4 chi4 ji4 ji4 ㄐ一ˋ jih ki4 ji4
jia jia chia jya jia ㄐ一ㄚ˙ .jia kia jia
jia1 jiā chia1 jya1 jia1 ㄐ一ㄚˉ jia kia1 jia1
jia2 jiá chia2 jya2 jia2 ㄐ一ㄚˊ jya kia2 jia2
jia3 jiǎ chia3 jya3 jia3 ㄐ一ㄚˇ jea kia3 jia3
jia4 jià chia4 jya4 jia4 ㄐ一ㄚˋ jiah kia4 jia4
jian jian chien jyan jian ㄐ一ㄢ˙ .jian kien jian
jian1 jiān chien1 jyan1 jian1 ㄐ一ㄢˉ jian kien1 jian1
jian2 jián chien2 jyan2 jian2 ㄐ一ㄢˊ jyan kien2 jian2
jian3 jiǎn chien3 jyan3 jian3 ㄐ一ㄢˇ jean kien3 jian3
jian4 jiàn chien4 jyan4 jian4 ㄐ一ㄢˋ jiann kien4 jian4
jiang jiang chiang jyang jiang ㄐ一ㄤ˙ .jiang kiang jiang
jiang1 jiāng chiang1 jyang1 jiang1 ㄐ一ㄤˉ jiang kiang1 jiang1
jiang2 jiáng chiang2 jyang2 jiang2 ㄐ一ㄤˊ jyang kiang2 jiang2
jiang3 jiǎng chiang3 jyang3 jiang3 ㄐ一ㄤˇ jeang kiang3 jiang3
jiang4 jiàng chiang4 jyang4 jiang4 ㄐ一ㄤˋ jianq kiang4 jiang4
jiao jiao chiao jyau jiau ㄐ一ㄠ˙ .jiau kiao jiao
jiao1 jiāo chiao1 jyau1 jiau1 ㄐ一ㄠˉ jiau kiao1 jiao1
jiao2 jiáo chiao2 jyau2 jiau2 ㄐ一ㄠˊ jyau kiao2 jiao2
jiao3 jiǎo chiao3 jyau3 jiau3 ㄐ一ㄠˇ jeau kiao3 jiao3
jiao4 jiào chiao4 jyau4 jiau4 ㄐ一ㄠˋ jiaw kiao4 jiao4
jie jie chieh jye jie ㄐ一ㄝ˙ .jie kie jie
jie1 jiē chieh1 jye1 jie1 ㄐ一ㄝˉ jie kie1 jie1
jie2 jié chieh2 jye2 jie2 ㄐ一ㄝˊ jye kie2 jie2
jie3 jiě chieh3 jye3 jie3 ㄐ一ㄝˇ jiee kie3 jie3
jie4 jiè chieh4 jye4 jie4 ㄐ一ㄝˋ jieh kie4 jie4
jin jin chin jin jin ㄐ一ㄣ˙ .jin kin jin
jin1 jīn chin1 jin1 jin1 ㄐ一ㄣˉ jin kin1 jin1
jin2 jín chin2 jin2 jin2 ㄐ一ㄣˊ jyn kin2 jin2
jin3 jǐn chin3 jin3 jin3 ㄐ一ㄣˇ jiin kin3 jin3
jin4 jìn chin4 jin4 jin4 ㄐ一ㄣˋ jinn kin4 jin4
jing jing ching jing jing ㄐ一ㄥ˙ .jing king jing
jing1 jīng ching1 jing1 jing1 ㄐ一ㄥˉ jing king1 jing1
jing2 jíng ching2 jing2 jing2 ㄐ一ㄥˊ jyng king2 jing2
jing3 jǐng ching3 jing3 jing3 ㄐ一ㄥˇ jiing king3 jing3
jing4 jìng ching4 jing4 jing4 ㄐ一ㄥˋ jinq king4 jing4
jiong jiong chiung jyung jiung ㄐㄩㄥ˙ .jiong kiong jyong
jiong1 jiōng chiung1 jyung1 jiung1 ㄐㄩㄥˉ jiong kiong1 jyong1
jiong2 jióng chiung2 jyung2 jiung2 ㄐㄩㄥˊ jyong kiong2 jyong2
jiong3 jiǒng chiung3 jyung3 jiung3 ㄐㄩㄥˇ jeong kiong3 jyong3
jiong4 jiòng chiung4 jyung4 jiung4 ㄐㄩㄥˋ jionq kiong4 jyong4
jiu jiu chiu jyou jiou ㄐ一ㄡ˙ .jiou kieou jiou
jiu1 jiū chiu1 jyou1 jiou1 ㄐ一ㄡˉ jiou kieou1 jiou1
jiu2 jiú chiu2 jyou2 jiou2 ㄐ一ㄡˊ jyou kieou2 jiou2
jiu3 jiǔ chiu3 jyou3 jiou3 ㄐ一ㄡˇ jeou kieou3 jiou3
jiu4 jiù chiu4 jyou4 jiou4 ㄐ一ㄡˋ jiow kieou4 jiou4
ju ju chü jyu jiu ㄐㄩ˙ .jiu kiu jyu
ju1 chü1 jyu1 jiu1 ㄐㄩˉ jiu kiu1 jyu1
ju2 chü2 jyu2 jiu2 ㄐㄩˊ jyu kiu2 jyu2
ju3 chü3 jyu3 jiu3 ㄐㄩˇ jeu kiu3 jyu3
ju4 chü4 jyu4 jiu4 ㄐㄩˋ jiuh kiu4 jyu4
juan juan chüan jywan jiuan ㄐㄩㄢ˙ .jiuan tchouan jyuan
juan1 juān chüan1 jywan1 jiuan1 ㄐㄩㄢˉ jiuan tchouan1 jyuan1
juan2 juán chüan2 jywan2 jiuan2 ㄐㄩㄢˊ jyuan tchouan2 jyuan2
juan3 juǎn chüan3 jywan3 jiuan3 ㄐㄩㄢˇ jeuan tchouan3 jyuan3
juan4 juàn chüan4 jywan4 jiuan4 ㄐㄩㄢˋ jiuann tchouan4 jyuan4
jue jue chüeh jywe jiue ㄐㄩㄝ˙ .jiue kio jyue
jue1 juē chüeh1 jywe1 jiue1 ㄐㄩㄝˉ jiue kio1 jyue1
jue2 jué chüeh2 jywe2 jiue2 ㄐㄩㄝˊ jyue kio2 jyue2
jue3 juě chüeh3 jywe3 jiue3 ㄐㄩㄝˇ jeue kio3 jyue3
jue4 juè chüeh4 jywe4 jiue4 ㄐㄩㄝˋ jiueh kio4 jyue4
jun jun chün jyun jiun ㄐㄩㄣ˙ .jiun kiun jyun
jun1 jūn chün1 jyun1 jiun1 ㄐㄩㄣˉ jiun kiun1 jyun1
jun2 jún chün2 jyun2 jiun2 ㄐㄩㄣˊ jyun kiun2 jyun2
jun3 jǔn chün3 jyun3 jiun3 ㄐㄩㄣˇ jeun kiun3 jyun3
jun4 jùn chün4 jyun4 jiun4 ㄐㄩㄣˋ jiunn kiun4 jyun4
ka ka k'a ka ka ㄎㄚ˙ .ka k'a ka
ka1 k'a1 ka1 ka1 ㄎㄚˉ ka k'a1 ka1
ka2 k'a2 ka2 ka2 ㄎㄚˊ kar k'a2 ka2
ka3 k'a3 ka3 ka3 ㄎㄚˇ kaa k'a3 ka3
ka4 k'a4 ka4 ka4 ㄎㄚˋ kah k'a4 ka4
kai kai k'ai kai kai ㄎㄞ˙ .kai k'ai kai
kai1 kāi k'ai1 kai1 kai1 ㄎㄞˉ kai k'ai1 kai1
kai2 kái k'ai2 kai2 kai2 ㄎㄞˊ kair k'ai2 kai2
kai3 kǎi k'ai3 kai3 kai3 ㄎㄞˇ kae k'ai3 kai3
kai4 kài k'ai4 kai4 kai4 ㄎㄞˋ kay k'ai4 kai4
kan kan k'an kan kan ㄎㄢ˙ .kan k'an kan
kan1 kān k'an1 kan1 kan1 ㄎㄢˉ kan k'an1 kan1
kan2 kán k'an2 kan2 kan2 ㄎㄢˊ karn k'an2 kan2
kan3 kǎn k'an3 kan3 kan3 ㄎㄢˇ kaan k'an3 kan3
kan4 kàn k'an4 kan4 kan4 ㄎㄢˋ kann k'an4 kan4
kang kang k'ang kang kang ㄎㄤ˙ .kang k'ang kang
kang1 kāng k'ang1 kang1 kang1 ㄎㄤˉ kang k'ang1 kang1
kang2 káng k'ang2 kang2 kang2 ㄎㄤˊ karng k'ang2 kang2
kang3 kǎng k'ang3 kang3 kang3 ㄎㄤˇ kaang k'ang3 kang3
kang4 kàng k'ang4 kang4 kang4 ㄎㄤˋ kanq k'ang4 kang4
kao kao k'ao kau kau ㄎㄠ˙ .kau k'ao kao
kao1 kāo k'ao1 kau1 kau1 ㄎㄠˉ kau k'ao1 kao1
kao2 káo k'ao2 kau2 kau2 ㄎㄠˊ kaur k'ao2 kao2
kao3 kǎo k'ao3 kau3 kau3 ㄎㄠˇ kao k'ao3 kao3
kao4 kào k'ao4 kau4 kau4 ㄎㄠˋ kaw k'ao4 kao4
ke ke k'e ke ke ㄎㄜ˙ .ke k'o ke
ke1 k'e1 ke1 ke1 ㄎㄜˉ ke k'o1 ke1
ke2 k'e2 ke2 ke2 ㄎㄜˊ ker k'o2 ke2
ke3 k'e3 ke3 ke3 ㄎㄜˇ kee k'o3 ke3
ke4 k'e4 ke4 ke4 ㄎㄜˋ keh k'o4 ke4
ken ken k'en ken ken ㄎㄣ˙ .ken k'en ken
ken1 kēn k'en1 ken1 ken1 ㄎㄣˉ ken k'en1 ken1
ken2 kén k'en2 ken2 ken2 ㄎㄣˊ kern k'en2 ken2
ken3 kěn k'en3 ken3 ken3 ㄎㄣˇ keen k'en3 ken3
ken4 kèn k'en4 ken4 ken4 ㄎㄣˋ kenn k'en4 ken4
keng keng k'eng keng keng ㄎㄥ˙ .keng k'eng keng
keng1 kēng k'eng1 keng1 keng1 ㄎㄥˉ keng k'eng1 keng1
keng2 kéng k'eng2 keng2 keng2 ㄎㄥˊ kerng k'eng2 keng2
keng3 kěng k'eng3 keng3 keng3 ㄎㄥˇ keeng k'eng3 keng3
keng4 kèng k'eng4 keng4 keng4 ㄎㄥˋ kenq k'eng4 keng4
kong kong k'ung kung kung ㄎㄨㄥ˙ .kong k'ong kong
kong1 kōng k'ung1 kung1 kung1 ㄎㄨㄥˉ kong k'ong1 kong1
kong2 kóng k'ung2 kung2 kung2 ㄎㄨㄥˊ korng k'ong2 kong2
kong3 kǒng k'ung3 kung3 kung3 ㄎㄨㄥˇ koong k'ong3 kong3
kong4 kòng k'ung4 kung4 kung4 ㄎㄨㄥˋ konq k'ong4 kong4
kou kou k'ou kou kou ㄎㄡ˙ .kou k'eou kou
kou1 kōu k'ou1 kou1 kou1 ㄎㄡˉ kou k'eou1 kou1
kou2 kóu k'ou2 kou2 kou2 ㄎㄡˊ kour k'eou2 kou2
kou3 kǒu k'ou3 kou3 kou3 ㄎㄡˇ koou k'eou3 kou3
kou4 kòu k'ou4 kou4 kou4 ㄎㄡˋ kow k'eou4 kou4
ku ku k'u ku ku ㄎㄨ˙ .ku k'ou ku
ku1 k'u1 ku1 ku1 ㄎㄨˉ ku k'ou1 ku1
ku2 k'u2 ku2 ku2 ㄎㄨˊ kwu k'ou2 ku2
ku3 k'u3 ku3 ku3 ㄎㄨˇ kuu k'ou3 ku3
ku4 k'u4 ku4 ku4 ㄎㄨˋ kuh k'ou4 ku4
kua kua k'ua kwa kua ㄎㄨㄚ˙ .kua k'oua kua
kua1 kuā k'ua1 kwa1 kua1 ㄎㄨㄚˉ kua k'oua1 kua1
kua2 kuá k'ua2 kwa2 kua2 ㄎㄨㄚˊ kwa k'oua2 kua2
kua3 kuǎ k'ua3 kwa3 kua3 ㄎㄨㄚˇ koa k'oua3 kua3
kua4 kuà k'ua4 kwa4 kua4 ㄎㄨㄚˋ kuah k'oua4 kua4
kuai kuai k'uai kwai kuai ㄎㄨㄞ˙ .kuai k'ouai kuai
kuai1 kuāi k'uai1 kwai1 kuai1 ㄎㄨㄞˉ kuai k'ouai1 kuai1
kuai2 kuái k'uai2 kwai2 kuai2 ㄎㄨㄞˊ kwai k'ouai2 kuai2
kuai3 kuǎi k'uai3 kwai3 kuai3 ㄎㄨㄞˇ koai k'ouai3 kuai3
kuai4 kuài k'uai4 kwai4 kuai4 ㄎㄨㄞˋ kuay k'ouai4 kuai4
kuan kuan k'uan kwan kuan ㄎㄨㄢ˙ .kuan k'ouan kuan
kuan1 kuān k'uan1 kwan1 kuan1 ㄎㄨㄢˉ kuan k'ouan1 kuan1
kuan2 kuán k'uan2 kwan2 kuan2 ㄎㄨㄢˊ kwan k'ouan2 kuan2
kuan3 kuǎn k'uan3 kwan3 kuan3 ㄎㄨㄢˇ koan k'ouan3 kuan3
kuan4 kuàn k'uan4 kwan4 kuan4 ㄎㄨㄢˋ kuann k'ouan4 kuan4
kuang kuang k'uang kwang kuang ㄎㄨㄤ˙ .kuang k'ouang kuang
kuang1 kuāng k'uang1 kwang1 kuang1 ㄎㄨㄤˉ kuang k'ouang1 kuang1
kuang2 kuáng k'uang2 kwang2 kuang2 ㄎㄨㄤˊ kwang k'ouang2 kuang2
kuang3 kuǎng k'uang3 kwang3 kuang3 ㄎㄨㄤˇ koang k'ouang3 kuang3
kuang4 kuàng k'uang4 kwang4 kuang4 ㄎㄨㄤˋ kuanq k'ouang4 kuang4
kui kui k'uei kwei kuei ㄎㄨㄟ˙ .kuei k'ouei kuei
kui1 kuī k'uei1 kwei1 kuei1 ㄎㄨㄟˉ kuei k'ouei1 kuei1
kui2 kuí k'uei2 kwei2 kuei2 ㄎㄨㄟˊ kwei k'ouei2 kuei2
kui3 kuǐ k'uei3 kwei3 kuei3 ㄎㄨㄟˇ koei k'ouei3 kuei3
kui4 kuì k'uei4 kwei4 kuei4 ㄎㄨㄟˋ kuey k'ouei4 kuei4
kun kun k'un kwun kuen ㄎㄨㄣ˙ .kuen k'ouen kun
kun1 kūn k'un1 kwun1 kuen1 ㄎㄨㄣˉ kuen k'ouen1 kun1
kun2 kún k'un2 kwun2 kuen2 ㄎㄨㄣˊ kwen k'ouen2 kun2
kun3 kǔn k'un3 kwun3 kuen3 ㄎㄨㄣˇ koen k'ouen3 kun3
kun4 kùn k'un4 kwun4 kuen4 ㄎㄨㄣˋ kuenn k'ouen4 kun4
kuo kuo k'uo kwo kuo ㄎㄨㄛ˙ .kuo k'ouo kuo
kuo1 kuō k'uo1 kwo1 kuo1 ㄎㄨㄛˉ kuo k'ouo1 kuo1
kuo2 kuó k'uo2 kwo2 kuo2 ㄎㄨㄛˊ kwo k'ouo2 kuo2
kuo3 kuǒ k'uo3 kwo3 kuo3 ㄎㄨㄛˇ kuoo k'ouo3 kuo3
kuo4 kuò k'uo4 kwo4 kuo4 ㄎㄨㄛˋ kuoh k'ouo4 kuo4
la la la la la ㄌㄚ˙ .la la la
la1 la1 la1 la1 ㄌㄚˉ lha la1 la1
la2 la2 la2 la2 ㄌㄚˊ la la2 la2
la3 la3 la3 la3 ㄌㄚˇ laa la3 la3
la4 la4 la4 la4 ㄌㄚˋ lah la4 la4
lai lai lai lai lai ㄌㄞ˙ .lai lai lai
lai1 lāi lai1 lai1 lai1 ㄌㄞˉ lhai lai1 lai1
lai2 lái lai2 lai2 lai2 ㄌㄞˊ lai lai2 lai2
lai3 lǎi lai3 lai3 lai3 ㄌㄞˇ lae lai3 lai3
lai4 lài lai4 lai4 lai4 ㄌㄞˋ lay lai4 lai4
lan lan lan lan lan ㄌㄢ˙ .lan lan lan
lan1 lān lan1 lan1 lan1 ㄌㄢˉ lhan lan1 lan1
lan2 lán lan2 lan2 lan2 ㄌㄢˊ lan lan2 lan2
lan3 lǎn lan3 lan3 lan3 ㄌㄢˇ laan lan3 lan3
lan4 làn lan4 lan4 lan4 ㄌㄢˋ lann lan4 lan4
lang lang lang lang lang ㄌㄤ˙ .lang lang lang
lang1 lāng lang1 lang1 lang1 ㄌㄤˉ lhang lang1 lang1
lang2 láng lang2 lang2 lang2 ㄌㄤˊ lang lang2 lang2
lang3 lǎng lang3 lang3 lang3 ㄌㄤˇ laang lang3 lang3
lang4 làng lang4 lang4 lang4 ㄌㄤˋ lanq lang4 lang4
lao lao lao lau lau ㄌㄠ˙ .lau lao lao
lao1 lāo lao1 lau1 lau1 ㄌㄠˉ lhau lao1 lao1
lao2 láo lao2 lau2 lau2 ㄌㄠˊ lau lao2 lao2
lao3 lǎo lao3 lau3 lau3 ㄌㄠˇ lao lao3 lao3
lao4 lào lao4 lau4 lau4 ㄌㄠˋ law lao4 lao4
le le le le le ㄌㄜ˙ .le le le
le1 le1 le1 le1 ㄌㄜˉ lhe le1 le1
le2 le2 le2 le2 ㄌㄜˊ le le2 le2
le3 le3 le3 le3 ㄌㄜˇ lee le3 le3
le4 le4 le4 le4 ㄌㄜˋ leh le4 le4
lei lei lei lei lei ㄌㄟ˙ .lei lei lei
lei1 lēi lei1 lei1 lei1 ㄌㄟˉ lhei lei1 lei1
lei2 léi lei2 lei2 lei2 ㄌㄟˊ lei lei2 lei2
lei3 lěi lei3 lei3 lei3 ㄌㄟˇ leei lei3 lei3
lei4 lèi lei4 lei4 lei4 ㄌㄟˋ ley lei4 lei4
leng leng leng leng leng ㄌㄥ˙ .leng leng leng
leng1 lēng leng1 leng1 leng1 ㄌㄥˉ lheng leng1 leng1
leng2 léng leng2 leng2 leng2 ㄌㄥˊ leng leng2 leng2
leng3 lěng leng3 leng3 leng3 ㄌㄥˇ leeng leng3 leng3
leng4 lèng leng4 leng4 leng4 ㄌㄥˋ lenq leng4 leng4
li li li li li ㄌ一˙ .li li li
li1 li1 li1 li1 ㄌ一ˉ lhi li1 li1
li2 li2 li2 li2 ㄌ一ˊ li li2 li2
li3 li3 li3 li3 ㄌ一ˇ lii li3 li3
li4 li4 li4 li4 ㄌ一ˋ lih li4 li4
lia lia lia lya lia ㄌ一ㄚ˙ .lia lea lia
lia1 liā lia1 lya1 lia1 ㄌ一ㄚˉ lhia lea1 lia1
lia2 liá lia2 lya2 lia2 ㄌ一ㄚˊ lia lea2 lia2
lia3 liǎ lia3 lya3 lia3 ㄌ一ㄚˇ lea lea3 lia3
lia4 lià lia4 lya4 lia4 ㄌ一ㄚˋ liah lea4 lia4
lian lian lien lyan lian ㄌ一ㄢ˙ .lian lien lian
lian1 liān lien1 lyan1 lian1 ㄌ一ㄢˉ lhian lien1 lian1
lian2 lián lien2 lyan2 lian2 ㄌ一ㄢˊ lian lien2 lian2
lian3 liǎn lien3 lyan3 lian3 ㄌ一ㄢˇ lean lien3 lian3
lian4 liàn lien4 lyan4 lian4 ㄌ一ㄢˋ liann lien4 lian4
liang liang liang lyang liang ㄌ一ㄤ˙ .liang leang liang
liang1 liāng liang1 lyang1 liang1 ㄌ一ㄤˉ lhiang leang1 liang1
liang2 liáng liang2 lyang2 liang2 ㄌ一ㄤˊ liang leang2 liang2
liang3 liǎng liang3 lyang3 liang3 ㄌ一ㄤˇ leang leang3 liang3
liang4 liàng liang4 lyang4 liang4 ㄌ一ㄤˋ lianq leang4 liang4
liao liao liao lyau liau ㄌ一ㄠ˙ .liau leao liao
liao1 liāo liao1 lyau1 liau1 ㄌ一ㄠˉ lhiau leao1 liao1
liao2 liáo liao2 lyau2 liau2 ㄌ一ㄠˊ liau leao2 liao2
liao3 liǎo liao3 lyau3 liau3 ㄌ一ㄠˇ leau leao3 liao3
liao4 liào liao4 lyau4 liau4 ㄌ一ㄠˋ liaw leao4 liao4
lie lie lieh lye lie ㄌ一ㄝ˙ .lie lie lie
lie1 liē lieh1 lye1 lie1 ㄌ一ㄝˉ lhie lie1 lie1
lie2 lié lieh2 lye2 lie2 ㄌ一ㄝˊ lie lie2 lie2
lie3 liě lieh3 lye3 lie3 ㄌ一ㄝˇ liee lie3 lie3
lie4 liè lieh4 lye4 lie4 ㄌ一ㄝˋ lieh lie4 lie4
lin lin lin lin lin ㄌ一ㄣ˙ .lin lin lin
lin1 līn lin1 lin1 lin1 ㄌ一ㄣˉ lhin lin1 lin1
lin2 lín lin2 lin2 lin2 ㄌ一ㄣˊ lin lin2 lin2
lin3 lǐn lin3 lin3 lin3 ㄌ一ㄣˇ liin lin3 lin3
lin4 lìn lin4 lin4 lin4 ㄌ一ㄣˋ linn lin4 lin4
ling ling ling ling ling ㄌ一ㄥ˙ .ling ling ling
ling1 līng ling1 ling1 ling1 ㄌ一ㄥˉ lhing ling1 ling1
ling2 líng ling2 ling2 ling2 ㄌ一ㄥˊ ling ling2 ling2
ling3 lǐng ling3 ling3 ling3 ㄌ一ㄥˇ liing ling3 ling3
ling4 lìng ling4 ling4 ling4 ㄌ一ㄥˋ linq ling4 ling4
liu liu liu lyou liou ㄌ一ㄡ˙ .liou lieou liou
liu1 liū liu1 lyou1 liou1 ㄌ一ㄡˉ lhiou lieou1 liou1
liu2 liú liu2 lyou2 liou2 ㄌ一ㄡˊ liou lieou2 liou2
liu3 liǔ liu3 lyou3 liou3 ㄌ一ㄡˇ leou lieou3 liou3
liu4 liù liu4 lyou4 liou4 ㄌ一ㄡˋ liow lieou4 liou4
long long lung lung lung ㄌㄨㄥ˙ .long long long
long1 lōng lung1 lung1 lung1 ㄌㄨㄥˉ lhong long1 long1
long2 lóng lung2 lung2 lung2 ㄌㄨㄥˊ long long2 long2
long3 lǒng lung3 lung3 lung3 ㄌㄨㄥˇ loong long3 long3
long4 lòng lung4 lung4 lung4 ㄌㄨㄥˋ lonq long4 long4
lou lou lou lou lou ㄌㄡ˙ .lou leou lou
lou1 lōu lou1 lou1 lou1 ㄌㄡˉ lhou leou1 lou1
lou2 lóu lou2 lou2 lou2 ㄌㄡˊ lou leou2 lou2
lou3 lǒu lou3 lou3 lou3 ㄌㄡˇ loou leou3 lou3
lou4 lòu lou4 lou4 lou4 ㄌㄡˋ low leou4 lou4
lu lu lu lu lu ㄌㄨ˙ .lu lou lu
lu1 lu1 lu1 lu1 ㄌㄨˉ lhu lou1 lu1
lu2 lu2 lu2 lu2 ㄌㄨˊ lu lou2 lu2
lu3 lu3 lu3 lu3 ㄌㄨˇ luu lou3 lu3
lu4 lu4 lu4 lu4 ㄌㄨˋ luh lou4 lu4
luan luan luan lwan luan ㄌㄨㄢ˙ .luan louan luan
luan1 luān luan1 lwan1 luan1 ㄌㄨㄢˉ lhuan louan1 luan1
luan2 luán luan2 lwan2 luan2 ㄌㄨㄢˊ luan louan2 luan2
luan3 luǎn luan3 lwan3 luan3 ㄌㄨㄢˇ loan louan3 luan3
luan4 luàn luan4 lwan4 luan4 ㄌㄨㄢˋ luann louan4 luan4
lue lue lüeh lyue liue ㄌㄩㄝ˙ .liue liue lyue
lue1 luē lüeh1 lyue1 liue1 ㄌㄩㄝˉ lhiue liue1 lyue1
lue2 lué lüeh2 lyue2 liue2 ㄌㄩㄝˊ liue liue2 lyue2
lue3 luě lüeh3 lyue3 liue3 ㄌㄩㄝˇ leue liue3 lyue3
lue4 luè lüeh4 lyue4 liue4 ㄌㄩㄝˋ liueh liue4 lyue4
lun lun lun lwun luen ㄌㄨㄣ˙ .luen louen lun
lun1 lūn lun1 lwun1 luen1 ㄌㄨㄣˉ lhuen louen1 lun1
lun2 lún lun2 lwun2 luen2 ㄌㄨㄣˊ luen louen2 lun2
lun3 lǔn lun3 lwun3 luen3 ㄌㄨㄣˇ loen louen3 lun3
lun4 lùn lun4 lwun4 luen4 ㄌㄨㄣˋ luenn louen4 lun4
luo luo lo lwo luo ㄌㄨㄛ˙ .luo lo luo
luo1 luō lo1 lwo1 luo1 ㄌㄨㄛˉ lhuo lo1 luo1
luo2 luó lo2 lwo2 luo2 ㄌㄨㄛˊ luo lo2 luo2
luo3 luǒ lo3 lwo3 luo3 ㄌㄨㄛˇ luoo lo3 luo3
luo4 luò lo4 lwo4 luo4 ㄌㄨㄛˋ luoh lo4 luo4
lyu liu ㄌㄩ˙ .liu liu lyu
lü1 lü1 lyu1 liu1 ㄌㄩˉ lhiu liu1 lyu1
lü2 lü2 lyu2 liu2 ㄌㄩˊ liu liu2 lyu2
lü3 lü3 lyu3 liu3 ㄌㄩˇ leu liu3 lyu3
lü4 lü4 lyu4 liu4 ㄌㄩˋ liuh liu4 lyu4
lüan lüan lüan lywan liuan ㄌㄩㄢ˙ .liuan liuan lyuan
lüan1 lüān lüan1 lywan1 liuan1 ㄌㄩㄢˉ lhiuan liuan1 lyuan1
lüan2 lüán lüan2 lywan2 liuan2 ㄌㄩㄢˊ liuan liuan2 lyuan2
lüan3 lüǎn lüan3 lywan3 liuan3 ㄌㄩㄢˇ leuan liuan3 lyuan3
lüan4 lüàn lüan4 lywan4 liuan4 ㄌㄩㄢˋ liuann liuan4 lyuan4
lün lün lün lyun liuen ㄌㄩㄣ˙ .liun liun lyun
lün1 lǖn lün1 lyun1 liuen1 ㄌㄩㄣˉ lhiun liun1 lyun1
lün2 lǘn lün2 lyun2 liuen2 ㄌㄩㄣˊ liun liun2 lyun2
lün3 lǚn lün3 lyun3 liuen3 ㄌㄩㄣˇ leun liun3 lyun3
lün4 lǜn lün4 lyun4 liuen4 ㄌㄩㄣˋ liunn liun4 lyun4
ma ma ma ma ma ㄇㄚ˙ .ma ma ma
ma1 ma1 ma1 ma1 ㄇㄚˉ mha ma1 ma1
ma2 ma2 ma2 ma2 ㄇㄚˊ ma ma2 ma2
ma3 ma3 ma3 ma3 ㄇㄚˇ maa ma3 ma3
ma4 ma4 ma4 ma4 ㄇㄚˋ mah ma4 ma4
mai mai mai mai mai ㄇㄞ˙ .mai mai mai
mai1 māi mai1 mai1 mai1 ㄇㄞˉ mhai mai1 mai1
mai2 mái mai2 mai2 mai2 ㄇㄞˊ mai mai2 mai2
mai3 mǎi mai3 mai3 mai3 ㄇㄞˇ mae mai3 mai3
mai4 mài mai4 mai4 mai4 ㄇㄞˋ may mai4 mai4
man man man man man ㄇㄢ˙ .man man man
man1 mān man1 man1 man1 ㄇㄢˉ mhan man1 man1
man2 mán man2 man2 man2 ㄇㄢˊ man man2 man2
man3 mǎn man3 man3 man3 ㄇㄢˇ maan man3 man3
man4 màn man4 man4 man4 ㄇㄢˋ mann man4 man4
mang mang mang mang mang ㄇㄤ˙ .mang mang mang
mang1 māng mang1 mang1 mang1 ㄇㄤˉ mhang mang1 mang1
mang2 máng mang2 mang2 mang2 ㄇㄤˊ mang mang2 mang2
mang3 mǎng mang3 mang3 mang3 ㄇㄤˇ maang mang3 mang3
mang4 màng mang4 mang4 mang4 ㄇㄤˋ manq mang4 mang4
mao mao mao mau mau ㄇㄠ˙ .mau mao mao
mao1 māo mao1 mau1 mau1 ㄇㄠˉ mhau mao1 mao1
mao2 máo mao2 mau2 mau2 ㄇㄠˊ mau mao2 mao2
mao3 mǎo mao3 mau3 mau3 ㄇㄠˇ mao mao3 mao3
mao4 mào mao4 mau4 mau4 ㄇㄠˋ maw mao4 mao4
me me me me me ㄇㄜ˙ .me me me
me1 me1 me1 me1 ㄇㄜˉ mhe me1 me1
me2 me2 me2 me2 ㄇㄜˊ me me2 me2
me3 me3 me3 me3 ㄇㄜˇ mee me3 me3
me4 me4 me4 me4 ㄇㄜˋ meh me4 me4
mei mei mei mei mei ㄇㄟ˙ .mei mei mei
mei1 mēi mei1 mei1 mei1 ㄇㄟˉ mhei mei1 mei1
mei2 méi mei2 mei2 mei2 ㄇㄟˊ mei mei2 mei2
mei3 měi mei3 mei3 mei3 ㄇㄟˇ meei mei3 mei3
mei4 mèi mei4 mei4 mei4 ㄇㄟˋ mey mei4 mei4
men men men men men ㄇㄣ˙ .men men men
men1 mēn men1 men1 men1 ㄇㄣˉ mhen men1 men1
men2 mén men2 men2 men2 ㄇㄣˊ men men2 men2
men3 měn men3 men3 men3 ㄇㄣˇ meen men3 men3
men4 mèn men4 men4 men4 ㄇㄣˋ menn men4 men4
meng meng meng meng meng ㄇㄥ˙ .meng mong meng
meng1 mēng meng1 meng1 meng1 ㄇㄥˉ mheng mong1 meng1
meng2 méng meng2 meng2 meng2 ㄇㄥˊ meng mong2 meng2
meng3 měng meng3 meng3 meng3 ㄇㄥˇ meeng mong3 meng3
meng4 mèng meng4 meng4 meng4 ㄇㄥˋ menq mong4 meng4
mi mi mi mi mi ㄇ一˙ .mi mi mi
mi1 mi1 mi1 mi1 ㄇ一ˉ mhi mi1 mi1
mi2 mi2 mi2 mi2 ㄇ一ˊ mi mi2 mi2
mi3 mi3 mi3 mi3 ㄇ一ˇ mii mi3 mi3
mi4 mi4 mi4 mi4 ㄇ一ˋ mih mi4 mi4
mian mian mien myan mian ㄇ一ㄢ˙ .mian mien mian
mian1 miān mien1 myan1 mian1 ㄇ一ㄢˉ mhian mien1 mian1
mian2 mián mien2 myan2 mian2 ㄇ一ㄢˊ mian mien2 mian2
mian3 miǎn mien3 myan3 mian3 ㄇ一ㄢˇ mean mien3 mian3
mian4 miàn mien4 myan4 mian4 ㄇ一ㄢˋ miann mien4 mian4
miao miao miao myau miao ㄇ一ㄠ˙ .miau miao miao
miao1 miāo miao1 myau1 miao1 ㄇ一ㄠˉ mhiau miao1 miao1
miao2 miáo miao2 myau2 miao2 ㄇ一ㄠˊ miau miao2 miao2
miao3 miǎo miao3 myau3 miao3 ㄇ一ㄠˇ meau miao3 miao3
miao4 miào miao4 myau4 miao4 ㄇ一ㄠˋ miaw miao4 miao4
mie mie mieh mye mie ㄇ一ㄝ˙ .mie mie mie
mie1 miē mieh1 mye1 mie1 ㄇ一ㄝˉ mhie mie1 mie1
mie2 mié mieh2 mye2 mie2 ㄇ一ㄝˊ mie mie2 mie2
mie3 miě mieh3 mye3 mie3 ㄇ一ㄝˇ miee mie3 mie3
mie4 miè mieh4 mye4 mie4 ㄇ一ㄝˋ mieh mie4 mie4
min min min min min ㄇ一ㄣ˙ .min min min
min1 mīn min1 min1 min1 ㄇ一ㄣˉ mhin min1 min1
min2 mín min2 min2 min2 ㄇ一ㄣˊ min min2 min2
min3 mǐn min3 min3 min3 ㄇ一ㄣˇ miin min3 min3
min4 mìn min4 min4 min4 ㄇ一ㄣˋ minn min4 min4
ming ming ming ming ming ㄇ一ㄥ˙ .ming ming ming
ming1 mīng ming1 ming1 ming1 ㄇ一ㄥˉ mhing ming1 ming1
ming2 míng ming2 ming2 ming2 ㄇ一ㄥˊ ming ming2 ming2
ming3 mǐng ming3 ming3 ming3 ㄇ一ㄥˇ miing ming3 ming3
ming4 mìng ming4 ming4 ming4 ㄇ一ㄥˋ minq ming4 ming4
miu miu miu myou miou ㄇ一ㄡ˙ .miou mieou miou
miu1 miū miu1 myou1 miou1 ㄇ一ㄡˉ mhiou mieou1 miou1
miu2 miú miu2 myou2 miou2 ㄇ一ㄡˊ miou mieou2 miou2
miu3 miǔ miu3 myou3 miou3 ㄇ一ㄡˇ meou mieou3 miou3
miu4 miù miu4 myou4 miou4 ㄇ一ㄡˋ miow mieou4 miou4
mo mo mo mwo mo ㄇㄛ˙ .mo mo mo
mo1 mo1 mwo1 mo1 ㄇㄛˉ mho mo1 mo1
mo2 mo2 mwo2 mo2 ㄇㄛˊ mo mo2 mo2
mo3 mo3 mwo3 mo3 ㄇㄛˇ moo mo3 mo3
mo4 mo4 mwo4 mo4 ㄇㄛˋ moh mo4 mo4
mou mou mou mou mou ㄇㄡ˙ .mou meou mou
mou1 mōu mou1 mou1 mou1 ㄇㄡˉ mhou meou1 mou1
mou2 móu mou2 mou2 mou2 ㄇㄡˊ mou meou2 mou2
mou3 mǒu mou3 mou3 mou3 ㄇㄡˇ moou meou3 mou3
mou4 mòu mou4 mou4 mou4 ㄇㄡˋ mow meou4 mou4
mu mu mu mu mu ㄇㄨ˙ .mu mou mu
mu1 mu1 mu1 mu1 ㄇㄨˉ mhu mou1 mu1
mu2 mu2 mu2 mu2 ㄇㄨˊ mu mou2 mu2
mu3 mu3 mu3 mu3 ㄇㄨˇ muu mou3 mu3
mu4 mu4 mu4 mu4 ㄇㄨˋ muh mou4 mu4
na na na na na ㄋㄚ˙ .na na na
na1 na1 na1 na1 ㄋㄚˉ nha na1 na1
na2 na2 na2 na2 ㄋㄚˊ na na2 na2
na3 na3 na3 na3 ㄋㄚˇ naa na3 na3
na4 na4 na4 na4 ㄋㄚˋ nah na4 na4
nai nai nai nai nai ㄋㄞ˙ .nai nai nai
nai1 nāi nai1 nai1 nai1 ㄋㄞˉ nhai nai1 nai1
nai2 nái nai2 nai2 nai2 ㄋㄞˊ nai nai2 nai2
nai3 nǎi nai3 nai3 nai3 ㄋㄞˇ nae nai3 nai3
nai4 nài nai4 nai4 nai4 ㄋㄞˋ nay nai4 nai4
nan nan nan nan nan ㄋㄢ˙ .nan nan nan
nan1 nān nan1 nan1 nan1 ㄋㄢˉ nhan nan1 nan1
nan2 nán nan2 nan2 nan2 ㄋㄢˊ nan nan2 nan2
nan3 nǎn nan3 nan3 nan3 ㄋㄢˇ naan nan3 nan3
nan4 nàn nan4 nan4 nan4 ㄋㄢˋ nann nan4 nan4
nang nang nang nang nang ㄋㄤ˙ .nang nang nang
nang1 nāng nang1 nang1 nang1 ㄋㄤˉ nhang nang1 nang1
nang2 náng nang2 nang2 nang2 ㄋㄤˊ nang nang2 nang2
nang3 nǎng nang3 nang3 nang3 ㄋㄤˇ naang nang3 nang3
nang4 nàng nang4 nang4 nang4 ㄋㄤˋ nanq nang4 nang4
nao nao nao nau nau ㄋㄠ˙ .nau nao nao
nao1 nāo nao1 nau1 nau1 ㄋㄠˉ nhau nao1 nao1
nao2 náo nao2 nau2 nau2 ㄋㄠˊ nau nao2 nao2
nao3 nǎo nao3 nau3 nau3 ㄋㄠˇ nao nao3 nao3
nao4 nào nao4 nau4 nau4 ㄋㄠˋ naw nao4 nao4
ne ne ne ne ne ㄋㄜ˙ .ne ne ne
ne1 ne1 ne1 ne1 ㄋㄜˉ nhe ne1 ne1
ne2 ne2 ne2 ne2 ㄋㄜˊ ne ne2 ne2
ne3 ne3 ne3 ne3 ㄋㄜˇ nee ne3 ne3
ne4 ne4 ne4 ne4 ㄋㄜˋ neh ne4 ne4
nei nei nei nei nei ㄋㄟ˙ .nei nei nei
nei1 nēi nei1 nei1 nei1 ㄋㄟˉ nhei nei1 nei1
nei2 néi nei2 nei2 nei2 ㄋㄟˊ nei nei2 nei2
nei3 něi nei3 nei3 nei3 ㄋㄟˇ neei nei3 nei3
nei4 nèi nei4 nei4 nei4 ㄋㄟˋ ney nei4 nei4
nen nen nen nen nen ㄋㄣ˙ .nen nen nen
nen1 nēn nen1 nen1 nen1 ㄋㄣˉ nhen nen1 nen1
nen2 nén nen2 nen2 nen2 ㄋㄣˊ nen nen2 nen2
nen3 něn nen3 nen3 nen3 ㄋㄣˇ neen nen3 nen3
nen4 nèn nen4 nen4 nen4 ㄋㄣˋ nenn nen4 nen4
neng neng neng neng neng ㄋㄥ˙ .neng neng neng
neng1 nēng neng1 neng1 neng1 ㄋㄥˉ nheng neng1 neng1
neng2 néng neng2 neng2 neng2 ㄋㄥˊ neng neng2 neng2
neng3 něng neng3 neng3 neng3 ㄋㄥˇ neeng neng3 neng3
neng4 nèng neng4 neng4 neng4 ㄋㄥˋ nenq neng4 neng4
ni ni ni ni ni ㄋ一˙ .ni ni ni
ni1 ni1 ni1 ni1 ㄋ一ˉ nhi ni1 ni1
ni2 ni2 ni2 ni2 ㄋ一ˊ ni ni2 ni2
ni3 ni3 ni3 ni3 ㄋ一ˇ nii ni3 ni3
ni4 ni4 ni4 ni4 ㄋ一ˋ nih ni4 ni4
nian nian nien nyan nian ㄋ一ㄢ˙ .nian nien nian
nian1 niān nien1 nyan1 nian1 ㄋ一ㄢˉ nhian nien1 nian1
nian2 nián nien2 nyan2 nian2 ㄋ一ㄢˊ nian nien2 nian2
nian3 niǎn nien3 nyan3 nian3 ㄋ一ㄢˇ nean nien3 nian3
nian4 niàn nien4 nyan4 nian4 ㄋ一ㄢˋ niann nien4 nian4
niang niang niang nyang niang ㄋ一ㄤ˙ .niang niang niang
niang1 niāng niang1 nyang1 niang1 ㄋ一ㄤˉ nhiang niang1 niang1
niang2 niáng niang2 nyang2 niang2 ㄋ一ㄤˊ niang niang2 niang2
niang3 niǎng niang3 nyang3 niang3 ㄋ一ㄤˇ neang niang3 niang3
niang4 niàng niang4 nyang4 niang4 ㄋ一ㄤˋ nianq niang4 niang4
niao niao niao nyau niau ㄋ一ㄠ˙ .niau niao niao
niao1 niāo niao1 nyau1 niau1 ㄋ一ㄠˉ nhiau niao1 niao1
niao2 niáo niao2 nyau2 niau2 ㄋ一ㄠˊ niau niao2 niao2
niao3 niǎo niao3 nyau3 niau3 ㄋ一ㄠˇ neau niao3 niao3
niao4 niào niao4 nyau4 niau4 ㄋ一ㄠˋ niaw niao4 niao4
nie nie nieh nye nie ㄋ一ㄝ˙ .nie nie nie
nie1 niē nieh1 nye1 nie1 ㄋ一ㄝˉ nhie nie1 nie1
nie2 nié nieh2 nye2 nie2 ㄋ一ㄝˊ nie nie2 nie2
nie3 niě nieh3 nye3 nie3 ㄋ一ㄝˇ niee nie3 nie3
nie4 niè nieh4 nye4 nie4 ㄋ一ㄝˋ nieh nie4 nie4
nin nin nin nin nin ㄋ一ㄣ˙ .nin nin nin
nin1 nīn nin1 nin1 nin1 ㄋ一ㄣˉ nhin nin1 nin1
nin2 nín nin2 nin2 nin2 ㄋ一ㄣˊ nin nin2 nin2
nin3 nǐn nin3 nin3 nin3 ㄋ一ㄣˇ niin nin3 nin3
nin4 nìn nin4 nin4 nin4 ㄋ一ㄣˋ ninn nin4 nin4
ning ning ning ning ning ㄋ一ㄥ˙ .ning ning ning
ning1 nīng ning1 ning1 ning1 ㄋ一ㄥˉ nhing ning1 ning1
ning2 níng ning2 ning2 ning2 ㄋ一ㄥˊ ning ning2 ning2
ning3 nǐng ning3 ning3 ning3 ㄋ一ㄥˇ niing ning3 ning3
ning4 nìng ning4 ning4 ning4 ㄋ一ㄥˋ ninq ning4 ning4
niu niu niu nyou niou ㄋ一ㄡ˙ .niou nieou niou
niu1 niū niu1 nyou1 niou1 ㄋ一ㄡˉ nhiou nieou1 niou1
niu2 niú niu2 nyou2 niou2 ㄋ一ㄡˊ niou nieou2 niou2
niu3 niǔ niu3 nyou3 niou3 ㄋ一ㄡˇ neou nieou3 niou3
niu4 niù niu4 nyou4 niou4 ㄋ一ㄡˋ niow nieou4 niou4
nong nong nung nung nung ㄋㄨㄥ˙ .nong nong nong
nong1 nōng nung1 nung1 nung1 ㄋㄨㄥˉ nhong nong1 nong1
nong2 nóng nung2 nung2 nung2 ㄋㄨㄥˊ nong nong2 nong2
nong3 nǒng nung3 nung3 nung3 ㄋㄨㄥˇ noong nong3 nong3
nong4 nòng nung4 nung4 nung4 ㄋㄨㄥˋ nonq nong4 nong4
nou nou no nou nou ㄋㄡ˙ .nou nneou nou
nou1 nōu no1 nou1 nou1 ㄋㄡˉ nhou nneou1 nou1
nou2 nóu no2 nou2 nou2 ㄋㄡˊ nou nneou2 nou2
nou3 nǒu no3 nou3 nou3 ㄋㄡˇ noou nneou3 nou3
nou4 nòu no4 nou4 nou4 ㄋㄡˋ now nneou4 nou4
nu nu nu nu nu ㄋㄨ˙ .nu nou nu
nu1 nu1 nu1 nu1 ㄋㄨˉ nhu nou1 nu1
nu2 nu2 nu2 nu2 ㄋㄨˊ nu nou2 nu2
nu3 nu3 nu3 nu3 ㄋㄨˇ nuu nou3 nu3
nu4 nu4 nu4 nu4 ㄋㄨˋ nuh nou4 nu4
nuan nuan nuan nwan nuan ㄋㄨㄢ˙ .nuan nouan nuan
nuan1 nuān nuan1 nwan1 nuan1 ㄋㄨㄢˉ nhuan nouan1 nuan1
nuan2 nuán nuan2 nwan2 nuan2 ㄋㄨㄢˊ nuan nouan2 nuan2
nuan3 nuǎn nuan3 nwan3 nuan3 ㄋㄨㄢˇ noan nouan3 nuan3
nuan4 nuàn nuan4 nwan4 nuan4 ㄋㄨㄢˋ nuann nouan4 nuan4
nue nue nüeh nywe niue ㄋㄩㄝ˙ .niue nio nyue
nue1 nuē nüeh1 nywe1 niue1 ㄋㄩㄝˉ nhiue nio1 nyue1
nue2 nué nüeh2 nywe2 niue2 ㄋㄩㄝˊ niue nio2 nyue2
nue3 nuě nüeh3 nywe3 niue3 ㄋㄩㄝˇ neue nio3 nyue3
nue4 nuè nüeh4 nywe4 niue4 ㄋㄩㄝˋ niueh nio4 nyue4
nuo nuo no nwo nuo ㄋㄨㄛ˙ .nuo no nuo
nuo1 nuō no1 nwo1 nuo1 ㄋㄨㄛˉ nhuo no1 nuo1
nuo2 nuó no2 nwo2 nuo2 ㄋㄨㄛˊ nuo no2 nuo2
nuo3 nuǒ no3 nwo3 nuo3 ㄋㄨㄛˇ nuoo no3 nuo3
nuo4 nuò no4 nwo4 nuo4 ㄋㄨㄛˋ nuoh no4 nuo4
nyu niu ㄋㄩ˙ .niu niu nyu
nü1 nü1 nyu1 niu1 ㄋㄩˉ nhiu niu1 nyu1
nü2 nü2 nyu2 niu2 ㄋㄩˊ niu niu2 nyu2
nü3 nü3 nyu3 niu3 ㄋㄩˇ neu niu3 nyu3
nü4 nü4 nyu4 niu4 ㄋㄩˋ niuh niu4 nyu4
ou ou ou ou ou ㄡ˙ .ou ngeou ou
ou1 ōu ou1 ou1 ou1 ㄡˉ ou ngeou1 ou1
ou2 óu ou2 ou2 ou2 ㄡˊ our ngeou2 ou2
ou3 ǒu ou3 ou3 ou3 ㄡˇ oou ngeou3 ou3
ou4 òu ou4 ou4 ou4 ㄡˋ ow ngeou4 ou4
pa pa p'a pa pa ㄆㄚ˙ .pa p'a pa
pa1 p'a1 pa1 pa1 ㄆㄚˉ pa p'a1 pa1
pa2 p'a2 pa2 pa2 ㄆㄚˊ par p'a2 pa2
pa3 p'a3 pa3 pa3 ㄆㄚˇ paa p'a3 pa3
pa4 p'a4 pa4 pa4 ㄆㄚˋ pah p'a4 pa4
pai pai p'ai pai pai ㄆㄞ˙ .pai p'ai pai
pai1 pāi p'ai1 pai1 pai1 ㄆㄞˉ pai p'ai1 pai1
pai2 pái p'ai2 pai2 pai2 ㄆㄞˊ pair p'ai2 pai2
pai3 pǎi p'ai3 pai3 pai3 ㄆㄞˇ pae p'ai3 pai3
pai4 pài p'ai4 pai4 pai4 ㄆㄞˋ pay p'ai4 pai4
pan pan p'an pan pan ㄆㄢ˙ .pan p'an pan
pan1 pān p'an1 pan1 pan1 ㄆㄢˉ pan p'an1 pan1
pan2 pán p'an2 pan2 pan2 ㄆㄢˊ parn p'an2 pan2
pan3 pǎn p'an3 pan3 pan3 ㄆㄢˇ paan p'an3 pan3
pan4 pàn p'an4 pan4 pan4 ㄆㄢˋ pann p'an4 pan4
pang pang p'ang pang pang ㄆㄤ˙ .pang p'ang pang
pang1 pāng p'ang1 pang1 pang1 ㄆㄤˉ pang p'ang1 pang1
pang2 páng p'ang2 pang2 pang2 ㄆㄤˊ parng p'ang2 pang2
pang3 pǎng p'ang3 pang3 pang3 ㄆㄤˇ paang p'ang3 pang3
pang4 pàng p'ang4 pang4 pang4 ㄆㄤˋ panq p'ang4 pang4
pao pao p'ao pau pau ㄆㄠ˙ .pau p'ao pao
pao1 pāo p'ao1 pau1 pau1 ㄆㄠˉ pau p'ao1 pao1
pao2 páo p'ao2 pau2 pau2 ㄆㄠˊ paur p'ao2 pao2
pao3 pǎo p'ao3 pau3 pau3 ㄆㄠˇ pao p'ao3 pao3
pao4 pào p'ao4 pau4 pau4 ㄆㄠˋ paw p'ao4 pao4
pei pei p'ei pei pei ㄆㄟ˙ .pei p'ei pei
pei1 pēi p'ei1 pei1 pei1 ㄆㄟˉ pei p'ei1 pei1
pei2 péi p'ei2 pei2 pei2 ㄆㄟˊ peir p'ei2 pei2
pei3 pěi p'ei3 pei3 pei3 ㄆㄟˇ peei p'ei3 pei3
pei4 pèi p'ei4 pei4 pei4 ㄆㄟˋ pey p'ei4 pei4
pen pen p'en pen pen ㄆㄣ˙ .pen p'en pen
pen1 pēn p'en1 pen1 pen1 ㄆㄣˉ pen p'en1 pen1
pen2 pén p'en2 pen2 pen2 ㄆㄣˊ pern p'en2 pen2
pen3 pěn p'en3 pen3 pen3 ㄆㄣˇ peen p'en3 pen3
pen4 pèn p'en4 pen4 pen4 ㄆㄣˋ penn p'en4 pen4
peng peng p'eng peng peng ㄆㄥ˙ .peng p'ong peng
peng1 pēng p'eng1 peng1 peng1 ㄆㄥˉ peng p'ong1 peng1
peng2 péng p'eng2 peng2 peng2 ㄆㄥˊ perng p'ong2 peng2
peng3 pěng p'eng3 peng3 peng3 ㄆㄥˇ peeng p'ong3 peng3
peng4 pèng p'eng4 peng4 peng4 ㄆㄥˋ penq p'ong4 peng4
pi pi p'i pi pi ㄆ一˙ .pi p'i pi
pi1 p'i1 pi1 pi1 ㄆ一ˉ pi p'i1 pi1
pi2 p'i2 pi2 pi2 ㄆ一ˊ pyi p'i2 pi2
pi3 p'i3 pi3 pi3 ㄆ一ˇ pii p'i3 pi3
pi4 p'i4 pi4 pi4 ㄆ一ˋ pih p'i4 pi4
pian pian p'ien pyan pian ㄆ一ㄢ˙ .pian p'ien pian
pian1 piān p'ien1 pyan1 pian1 ㄆ一ㄢˉ pian p'ien1 pian1
pian2 pián p'ien2 pyan2 pian2 ㄆ一ㄢˊ pyan p'ien2 pian2
pian3 piǎn p'ien3 pyan3 pian3 ㄆ一ㄢˇ pean p'ien3 pian3
pian4 piàn p'ien4 pyan4 pian4 ㄆ一ㄢˋ piann p'ien4 pian4
piao piao p'iao pyau piau ㄆ一ㄠ˙ .piau p'iao piao
piao1 piāo p'iao1 pyau1 piau1 ㄆ一ㄠˉ piau p'iao1 piao1
piao2 piáo p'iao2 pyau2 piau2 ㄆ一ㄠˊ pyau p'iao2 piao2
piao3 piǎo p'iao3 pyau3 piau3 ㄆ一ㄠˇ peau p'iao3 piao3
piao4 piào p'iao4 pyau4 piau4 ㄆ一ㄠˋ piaw p'iao4 piao4
pie pie p'ieh pye pie ㄆ一ㄝ˙ .pie p'ie pie
pie1 piē p'ieh1 pye1 pie1 ㄆ一ㄝˉ pie p'ie1 pie1
pie2 pié p'ieh2 pye2 pie2 ㄆ一ㄝˊ pye p'ie2 pie2
pie3 piě p'ieh3 pye3 pie3 ㄆ一ㄝˇ piee p'ie3 pie3
pie4 piè p'ieh4 pye4 pie4 ㄆ一ㄝˋ pieh p'ie4 pie4
pin pin p'in pin pin ㄆ一ㄣ˙ .pin p'in pin
pin1 pīn p'in1 pin1 pin1 ㄆ一ㄣˉ pin p'in1 pin1
pin2 pín p'in2 pin2 pin2 ㄆ一ㄣˊ pyn p'in2 pin2
pin3 pǐn p'in3 pin3 pin3 ㄆ一ㄣˇ piin p'in3 pin3
pin4 pìn p'in4 pin4 pin4 ㄆ一ㄣˋ pinn p'in4 pin4
ping ping p'ing ping ping ㄆ一ㄥ˙ .ping p'ing ping
ping1 pīng p'ing1 ping1 ping1 ㄆ一ㄥˉ ping p'ing1 ping1
ping2 píng p'ing2 ping2 ping2 ㄆ一ㄥˊ pyng p'ing2 ping2
ping3 pǐng p'ing3 ping3 ping3 ㄆ一ㄥˇ piing p'ing3 ping3
ping4 pìng p'ing4 ping4 ping4 ㄆ一ㄥˋ pinq p'ing4 ping4
po po p'o pwo po ㄆㄛ˙ .po p'o po
po1 p'o1 pwo1 po1 ㄆㄛˉ po p'o1 po1
po2 p'o2 pwo2 po2 ㄆㄛˊ por p'o2 po2
po3 p'o3 pwo3 po3 ㄆㄛˇ poo p'o3 po3
po4 p'o4 pwo4 po4 ㄆㄛˋ poh p'o4 po4
pou pou p'ou pou pou ㄆㄡ˙ .pou p'eou pou
pou1 pōu p'ou1 pou1 pou1 ㄆㄡˉ pou p'eou1 pou1
pou2 póu p'ou2 pou2 pou2 ㄆㄡˊ pour p'eou2 pou2
pou3 pǒu p'ou3 pou3 pou3 ㄆㄡˇ poou p'eou3 pou3
pou4 pòu p'ou4 pou4 pou4 ㄆㄡˋ pow p'eou4 pou4
pu pu p'u pu pu ㄆㄨ˙ .pu p'ou pu
pu1 p'u1 pu1 pu1 ㄆㄨˉ pu p'ou1 pu1
pu2 p'u2 pu2 pu2 ㄆㄨˊ pwu p'ou2 pu2
pu3 p'u3 pu3 pu3 ㄆㄨˇ puu p'ou3 pu3
pu4 p'u4 pu4 pu4 ㄆㄨˋ puh p'ou4 pu4
qi qi ch'i chi chi ㄑ一˙ .chi k'i ci
qi1 ch'i1 chi1 chi1 ㄑ一ˉ chi k'i1 ci1
qi2 ch'i2 chi2 chi2 ㄑ一ˊ chyi k'i2 ci2
qi3 ch'i3 chi3 chi3 ㄑ一ˇ chii k'i3 ci3
qi4 ch'i4 chi4 chi4 ㄑ一ˋ chih k'i4 ci4
qia qia ch'ia chya chia ㄑ一ㄚ˙ .chia k'ia cia
qia1 qiā ch'ia1 chya1 chia1 ㄑ一ㄚˉ chia k'ia1 cia1
qia2 qiá ch'ia2 chya2 chia2 ㄑ一ㄚˊ chya k'ia2 cia2
qia3 qiǎ ch'ia3 chya3 chia3 ㄑ一ㄚˇ chea k'ia3 cia3
qia4 qià ch'ia4 chya4 chia4 ㄑ一ㄚˋ chiah k'ia4 cia4
qian qian ch'ien chyan chian ㄑ一ㄢ˙ .chian k'ien cian
qian1 qiān ch'ien1 chyan1 chian1 ㄑ一ㄢˉ chian k'ien1 cian1
qian2 qián ch'ien2 chyan2 chian2 ㄑ一ㄢˊ chyan k'ien2 cian2
qian3 qiǎn ch'ien3 chyan3 chian3 ㄑ一ㄢˇ chean k'ien3 cian3
qian4 qiàn ch'ien4 chyan4 chian4 ㄑ一ㄢˋ chiann k'ien4 cian4
qiang qiang ch'iang chyang chiang ㄑ一ㄤ˙ .chiang k'iang ciang
qiang1 qiāng ch'iang1 chyang1 chiang1 ㄑ一ㄤˉ chiang k'iang1 ciang1
qiang2 qiáng ch'iang2 chyang2 chiang2 ㄑ一ㄤˊ chyang k'iang2 ciang2
qiang3 qiǎng ch'iang3 chyang3 chiang3 ㄑ一ㄤˇ cheang k'iang3 ciang3
qiang4 qiàng ch'iang4 chyang4 chiang4 ㄑ一ㄤˋ chianq k'iang4 ciang4
qiao qiao ch'iao chyau chiau ㄑ一ㄠ˙ .chiau k'iao ciao
qiao1 qiāo ch'iao1 chyau1 chiau1 ㄑ一ㄠˉ chiau k'iao1 ciao1
qiao2 qiáo ch'iao2 chyau2 chiau2 ㄑ一ㄠˊ chyau k'iao2 ciao2
qiao3 qiǎo ch'iao3 chyau3 chiau3 ㄑ一ㄠˇ cheau k'iao3 ciao3
qiao4 qiào ch'iao4 chyau4 chiau4 ㄑ一ㄠˋ chiaw k'iao4 ciao4
qie qie ch'ieh chye chie ㄑ一ㄝ˙ .chie k'ie cie
qie1 qiē ch'ieh1 chye1 chie1 ㄑ一ㄝˉ chie k'ie1 cie1
qie2 qié ch'ieh2 chye2 chie2 ㄑ一ㄝˊ chye k'ie2 cie2
qie3 qiě ch'ieh3 chye3 chie3 ㄑ一ㄝˇ chiee k'ie3 cie3
qie4 qiè ch'ieh4 chye4 chie4 ㄑ一ㄝˋ chieh k'ie4 cie4
qin qin ch'in chin chin ㄑ一ㄣ˙ .chin k'in cin
qin1 qīn ch'in1 chin1 chin1 ㄑ一ㄣˉ chin k'in1 cin1
qin2 qín ch'in2 chin2 chin2 ㄑ一ㄣˊ chyn k'in2 cin2
qin3 qǐn ch'in3 chin3 chin3 ㄑ一ㄣˇ chiin k'in3 cin3
qin4 qìn ch'in4 chin4 chin4 ㄑ一ㄣˋ chinn k'in4 cin4
qing qing ch'ing ching ching ㄑ一ㄥ˙ .ching k'ing cing
qing1 qīng ch'ing1 ching1 ching1 ㄑ一ㄥˉ ching k'ing1 cing1
qing2 qíng ch'ing2 ching2 ching2 ㄑ一ㄥˊ chyng k'ing2 cing2
qing3 qǐng ch'ing3 ching3 ching3 ㄑ一ㄥˇ chiing k'ing3 cing3
qing4 qìng ch'ing4 ching4 ching4 ㄑ一ㄥˋ chinq k'ing4 cing4
qiong qiong ch'iung chyoung chiung ㄑㄩㄥ˙ .chiong k'iong cyong
qiong1 qiōng ch'iung1 chyoung1 chiung1 ㄑㄩㄥˉ chiong k'iong1 cyong1
qiong2 qióng ch'iung2 chyoung2 chiung2 ㄑㄩㄥˊ chyong k'iong2 cyong2
qiong3 qiǒng ch'iung3 chyoung3 chiung3 ㄑㄩㄥˇ cheong k'iong3 cyong3
qiong4 qiòng ch'iung4 chyoung4 chiung4 ㄑㄩㄥˋ chionq k'iong4 cyong4
qiu qiu ch'iu chyou chiou ㄑ一ㄡ˙ .chiou k'ieou ciou
qiu1 qiū ch'iu1 chyou1 chiou1 ㄑ一ㄡˉ chiou k'ieou1 ciou1
qiu2 qiú ch'iu2 chyou2 chiou2 ㄑ一ㄡˊ chyou k'ieou2 ciou2
qiu3 qiǔ ch'iu3 chyou3 chiou3 ㄑ一ㄡˇ cheou k'ieou3 ciou3
qiu4 qiù ch'iu4 chyou4 chiou4 ㄑ一ㄡˋ chiow k'ieou4 ciou4
qu qu ch'ü chyu chiu ㄑㄩ˙ .chiu k'iu cyu
qu1 ch'ü1 chyu1 chiu1 ㄑㄩˉ chiu k'iu1 cyu1
qu2 ch'ü2 chyu2 chiu2 ㄑㄩˊ chyu k'iu2 cyu2
qu3 ch'ü3 chyu3 chiu3 ㄑㄩˇ cheu k'iu3 cyu3
qu4 ch'ü4 chyu4 chiu4 ㄑㄩˋ chiuh k'iu4 cyu4
quan quan ch'üan chywan chiuan ㄑㄩㄢ˙ .chiuan k'iuan cyuan
quan1 quān ch'üan1 chywan1 chiuan1 ㄑㄩㄢˉ chiuan k'iuan1 cyuan1
quan2 quán ch'üan2 chywan2 chiuan2 ㄑㄩㄢˊ chyuan k'iuan2 cyuan2
quan3 quǎn ch'üan3 chywan3 chiuan3 ㄑㄩㄢˇ cheuan k'iuan3 cyuan3
quan4 quàn ch'üan4 chywan4 chiuan4 ㄑㄩㄢˋ chiuann k'iuan4 cyuan4
que que ch'üeh chywe chiue ㄑㄩㄝ˙ .chiue k'io cyue
que1 quē ch'üeh1 chywe1 chiue1 ㄑㄩㄝˉ chiue k'io1 cyue1
que2 qué ch'üeh2 chywe2 chiue2 ㄑㄩㄝˊ chyue k'io2 cyue2
que3 quě ch'üeh3 chywe3 chiue3 ㄑㄩㄝˇ cheue k'io3 cyue3
que4 què ch'üeh4 chywe4 chiue4 ㄑㄩㄝˋ chiueh k'io4 cyue4
qun qun ch'ün chyun chiun ㄑㄩㄣ˙ .chiun k'iun cyun
qun1 qūn ch'ün1 chyun1 chiun1 ㄑㄩㄣˉ chiun k'iun1 cyun1
qun2 qún ch'ün2 chyun2 chiun2 ㄑㄩㄣˊ chyun k'iun2 cyun2
qun3 qǔn ch'ün3 chyun3 chiun3 ㄑㄩㄣˇ cheun k'iun3 cyun3
qun4 qùn ch'ün4 chyun4 chiun4 ㄑㄩㄣˋ chiunn k'iun4 cyun4
ran ran jan ran ran ㄖㄢ˙ .ran jan ran
ran1 rān jan1 ran1 ran1 ㄖㄢˉ rhan jan1 ran1
ran2 rán jan2 ran2 ran2 ㄖㄢˊ ran jan2 ran2
ran3 rǎn jan3 ran3 ran3 ㄖㄢˇ raan jan3 ran3
ran4 ràn jan4 ran4 ran4 ㄖㄢˋ rann jan4 ran4
rang rang jang rang rang ㄖㄤ˙ .rang jang rang
rang1 rāng jang1 rang1 rang1 ㄖㄤˉ rhang jang1 rang1
rang2 ráng jang2 rang2 rang2 ㄖㄤˊ rang jang2 rang2
rang3 rǎng jang3 rang3 rang3 ㄖㄤˇ raang jang3 rang3
rang4 ràng jang4 rang4 rang4 ㄖㄤˋ ranq jang4 rang4
rao rao jao rau rau ㄖㄠ˙ .rau jao rao
rao1 rāo jao1 rau1 rau1 ㄖㄠˉ rhau jao1 rao1
rao2 ráo jao2 rau2 rau2 ㄖㄠˊ rau jao2 rao2
rao3 rǎo jao3 rau3 rau3 ㄖㄠˇ rao jao3 rao3
rao4 rào jao4 rau4 rau4 ㄖㄠˋ raw jao4 rao4
re re je re re ㄖㄜ˙ .re re
re1 je1 re1 re1 ㄖㄜˉ rhe jö1 re1
re2 je2 re2 re2 ㄖㄜˊ re jö2 re2
re3 je3 re3 re3 ㄖㄜˇ ree jö3 re3
re4 je4 re4 re4 ㄖㄜˋ reh jö4 re4
ren ren jen ren ren ㄖㄣ˙ .ren jen ren
ren1 rēn jen1 ren1 ren1 ㄖㄣˉ rhen jen1 ren1
ren2 rén jen2 ren2 ren2 ㄖㄣˊ ren jen2 ren2
ren3 rěn jen3 ren3 ren3 ㄖㄣˇ reen jen3 ren3
ren4 rèn jen4 ren4 ren4 ㄖㄣˋ renn jen4 ren4
reng reng jeng reng reng ㄖㄥ˙ .reng jeng reng
reng1 rēng jeng1 reng1 reng1 ㄖㄥˉ rheng jeng1 reng1
reng2 réng jeng2 reng2 reng2 ㄖㄥˊ reng jeng2 reng2
reng3 rěng jeng3 reng3 reng3 ㄖㄥˇ reeng jeng3 reng3
reng4 rèng jeng4 reng4 reng4 ㄖㄥˋ renq jeng4 reng4
ri ri jih ri r ㄖ˙ .ry je rih
ri1 jih1 ri1 r1 ㄖˉ rhy je1 rih1
ri2 jih2 ri2 r2 ㄖˊ ry je2 rih2
ri3 jih3 ri3 r3 ㄖˇ ryy je3 rih3
ri4 jih4 ri4 r4 ㄖˋ ryh je4 rih4
rong rong jung rung rung ㄖㄨㄥ˙ .rong jong rong
rong1 rōng jung1 rung1 rung1 ㄖㄨㄥˉ rhong jong1 rong1
rong2 róng jung2 rung2 rung2 ㄖㄨㄥˊ rong jong2 rong2
rong3 rǒng jung3 rung3 rung3 ㄖㄨㄥˇ roong jong3 rong3
rong4 ròng jung4 rung4 rung4 ㄖㄨㄥˋ ronq jong4 rong4
rou rou jou rou rou ㄖㄡ˙ .rou jeou rou
rou1 rōu jou1 rou1 rou1 ㄖㄡˉ rhou jeou1 rou1
rou2 róu jou2 rou2 rou2 ㄖㄡˊ rou jeou2 rou2
rou3 rǒu jou3 rou3 rou3 ㄖㄡˇ roou jeou3 rou3
rou4 ròu jou4 rou4 rou4 ㄖㄡˋ row jeou4 rou4
ru ru ju ru ru ㄖㄨ˙ .ru jou ru
ru1 ju1 ru1 ru1 ㄖㄨˉ rhu jou1 ru1
ru2 ju2 ru2 ru2 ㄖㄨˊ ru jou2 ru2
ru3 ju3 ru3 ru3 ㄖㄨˇ ruu jou3 ru3
ru4 ju4 ru4 ru4 ㄖㄨˋ ruh jou4 ru4
ruan ruan juan rwan ruan ㄖㄨㄢ˙ .ruan jouan ruan
ruan1 ruān juan1 rwan1 ruan1 ㄖㄨㄢˉ rhuan jouan1 ruan1
ruan2 ruán juan2 rwan2 ruan2 ㄖㄨㄢˊ ruan jouan2 ruan2
ruan3 ruǎn juan3 rwan3 ruan3 ㄖㄨㄢˇ roan jouan3 ruan3
ruan4 ruàn juan4 rwan4 ruan4 ㄖㄨㄢˋ ruann jouan4 ruan4
rui rui jui rwei ruei ㄖㄨㄟ˙ .ruei jouei ruei
rui1 ruī jui1 rwei1 ruei1 ㄖㄨㄟˉ rhuei jouei1 ruei1
rui2 ruí jui2 rwei2 ruei2 ㄖㄨㄟˊ ruei jouei2 ruei2
rui3 ruǐ jui3 rwei3 ruei3 ㄖㄨㄟˇ roei jouei3 ruei3
rui4 ruì jui4 rwei4 ruei4 ㄖㄨㄟˋ ruey jouei4 ruei4
run run jun rwun ruen ㄖㄨㄣ˙ .ruen jouen run
run1 rūn jun1 rwun1 ruen1 ㄖㄨㄣˉ rhuen jouen1 run1
run2 rún jun2 rwun2 ruen2 ㄖㄨㄣˊ ruen jouen2 run2
run3 rǔn jun3 rwun3 ruen3 ㄖㄨㄣˇ roen jouen3 run3
run4 rùn jun4 rwun4 ruen4 ㄖㄨㄣˋ ruenn jouen4 run4
ruo ruo jo rwo ruo ㄖㄨㄛ˙ .ruo jo ruo
ruo1 ruō jo1 rwo1 ruo1 ㄖㄨㄛˉ rhuo jo1 ruo1
ruo2 ruó jo2 rwo2 ruo2 ㄖㄨㄛˊ ruo jo2 ruo2
ruo3 ruǒ jo3 rwo3 ruo3 ㄖㄨㄛˇ ruoo jo3 ruo3
ruo4 ruò jo4 rwo4 ruo4 ㄖㄨㄛˋ ruoh jo4 ruo4
sa sa sa sa sa ㄙㄚ˙ .sa sa sa
sa1 sa1 sa1 sa1 ㄙㄚˉ sa sa1 sa1
sa2 sa2 sa2 sa2 ㄙㄚˊ sar sa2 sa2
sa3 sa3 sa3 sa3 ㄙㄚˇ saa sa3 sa3
sa4 sa4 sa4 sa4 ㄙㄚˋ sah sa4 sa4
sai sai sai sai sai ㄙㄞ˙ .sai sai sai
sai1 sāi sai1 sai1 sai1 ㄙㄞˉ sai sai1 sai1
sai2 sái sai2 sai2 sai2 ㄙㄞˊ sair sai2 sai2
sai3 sǎi sai3 sai3 sai3 ㄙㄞˇ saai sai3 sai3
sai4 sài sai4 sai4 sai4 ㄙㄞˋ say sai4 sai4
san san san san san ㄙㄢ˙ .san san san
san1 sān san1 san1 san1 ㄙㄢˉ san san1 san1
san2 sán san2 san2 san2 ㄙㄢˊ sarn san2 san2
san3 sǎn san3 san3 san3 ㄙㄢˇ saan san3 san3
san4 sàn san4 san4 san4 ㄙㄢˋ sann san4 san4
sang sang sang sang sang ㄙㄤ˙ .sang sang sang
sang1 sāng sang1 sang1 sang1 ㄙㄤˉ sang sang1 sang1
sang2 sáng sang2 sang2 sang2 ㄙㄤˊ sarng sang2 sang2
sang3 sǎng sang3 sang3 sang3 ㄙㄤˇ saang sang3 sang3
sang4 sàng sang4 sang4 sang4 ㄙㄤˋ sanq sang4 sang4
sao sao sao sau sau ㄙㄠ˙ .sau sao sao
sao1 sāo sao1 sau1 sau1 ㄙㄠˉ sau sao1 sao1
sao2 sáo sao2 sau2 sau2 ㄙㄠˊ saur sao2 sao2
sao3 sǎo sao3 sau3 sau3 ㄙㄠˇ sao sao3 sao3
sao4 sào sao4 sau4 sau4 ㄙㄠˋ saw sao4 sao4
se se se se se ㄙㄜ˙ .se se
se1 se1 se1 se1 ㄙㄜˉ se sö1 se1
se2 se2 se2 se2 ㄙㄜˊ ser sö2 se2
se3 se3 se3 se3 ㄙㄜˇ see sö3 se3
se4 se4 se4 se4 ㄙㄜˋ seh sö4 se4
sen sen sen sen sen ㄙㄣ˙ .sen sen sen
sen1 sēn sen1 sen1 sen1 ㄙㄣˉ sen sen1 sen1
sen2 sén sen2 sen2 sen2 ㄙㄣˊ sern sen2 sen2
sen3 sěn sen3 sen3 sen3 ㄙㄣˇ seen sen3 sen3
sen4 sèn sen4 sen4 sen4 ㄙㄣˋ senn sen4 sen4
seng seng seng seng seng ㄙㄥ˙ .seng seng seng
seng1 sēng seng1 seng1 seng1 ㄙㄥˉ seng seng1 seng1
seng2 séng seng2 seng2 seng2 ㄙㄥˊ serng seng2 seng2
seng3 sěng seng3 seng3 seng3 ㄙㄥˇ seeng seng3 seng3
seng4 sèng seng4 seng4 seng4 ㄙㄥˋ senq seng4 seng4
si si szu sz sz ㄙ˙ .sy sseu sih
si1 szu1 sz1 sz1 ㄙˉ sy sseu1 sih1
si2 szu2 sz2 sz2 ㄙˊ syr sseu2 sih2
si3 szu3 sz3 sz3 ㄙˇ syy sseu3 sih3
si4 szu4 sz4 sz4 ㄙˋ syh sseu4 sih4
song song sung sung sung ㄙㄨㄥ˙ .song song song
song1 sōng sung1 sung1 sung1 ㄙㄨㄥˉ song song1 song1
song2 sóng sung2 sung2 sung2 ㄙㄨㄥˊ sorng song2 song2
song3 sǒng sung3 sung3 sung3 ㄙㄨㄥˇ soong song3 song3
song4 sòng sung4 sung4 sung4 ㄙㄨㄥˋ sonq song4 song4
sou sou sou sou sou ㄙㄡ˙ .sou seou sou
sou1 sōu sou1 sou1 sou1 ㄙㄡˉ sou seou1 sou1
sou2 sóu sou2 sou2 sou2 ㄙㄡˊ sour seou2 sou2
sou3 sǒu sou3 sou3 sou3 ㄙㄡˇ soou seou3 sou3
sou4 sòu sou4 sou4 sou4 ㄙㄡˋ sow seou4 sou4
su su su su su ㄙㄨ˙ .su sou su
su1 su1 su1 su1 ㄙㄨˉ su sou1 su1
su2 su2 su2 su2 ㄙㄨˊ swu sou2 su2
su3 su3 su3 su3 ㄙㄨˇ suu sou3 su3
su4 su4 su4 su4 ㄙㄨˋ suh sou4 su4
suan suan suan swan suan ㄙㄨㄢ˙ .suan souan suan
suan1 suān suan1 swan1 suan1 ㄙㄨㄢˉ suan souan1 suan1
suan2 suán suan2 swan2 suan2 ㄙㄨㄢˊ swan souan2 suan2
suan3 suǎn suan3 swan3 suan3 ㄙㄨㄢˇ soan souan3 suan3
suan4 suàn suan4 swan4 suan4 ㄙㄨㄢˋ suann souan4 suan4
sui sui sui swei suei ㄙㄨㄟ˙ .suei souei suei
sui1 suī sui1 swei1 suei1 ㄙㄨㄟˉ suei souei1 suei1
sui2 suí sui2 swei2 suei2 ㄙㄨㄟˊ swei souei2 suei2
sui3 suǐ sui3 swei3 suei3 ㄙㄨㄟˇ soei souei3 suei3
sui4 suì sui4 swei4 suei4 ㄙㄨㄟˋ suey souei4 suei4
sun sun sun swun suen ㄙㄨㄣ˙ .suen souen sun
sun1 sūn sun1 swun1 suen1 ㄙㄨㄣˉ suen souen1 sun1
sun2 sún sun2 swun2 suen2 ㄙㄨㄣˊ swen souen2 sun2
sun3 sǔn sun3 swun3 suen3 ㄙㄨㄣˇ soen souen3 sun3
sun4 sùn sun4 swun4 suen4 ㄙㄨㄣˋ suenn souen4 sun4
suo suo so swo suo ㄙㄨㄛ˙ .suo so suo
suo1 suō so1 swo1 suo1 ㄙㄨㄛˉ suo so1 suo1
suo2 suó so2 swo2 suo2 ㄙㄨㄛˊ swo so2 suo2
suo3 suǒ so3 swo3 suo3 ㄙㄨㄛˇ suoo so3 suo3
suo4 suò so4 swo4 suo4 ㄙㄨㄛˋ suoh so4 suo4
sha sha sha sha sha ㄕㄚ˙ .sha cha sha
sha1 shā sha1 sha1 sha1 ㄕㄚˉ sha cha1 sha1
sha2 shá sha2 sha2 sha2 ㄕㄚˊ shar cha2 sha2
sha3 shǎ sha3 sha3 sha3 ㄕㄚˇ shaa cha3 sha3
sha4 shà sha4 sha4 sha4 ㄕㄚˋ shah cha4 sha4
shai shai shai shai shai ㄕㄞ˙ .shai chai shai
shai1 shāi shai1 shai1 shai1 ㄕㄞˉ shai chai1 shai1
shai2 shái shai2 shai2 shai2 ㄕㄞˊ shair chai2 shai2
shai3 shǎi shai3 shai3 shai3 ㄕㄞˇ shae chai3 shai3
shai4 shài shai4 shai4 shai4 ㄕㄞˋ shay chai4 shai4
shan shan shan shan shan ㄕㄢ˙ .shan chan shan
shan1 shān shan1 shan1 shan1 ㄕㄢˉ shan chan1 shan1
shan2 shán shan2 shan2 shan2 ㄕㄢˊ sharn chan2 shan2
shan3 shǎn shan3 shan3 shan3 ㄕㄢˇ shaan chan3 shan3
shan4 shàn shan4 shan4 shan4 ㄕㄢˋ shann chan4 shan4
shang shang shang shang shang ㄕㄤ˙ .shang chang shang
shang1 shāng shang1 shang1 shang1 ㄕㄤˉ shang chang1 shang1
shang2 sháng shang2 shang2 shang2 ㄕㄤˊ sharng chang2 shang2
shang3 shǎng shang3 shang3 shang3 ㄕㄤˇ shaang chang3 shang3
shang4 shàng shang4 shang4 shang4 ㄕㄤˋ shanq chang4 shang4
shao shao shao shau shau ㄕㄠ˙ .shau chao shao
shao1 shāo shao1 shau1 shau1 ㄕㄠˉ shau chao1 shao1
shao2 sháo shao2 shau2 shau2 ㄕㄠˊ shaur chao2 shao2
shao3 shǎo shao3 shau3 shau3 ㄕㄠˇ shao chao3 shao3
shao4 shào shao4 shau4 shau4 ㄕㄠˋ shaw chao4 shao4
she she she she she ㄕㄜ˙ .she chö she
she1 shē she1 she1 she1 ㄕㄜˉ she chö1 she1
she2 shé she2 she2 she2 ㄕㄜˊ sher chö2 she2
she3 shě she3 she3 she3 ㄕㄜˇ shee chö3 she3
she4 shè she4 she4 she4 ㄕㄜˋ sheh chö4 she4
shei shei shei shei shei ㄕㄟ˙ .shei chei shei
shei1 shēi shei1 shei1 shei1 ㄕㄟˉ shei chei1 shei1
shei2 shéi shei2 shei2 shei2 ㄕㄟˊ sheir chei2 shei2
shei3 shěi shei3 shei3 shei3 ㄕㄟˇ sheei chei3 shei3
shei4 shèi shei4 shei4 shei4 ㄕㄟˋ shey chei4 shei4
shen shen shen shen shen ㄕㄣ˙ .shen chen shen
shen1 shēn shen1 shen1 shen1 ㄕㄣˉ shen chen1 shen1
shen2 shén shen2 shen2 shen2 ㄕㄣˊ shern chen2 shen2
shen3 shěn shen3 shen3 shen3 ㄕㄣˇ sheen chen3 shen3
shen4 shèn shen4 shen4 shen4 ㄕㄣˋ shenn chen4 shen4
sheng sheng sheng sheng sheng ㄕㄥ˙ .sheng cheng sheng
sheng1 shēng sheng1 sheng1 sheng1 ㄕㄥˉ sheng cheng1 sheng1
sheng2 shéng sheng2 sheng2 sheng2 ㄕㄥˊ sherng cheng2 sheng2
sheng3 shěng sheng3 sheng3 sheng3 ㄕㄥˇ sheeng cheng3 sheng3
sheng4 shèng sheng4 sheng4 sheng4 ㄕㄥˋ shenq cheng4 sheng4
shi shi shih shr shi ㄕ˙ .shy che shih
shi1 shī shih1 shr1 shi1 ㄕˉ shy che1 shih1
shi2 shí shih2 shr2 shi2 ㄕˊ shyr che2 shih2
shi3 shǐ shih3 shr3 shi3 ㄕˇ shyy che3 shih3
shi4 shì shih4 shr4 shi4 ㄕˋ shyh che4 shih4
shou shou shou shou shou ㄕㄡ˙ .shou cheou shou
shou1 shōu shou1 shou1 shou1 ㄕㄡˉ shou cheou1 shou1
shou2 shóu shou2 shou2 shou2 ㄕㄡˊ shour cheou2 shou2
shou3 shǒu shou3 shou3 shou3 ㄕㄡˇ shoou cheou3 shou3
shou4 shòu shou4 shou4 shou4 ㄕㄡˋ show cheou4 shou4
shu shu shu shu shu ㄕㄨ˙ .shu chou shu
shu1 shū shu1 shu1 shu1 ㄕㄨˉ shu chou1 shu1
shu2 shú shu2 shu2 shu2 ㄕㄨˊ shwu chou2 shu2
shu3 shǔ shu3 shu3 shu3 ㄕㄨˇ shuu chou3 shu3
shu4 shù shu4 shu4 shu4 ㄕㄨˋ shuh chou4 shu4
shua shua shua shwa shua ㄕㄨㄚ˙ .shua choua shua
shua1 shuā shua1 shwa1 shua1 ㄕㄨㄚˉ shua choua1 shua1
shua2 shuá shua2 shwa2 shua2 ㄕㄨㄚˊ shwa choua2 shua2
shua3 shuǎ shua3 shwa3 shua3 ㄕㄨㄚˇ shoa choua3 shua3
shua4 shuà shua4 shwa4 shua4 ㄕㄨㄚˋ shuah choua4 shua4
shuai shuai shuai shwai shuai ㄕㄨㄞ˙ .shuai chouai shuai
shuai1 shuāi shuai1 shwai1 shuai1 ㄕㄨㄞˉ shuai chouai1 shuai1
shuai2 shuái shuai2 shwai2 shuai2 ㄕㄨㄞˊ shwai chouai2 shuai2
shuai3 shuǎi shuai3 shwai3 shuai3 ㄕㄨㄞˇ shoai chouai3 shuai3
shuai4 shuài shuai4 shwai4 shuai4 ㄕㄨㄞˋ shuay chouai4 shuai4
shuan shuan shuan shwan shuan ㄕㄨㄢ˙ .shuan chouan shuan
shuan1 shuān shuan1 shwan1 shuan1 ㄕㄨㄢˉ shuan chouan1 shuan1
shuan2 shuán shuan2 shwan2 shuan2 ㄕㄨㄢˊ shwan chouan2 shuan2
shuan3 shuǎn shuan3 shwan3 shuan3 ㄕㄨㄢˇ shoan chouan3 shuan3
shuan4 shuàn shuan4 shwan4 shuan4 ㄕㄨㄢˋ shuann chouan4 shuan4
shuang shuang shuang shwang shuang ㄕㄨㄤ˙ .shuang chouang shuang
shuang1 shuāng shuang1 shwang1 shuang1 ㄕㄨㄤˉ shuang chouang1 shuang1
shuang2 shuáng shuang2 shwang2 shuang2 ㄕㄨㄤˊ shwang chouang2 shuang2
shuang3 shuǎng shuang3 shwang3 shuang3 ㄕㄨㄤˇ shoang chouang3 shuang3
shuang4 shuàng shuang4 shwang4 shuang4 ㄕㄨㄤˋ shuanq chouang4 shuang4
shui shui shui shwei shuei ㄕㄨㄟ˙ .shuei chouei shuei
shui1 shuī shui1 shwei1 shuei1 ㄕㄨㄟˉ shuei chouei1 shuei1
shui2 shuí shui2 shwei2 shuei2 ㄕㄨㄟˊ shwei chouei2 shuei2
shui3 shuǐ shui3 shwei3 shuei3 ㄕㄨㄟˇ shoei chouei3 shuei3
shui4 shuì shui4 shwei4 shuei4 ㄕㄨㄟˋ shuey chouei4 shuei4
shun shun shun shwun shuen ㄕㄨㄣ˙ .shuen chouen shun
shun1 shūn shun1 shwun1 shuen1 ㄕㄨㄣˉ shuen chouen1 shun1
shun2 shún shun2 shwun2 shuen2 ㄕㄨㄣˊ shwen chouen2 shun2
shun3 shǔn shun3 shwun3 shuen3 ㄕㄨㄣˇ shoen chouen3 shun3
shun4 shùn shun4 shwun4 shuen4 ㄕㄨㄣˋ shuenn chouen4 shun4
shuo shuo shuo shwo shuo ㄕㄨㄛ˙ .shuo chouo shuo
shuo1 shuō shuo1 shwo1 shuo1 ㄕㄨㄛˉ shuo chouo1 shuo1
shuo2 shuó shuo2 shwo2 shuo2 ㄕㄨㄛˊ shwo chouo2 shuo2
shuo3 shuǒ shuo3 shwo3 shuo3 ㄕㄨㄛˇ shuoo chouo3 shuo3
shuo4 shuò shuo4 shwo4 shuo4 ㄕㄨㄛˋ shuoh chouo4 shuo4
ta ta t'a ta ta ㄊㄚ˙ .ta t'a ta
ta1 t'a1 ta1 ta1 ㄊㄚˉ ta t'a1 ta1
ta2 t'a2 ta2 ta2 ㄊㄚˊ tar t'a2 ta2
ta3 t'a3 ta3 ta3 ㄊㄚˇ taa t'a3 ta3
ta4 t'a4 ta4 ta4 ㄊㄚˋ tah t'a4 ta4
tai tai t'ai tai tai ㄊㄞ˙ .tai t'ai tai
tai1 tāi t'ai1 tai1 tai1 ㄊㄞˉ tai t'ai1 tai1
tai2 tái t'ai2 tai2 tai2 ㄊㄞˊ tair t'ai2 tai2
tai3 tǎi t'ai3 tai3 tai3 ㄊㄞˇ taai t'ai3 tai3
tai4 tài t'ai4 tai4 tai4 ㄊㄞˋ tay t'ai4 tai4
tan tan t'an tan tan ㄊㄢ˙ .tan t'an tan
tan1 tān t'an1 tan1 tan1 ㄊㄢˉ tan t'an1 tan1
tan2 tán t'an2 tan2 tan2 ㄊㄢˊ tarn t'an2 tan2
tan3 tǎn t'an3 tan3 tan3 ㄊㄢˇ taan t'an3 tan3
tan4 tàn t'an4 tan4 tan4 ㄊㄢˋ tann t'an4 tan4
tang tang t'ang tang tang ㄊㄤ˙ .tang t'ang tang
tang1 tāng t'ang1 tang1 tang1 ㄊㄤˉ tang t'ang1 tang1
tang2 táng t'ang2 tang2 tang2 ㄊㄤˊ tarng t'ang2 tang2
tang3 tǎng t'ang3 tang3 tang3 ㄊㄤˇ taang t'ang3 tang3
tang4 tàng t'ang4 tang4 tang4 ㄊㄤˋ tanq t'ang4 tang4
tao tao t'ao tau tau ㄊㄠ˙ .tau t'ao tao
tao1 tāo t'ao1 tau1 tau1 ㄊㄠˉ tau t'ao1 tao1
tao2 táo t'ao2 tau2 tau2 ㄊㄠˊ taur t'ao2 tao2
tao3 tǎo t'ao3 tau3 tau3 ㄊㄠˇ tao t'ao3 tao3
tao4 tào t'ao4 tau4 tau4 ㄊㄠˋ taw t'ao4 tao4
te te t'e te te ㄊㄜ˙ .te t'ö te
te1 t'e1 te1 te1 ㄊㄜˉ te t'ö1 te1
te2 t'e2 te2 te2 ㄊㄜˊ ter t'ö2 te2
te3 t'e3 te3 te3 ㄊㄜˇ tee t'ö3 te3
te4 t'e4 te4 te4 ㄊㄜˋ teh t'ö4 te4
teng teng t'eng teng teng ㄊㄥ˙ .teng t'eng teng
teng1 tēng t'eng1 teng1 teng1 ㄊㄥˉ teng t'eng1 teng1
teng2 téng t'eng2 teng2 teng2 ㄊㄥˊ terng t'eng2 teng2
teng3 těng t'eng3 teng3 teng3 ㄊㄥˇ teeng t'eng3 teng3
teng4 tèng t'eng4 teng4 teng4 ㄊㄥˋ tenq t'eng4 teng4
ti ti t'i ti ti ㄊ一˙ .ti t'i ti
ti1 t'i1 ti1 ti1 ㄊ一ˉ ti t'i1 ti1
ti2 t'i2 ti2 ti2 ㄊ一ˊ tyi t'i2 ti2
ti3 t'i3 ti3 ti3 ㄊ一ˇ tii t'i3 ti3
ti4 t'i4 ti4 ti4 ㄊ一ˋ tih t'i4 ti4
tian tian t'ien tyan tian ㄊ一ㄢ˙ .tian t'ien tian
tian1 tiān t'ien1 tyan1 tian1 ㄊ一ㄢˉ tian t'ien1 tian1
tian2 tián t'ien2 tyan2 tian2 ㄊ一ㄢˊ tyan t'ien2 tian2
tian3 tiǎn t'ien3 tyan3 tian3 ㄊ一ㄢˇ tean t'ien3 tian3
tian4 tiàn t'ien4 tyan4 tian4 ㄊ一ㄢˋ tiann t'ien4 tian4
tiao tiao t'iao tyau tiau ㄊ一ㄠ˙ .tiau t'iao tiao
tiao1 tiāo t'iao1 tyau1 tiau1 ㄊ一ㄠˉ tiau t'iao1 tiao1
tiao2 tiáo t'iao2 tyau2 tiau2 ㄊ一ㄠˊ tyau t'iao2 tiao2
tiao3 tiǎo t'iao3 tyau3 tiau3 ㄊ一ㄠˇ teau t'iao3 tiao3
tiao4 tiào t'iao4 tyau4 tiau4 ㄊ一ㄠˋ tiaw t'iao4 tiao4
tie tie t'ieh tye tie ㄊ一ㄝ˙ .tie t'ie tie
tie1 tiē t'ieh1 tye1 tie1 ㄊ一ㄝˉ tie t'ie1 tie1
tie2 tié t'ieh2 tye2 tie2 ㄊ一ㄝˊ tye t'ie2 tie2
tie3 tiě t'ieh3 tye3 tie3 ㄊ一ㄝˇ tiee t'ie3 tie3
tie4 tiè t'ieh4 tye4 tie4 ㄊ一ㄝˋ tieh t'ie4 tie4
ting ting t'ing ting ting ㄊ一ㄥ˙ .ting t'ing ting
ting1 tīng t'ing1 ting1 ting1 ㄊ一ㄥˉ ting t'ing1 ting1
ting2 tíng t'ing2 ting2 ting2 ㄊ一ㄥˊ tyng t'ing2 ting2
ting3 tǐng t'ing3 ting3 ting3 ㄊ一ㄥˇ tiing t'ing3 ting3
ting4 tìng t'ing4 ting4 ting4 ㄊ一ㄥˋ tinq t'ing4 ting4
tong tong t'ung tung tong ㄊㄨㄥ˙ .tong t'ong tong
tong1 tōng t'ung1 tung1 tong1 ㄊㄨㄥˉ tong t'ong1 tong1
tong2 tóng t'ung2 tung2 tong2 ㄊㄨㄥˊ torng t'ong2 tong2
tong3 tǒng t'ung3 tung3 tong3 ㄊㄨㄥˇ toong t'ong3 tong3
tong4 tòng t'ung4 tung4 tong4 ㄊㄨㄥˋ tonq t'ong4 tong4
tou tou t'ou tou tou ㄊㄡ˙ .tou t'eou tou
tou1 tōu t'ou1 tou1 tou1 ㄊㄡˉ tou t'eou1 tou1
tou2 tóu t'ou2 tou2 tou2 ㄊㄡˊ tour t'eou2 tou2
tou3 tǒu t'ou3 tou3 tou3 ㄊㄡˇ toou t'eou3 tou3
tou4 tòu t'ou4 tou4 tou4 ㄊㄡˋ tow t'eou4 tou4
tu tu t'u tu tu ㄊㄨ˙ .tu t'ou tu
tu1 t'u1 tu1 tu1 ㄊㄨˉ tu t'ou1 tu1
tu2 t'u2 tu2 tu2 ㄊㄨˊ twu t'ou2 tu2
tu3 t'u3 tu3 tu3 ㄊㄨˇ tuu t'ou3 tu3
tu4 t'u4 tu4 tu4 ㄊㄨˋ tuh t'ou4 tu4
tuan tuan t'uan twan tuan ㄊㄨㄢ˙ .tuan t'ouan tuan
tuan1 tuān t'uan1 twan1 tuan1 ㄊㄨㄢˉ tuan t'ouan1 tuan1
tuan2 tuán t'uan2 twan2 tuan2 ㄊㄨㄢˊ twan t'ouan2 tuan2
tuan3 tuǎn t'uan3 twan3 tuan3 ㄊㄨㄢˇ toan t'ouan3 tuan3
tuan4 tuàn t'uan4 twan4 tuan4 ㄊㄨㄢˋ tuann t'ouan4 tuan4
tui tui t'ui twei tuei ㄊㄨㄟ˙ .tuei t'ouei tuei
tui1 tuī t'ui1 twei1 tuei1 ㄊㄨㄟˉ tuei t'ouei1 tuei1
tui2 tuí t'ui2 twei2 tuei2 ㄊㄨㄟˊ twei t'ouei2 tuei2
tui3 tuǐ t'ui3 twei3 tuei3 ㄊㄨㄟˇ toei t'ouei3 tuei3
tui4 tuì t'ui4 twei4 tuei4 ㄊㄨㄟˋ tuey t'ouei4 tuei4
tun tun t'un twun tuen ㄊㄨㄣ˙ .tuen t'ouen tun
tun1 tūn t'un1 twun1 tuen1 ㄊㄨㄣˉ tuen t'ouen1 tun1
tun2 tún t'un2 twun2 tuen2 ㄊㄨㄣˊ twen t'ouen2 tun2
tun3 tǔn t'un3 twun3 tuen3 ㄊㄨㄣˇ toen t'ouen3 tun3
tun4 tùn t'un4 twun4 tuen4 ㄊㄨㄣˋ tuenn t'ouen4 tun4
tuo tuo t'o two tuo ㄊㄨㄛ˙ .tuo t'o tuo
tuo1 tuō t'o1 two1 tuo1 ㄊㄨㄛˉ tuo t'o1 tuo1
tuo2 tuó t'o2 two2 tuo2 ㄊㄨㄛˊ two t'o2 tuo2
tuo3 tuǒ t'o3 two3 tuo3 ㄊㄨㄛˇ tuoo t'o3 tuo3
tuo4 tuò t'o4 two4 tuo4 ㄊㄨㄛˋ tuoh t'o4 tuo4
wa wa wa wa wa ㄨㄚ˙ .ua wa wa
wa1 wa1 wa1 wa1 ㄨㄚˉ ua wa1 wa1
wa2 wa2 wa2 wa2 ㄨㄚˊ wa wa2 wa2
wa3 wa3 wa3 wa3 ㄨㄚˇ waa wa3 wa3
wa4 wa4 wa4 wa4 ㄨㄚˋ wah wa4 wa4
wai wai wai wai wai ㄨㄞ˙ .uai wai wai
wai1 wāi wai1 wai1 wai1 ㄨㄞˉ uai wai1 wai1
wai2 wái wai2 wai2 wai2 ㄨㄞˊ wai wai2 wai2
wai3 wǎi wai3 wai3 wai3 ㄨㄞˇ woai wai3 wai3
wai4 wài wai4 wai4 wai4 ㄨㄞˋ way wai4 wai4
wan wan wan wan wan ㄨㄢ˙ .uan wan wan
wan1 wān wan1 wan1 wan1 ㄨㄢˉ uan wan1 wan1
wan2 wán wan2 wan2 wan2 ㄨㄢˊ wan wan2 wan2
wan3 wǎn wan3 wan3 wan3 ㄨㄢˇ woan wan3 wan3
wan4 wàn wan4 wan4 wan4 ㄨㄢˋ wann wan4 wan4
wang wang wang wang wang ㄨㄤ˙ .uang wang wang
wang1 wāng wang1 wang1 wang1 ㄨㄤˉ uang wang1 wang1
wang2 wáng wang2 wang2 wang2 ㄨㄤˊ wang wang2 wang2
wang3 wǎng wang3 wang3 wang3 ㄨㄤˇ woang wang3 wang3
wang4 wàng wang4 wang4 wang4 ㄨㄤˋ wanq wang4 wang4
wei wei wei wei wei ㄨㄟ˙ .uei wei wei
wei1 wēi wei1 wei1 wei1 ㄨㄟˉ uei wei1 wei1
wei2 wéi wei2 wei2 wei2 ㄨㄟˊ wei wei2 wei2
wei3 wěi wei3 wei3 wei3 ㄨㄟˇ woei wei3 wei3
wei4 wèi wei4 wei4 wei4 ㄨㄟˋ wey wei4 wei4
wen wen wen wen wen ㄨㄣ˙ .uen wen wun
wen1 wēn wen1 wen1 wen1 ㄨㄣˉ uen wen1 wun1
wen2 wén wen2 wen2 wen2 ㄨㄣˊ wen wen2 wun2
wen3 wěn wen3 wen3 wen3 ㄨㄣˇ woen wen3 wun3
wen4 wèn wen4 wen4 wen4 ㄨㄣˋ wenn wen4 wun4
weng weng weng weng weng ㄨㄥ˙ .ueng wong wung
weng1 wēng weng1 weng1 weng1 ㄨㄥˉ ueng wong1 wong1
weng2 wéng weng2 weng2 weng2 ㄨㄥˊ weng wong2 wong2
weng3 wěng weng3 weng3 weng3 ㄨㄥˇ woeng wong3 wong3
weng4 wèng weng4 weng4 weng4 ㄨㄥˋ wenq wong4 wong4
wo wo wo wo wo ㄨㄛ˙ .uo wo wo
wo1 wo1 wo1 wo1 ㄨㄛˉ uo wo1 wo1
wo2 wo2 wo2 wo2 ㄨㄛˊ wo wo2 wo2
wo3 wo3 wo3 wo3 ㄨㄛˇ woo wo3 wo3
wo4 wo4 wo4 wo4 ㄨㄛˋ woh wo4 wo4
wu wu wu wu wu ㄨ˙ .u wou wu
wu1 wu1 wu1 wu1 ㄨˉ u wou1 wu1
wu2 wu2 wu2 wu2 ㄨˊ wu wou2 wu2
wu3 wu3 wu3 wu3 ㄨˇ wuu wou3 wu3
wu4 wu4 wu4 wu4 ㄨˋ wuh wou4 wu4
xi xi hsi syi shi ㄒ一˙ .shi hi si
xi1 hsi1 syi1 shi1 ㄒ一ˉ shi hi1 si1
xi2 hsi2 syi2 shi2 ㄒ一ˊ shyi hi2 si2
xi3 hsi3 syi3 shi3 ㄒ一ˇ shii hi3 si3
xi4 hsi4 syi4 shi4 ㄒ一ˋ shih hi4 si4
xia xia hsia sya shia ㄒ一ㄚ˙ .shia hia sia
xia1 xiā hsia1 sya1 shia1 ㄒ一ㄚˉ shia hia1 sia1
xia2 xiá hsia2 sya2 shia2 ㄒ一ㄚˊ shya hia2 sia2
xia3 xiǎ hsia3 sya3 shia3 ㄒ一ㄚˇ shea hia3 sia3
xia4 xià hsia4 sya4 shia4 ㄒ一ㄚˋ shiah hia4 sia4
xian xian hsien syan shian ㄒ一ㄢ˙ .shian hien sian
xian1 xiān hsien1 syan1 shian1 ㄒ一ㄢˉ shian hien1 sian1
xian2 xián hsien2 syan2 shian2 ㄒ一ㄢˊ shyan hien2 sian2
xian3 xiǎn hsien3 syan3 shian3 ㄒ一ㄢˇ shean hien3 sian3
xian4 xiàn hsien4 syan4 shian4 ㄒ一ㄢˋ shiann hien4 sian4
xiang xiang hsiang syang shiang ㄒ一ㄤ˙ .shiang hiang siang
xiang1 xiāng hsiang1 syang1 shiang1 ㄒ一ㄤˉ shiang hiang1 siang1
xiang2 xiáng hsiang2 syang2 shiang2 ㄒ一ㄤˊ shyang hiang2 siang2
xiang3 xiǎng hsiang3 syang3 shiang3 ㄒ一ㄤˇ sheang hiang3 siang3
xiang4 xiàng hsiang4 syang4 shiang4 ㄒ一ㄤˋ shianq hiang4 siang4
xiao xiao hsiao syau shiau ㄒ一ㄠ˙ .shiau hiao siao
xiao1 xiāo hsiao1 syau1 shiau1 ㄒ一ㄠˉ shiau hiao1 siao1
xiao2 xiáo hsiao2 syau2 shiau2 ㄒ一ㄠˊ shyau hiao2 siao2
xiao3 xiǎo hsiao3 syau3 shiau3 ㄒ一ㄠˇ sheau hiao3 siao3
xiao4 xiào hsiao4 syau4 shiau4 ㄒ一ㄠˋ shiaw hiao4 siao4
xie xie hsieh sye shie ㄒ一ㄝ˙ .shie hie sie
xie1 xiē hsieh1 sye1 shie1 ㄒ一ㄝˉ shie hie1 sie1
xie2 xié hsieh2 sye2 shie2 ㄒ一ㄝˊ shye hie2 sie2
xie3 xiě hsieh3 sye3 shie3 ㄒ一ㄝˇ shiee hie3 sie3
xie4 xiè hsieh4 sye4 shie4 ㄒ一ㄝˋ shieh hie4 sie4
xin xin hsin syin shin ㄒ一ㄣ˙ .shin hin sin
xin1 xīn hsin1 syin1 shin1 ㄒ一ㄣˉ shin hin1 sin1
xin2 xín hsin2 syin2 shin2 ㄒ一ㄣˊ shyn hin2 sin2
xin3 xǐn hsin3 syin3 shin3 ㄒ一ㄣˇ shiin hin3 sin3
xin4 xìn hsin4 syin4 shin4 ㄒ一ㄣˋ shinn hin4 sin4
xing xing hsing sing shing ㄒ一ㄥ˙ .shing hing sing
xing1 xīng hsing1 sying1 shing1 ㄒ一ㄥˉ shing hing1 sing1
xing2 xíng hsing2 sying2 shing2 ㄒ一ㄥˊ shyng hing2 sing2
xing3 xǐng hsing3 sying3 shing3 ㄒ一ㄥˇ shiing hing3 sing3
xing4 xìng hsing4 sying4 shing4 ㄒ一ㄥˋ shinq hing4 sing4
xiong xiong hsiung syung shiung ㄒㄩㄥ˙ .shiong hiong syong
xiong1 xiōng hsiung1 syung1 shiung1 ㄒㄩㄥˉ shiong hiong1 syong1
xiong2 xióng hsiung2 syung2 shiung2 ㄒㄩㄥˊ shyong hiong2 syong2
xiong3 xiǒng hsiung3 syung3 shiung3 ㄒㄩㄥˇ sheong hiong3 syong3
xiong4 xiòng hsiung4 syung4 shiung4 ㄒㄩㄥˋ shionq hiong4 syong4
xiu xiu hsiu syou shiou ㄒ一ㄡ˙ .shiou hieou siou
xiu1 xiū hsiu1 syou1 shiou1 ㄒ一ㄡˉ shiou hieou1 siou1
xiu2 xiú hsiu2 syou2 shiou2 ㄒ一ㄡˊ shyou hieou2 siou2
xiu3 xiǔ hsiu3 syou3 shiou3 ㄒ一ㄡˇ sheou hieou3 siou3
xiu4 xiù hsiu4 syou4 shiou4 ㄒ一ㄡˋ shiow hieou4 siou4
xu xu hsü syu shiu ㄒㄩ˙ .shiu hiu syu
xu1 hsü1 syu1 shiu1 ㄒㄩˉ shiu hiu1 syu1
xu2 hsü2 syu2 shiu2 ㄒㄩˊ shyu hiu2 syu2
xu3 hsü3 syu3 shiu3 ㄒㄩˇ sheu hiu3 syu3
xu4 hsü4 syu4 shiu4 ㄒㄩˋ shiuh hiu4 syu4
xuan xuan hsüan sywan shiuan ㄒㄩㄢ˙ .shiuan hiuan syuan
xuan1 xuān hsüan1 sywan1 shiuan1 ㄒㄩㄢˉ shiuan hiuan1 syuan1
xuan2 xuán hsüan2 sywan2 shiuan2 ㄒㄩㄢˊ shyun hiuan2 syuan2
xuan3 xuǎn hsüan3 sywan3 shiuan3 ㄒㄩㄢˇ sheuan hiuan3 syuan3
xuan4 xuàn hsüan4 sywan4 shiuan4 ㄒㄩㄢˋ shiuann hiuan4 syuan4
xue xue hsüeh sywe shiue ㄒㄩㄝ˙ .shiue hiue syue
xue1 xuē hsüeh1 sywe1 shiue1 ㄒㄩㄝˉ shiue hiue1 syue1
xue2 xué hsüeh2 sywe2 shiue2 ㄒㄩㄝˊ shyue hiue2 syue2
xue3 xuě hsüeh3 sywe3 shiue3 ㄒㄩㄝˇ sheue hiue3 syue3
xue4 xuè hsüeh4 sywe4 shiue4 ㄒㄩㄝˋ shiueh hiue4 syue4
xun xun hsün syun shiun ㄒㄩㄣ˙ .shiun hiun syun
xun1 xūn hsün1 syun1 shiun1 ㄒㄩㄣˉ shiun hiun1 syun1
xun2 xún hsün2 syun2 shiun2 ㄒㄩㄣˊ shyun hiun2 syun2
xun3 xǔn hsün3 syun3 shiun3 ㄒㄩㄣˇ sheun hiun3 syun3
xun4 xùn hsün4 syun4 shiun4 ㄒㄩㄣˋ shiunn hiun4 syun4
ya ya ya ya ya 一ㄚ˙ .ia ya ya
ya1 ya1 ya1 ya1 一ㄚˉ ia ya1 ya1
ya2 ya2 ya2 ya2 一ㄚˊ ya ya2 ya2
ya3 ya3 ya3 ya3 一ㄚˇ yea ya3 ya3
ya4 ya4 ya4 ya4 一ㄚˋ yah ya4 ya4
yai yai yai yai yai 一ㄞ˙ .iai yai yai
yai1 yāi yai1 yai1 yai1 一ㄞˉ iai yai1 yai1
yai2 yái yai2 yai2 yai2 一ㄞˊ yai yai2 yai2
yai3 yǎi yai3 yai3 yai3 一ㄞˇ yae yai3 yai3
yai4 yài yai4 yai4 yai4 一ㄞˋ yay yai4 yai4
yan yan yen yan yan 一ㄢ˙ .ian yen yan
yan1 yān yen1 yan1 yan1 一ㄢˉ ian yen1 yan1
yan2 yán yen2 yan2 yan2 一ㄢˊ yan yen2 yan2
yan3 yǎn yen3 yan3 yan3 一ㄢˇ yean yen3 yan3
yan4 yàn yen4 yan4 yan4 一ㄢˋ yann yen4 yan4
yang yang yang yang yang 一ㄤ˙ .iang yang yang
yang1 yāng yang1 yang1 yang1 一ㄤˉ iang yang1 yang1
yang2 yáng yang2 yang2 yang2 一ㄤˊ yang yang2 yang2
yang3 yǎng yang3 yang3 yang3 一ㄤˇ yeang yang3 yang3
yang4 yàng yang4 yang4 yang4 一ㄤˋ yanq yang4 yang4
yao yao yao yau yau 一ㄠ˙ .iau yao yao
yao1 yāo yao1 yau1 yau1 一ㄠˉ iau yao1 yao1
yao2 yáo yao2 yau2 yau2 一ㄠˊ yau yao2 yao2
yao3 yǎo yao3 yau3 yau3 一ㄠˇ yeau yao3 yao3
yao4 yào yao4 yau4 yau4 一ㄠˋ yaw yao4 yao4
ye ye yeh ye ye 一ㄝ˙ .ie ye ye
ye1 yeh1 ye1 ye1 一ㄝˉ ie ye1 ye1
ye2 yeh2 ye2 ye2 一ㄝˊ ye ye2 ye2
ye3 yeh3 ye3 ye3 一ㄝˇ yee ye3 ye3
ye4 yeh4 ye4 ye4 一ㄝˋ yay ye4 ye4
yi yi i yi yi 一˙ .i yi yi
yi1 i1 yi1 yi1 一ˉ i yi1 yi1
yi2 i2 yi2 yi2 一ˊ yi yi2 yi2
yi3 i3 yi3 yi3 一ˇ yii yi3 yi3
yi4 i4 yi4 yi4 一ˋ yih yi4 yi4
yin yin yin yin yin 一ㄣ˙ .in yin yin
yin1 yīn yin1 yin1 yin1 一ㄣˉ in yin1 yin1
yin2 yín yin2 yin2 yin2 一ㄣˊ yn yin2 yin2
yin3 yǐn yin3 yin3 yin3 一ㄣˇ yiin yin3 yin3
yin4 yìn yin4 yin4 yin4 一ㄣˋ yinn yin4 yin4
ying ying ying ying ying 一ㄥ˙ .ing ying ying
ying1 yīng ying1 ying1 ying1 一ㄥˉ ing ying1 ying1
ying2 yíng ying2 ying2 ying2 一ㄥˊ yng ying2 ying2
ying3 yǐng ying3 ying3 ying3 一ㄥˇ yiing ying3 ying3
ying4 yìng ying4 ying4 ying4 一ㄥˋ yinq ying4 ying4
yong yong yung yung yung ㄩㄥ˙ .iong yong yong
yong1 yōng yung1 yung1 yung1 ㄩㄥˉ iong yong1 yong1
yong2 yóng yung2 yung2 yung2 ㄩㄥˊ yong yong2 yong2
yong3 yǒng yung3 yung3 yung3 ㄩㄥˇ yeong yong3 yong3
yong4 yòng yung4 yung4 yung4 ㄩㄥˋ yonq yong4 yong4
you you yu you you 一ㄡ˙ .iou yeou you
you1 yōu yu1 you1 you1 一ㄡˉ iou yeou1 you1
you2 yóu yu2 you2 you2 一ㄡˊ you yeou2 you2
you3 yǒu yu3 you3 you3 一ㄡˇ yeou yeou3 you3
you4 yòu yu4 you4 you4 一ㄡˋ yow yeou4 you4
yu yu yu yu ㄩ˙ .iu yu yu
yu1 yü1 yu1 yu1 ㄩˉ iu yu1 yu1
yu2 yü2 yu2 yu2 ㄩˊ yu yu2 yu2
yu3 yü3 yu3 yu3 ㄩˇ yeu yu3 yu3
yu4 yü4 yu4 yu4 ㄩˋ yuh yu4 yu4
yuan yuan yüan ywan yuan ㄩㄢ˙ .iuan yuan yuan
yuan1 yuān yüan1 ywan1 yuan1 ㄩㄢˉ iuan yuan1 yuan1
yuan2 yuán yüan2 ywan2 yuan2 ㄩㄢˊ yuan yuan2 yuan2
yuan3 yuǎn yüan3 ywan3 yuan3 ㄩㄢˇ yeuan yuan3 yuan3
yuan4 yuàn yüan4 ywan4 yuan4 ㄩㄢˋ yuann yuan4 yuan4
yue yue yüeh ywe yue ㄩㄝ˙ .iue yue yue
yue1 yuē yüeh1 ywe1 yue1 ㄩㄝˉ iue yue1 yue1
yue2 yué yüeh2 ywe2 yue2 ㄩㄝˊ yue yue2 yue2
yue3 yuě yüeh3 ywe3 yue3 ㄩㄝˇ yeue yue3 yue3
yue4 yuè yüeh4 ywe4 yue4 ㄩㄝˋ yueh yue4 yue4
yun yun yün yun yuen ㄩㄣ˙ .iun yun yun
yun1 yūn yün1 yun1 yuen1 ㄩㄣˉ iun yun1 yun1
yun2 yún yün2 yun2 yuen2 ㄩㄣˊ yun yun2 yun2
yun3 yǔn yün3 yun3 yuen3 ㄩㄣˇ yeun yun3 yun3
yun4 yùn yün4 yun4 yuen4 ㄩㄣˋ yunn yun4 yun4
za za tsa dza tza ㄗㄚ˙ .tza tsa za
za1 tsa1 dza1 tza1 ㄗㄚˉ tza tsa1 za1
za2 tsa2 dza2 tza2 ㄗㄚˊ tzar tsa2 za2
za3 tsa3 dza3 tza3 ㄗㄚˇ tzaa tsa3 za3
za4 tsa4 dza4 tza4 ㄗㄚˋ tzah tsa4 za4
zai zai tsai dzai tzai ㄗㄞ˙ .tzai tsai zai
zai1 zāi tsai1 dzai1 tzai1 ㄗㄞˉ tzai tsai1 zai1
zai2 zái tsai2 dzai2 tzai2 ㄗㄞˊ tzair tsai2 zai2
zai3 zǎi tsai3 dzai3 tzai3 ㄗㄞˇ tzaai tsai3 zai3
zai4 zài tsai4 dzai4 tzai4 ㄗㄞˋ tzay tsai4 zai4
zan zan tsan dzan tzan ㄗㄢ˙ .tzan tsan zan
zan1 zān tsan1 dzan1 tzan1 ㄗㄢˉ tzan tsan1 zan1
zan2 zán tsan2 dzan2 tzan2 ㄗㄢˊ tzarn tsan2 zan2
zan3 zǎn tsan3 dzan3 tzan3 ㄗㄢˇ tzaan tsan3 zan3
zan4 zàn tsan4 dzan4 tzan4 ㄗㄢˋ tzann tsan4 zan4
zang zang tsang dzang tzang ㄗㄤ˙ .tzang tsang zang
zang1 zāng tsang1 dzang1 tzang1 ㄗㄤˉ tzang tsang1 zang1
zang2 záng tsang2 dzang2 tzang2 ㄗㄤˊ tzarng tsang2 zang2
zang3 zǎng tsang3 dzang3 tzang3 ㄗㄤˇ tzaang tsang3 zang3
zang4 zàng tsang4 dzang4 tzang4 ㄗㄤˋ tzanq tsang4 zang4
zao zao tsao dzau tzau ㄗㄠ˙ .tzau tsao zao
zao1 zāo tsao1 dzau1 tzau1 ㄗㄠˉ tzau tsao1 zao1
zao2 záo tsao2 dzau2 tzau2 ㄗㄠˊ tzaur tsao2 zao2
zao3 zǎo tsao3 dzau3 tzau3 ㄗㄠˇ tzao tsao3 zao3
zao4 zào tsao4 dzau4 tzau4 ㄗㄠˋ tzaw tsao4 zao4
ze ze tse dze tze ㄗㄜ˙ .tze tsö ze
ze1 tse1 dze1 tze1 ㄗㄜˉ tze tsö1 ze1
ze2 tse2 dze2 tze2 ㄗㄜˊ tzer tsö2 ze2
ze3 tse3 dze3 tze3 ㄗㄜˇ tzee tsö3 ze3
ze4 tse4 dze4 tze4 ㄗㄜˋ tzeh tsö4 ze4
zei zei tsei dzei tzei ㄗㄟ˙ .tzei tsei zei
zei1 zēi tsei1 dzei1 tzei1 ㄗㄟˉ tzei tsei1 zei1
zei2 zéi tsei2 dzei2 tzei2 ㄗㄟˊ tzeir tsei2 zei2
zei3 zěi tsei3 dzei3 tzei3 ㄗㄟˇ tzeei tsei3 zei3
zei4 zèi tsei4 dzei4 tzei4 ㄗㄟˋ tzey tsei4 zei4
zen zen tsen dzen tzen ㄗㄣ˙ .tzen tsen zen
zen1 zēn tsen1 dzen1 tzen1 ㄗㄣˉ tzen tsen1 zen1
zen2 zén tsen2 dzen2 tzen2 ㄗㄣˊ tzern tsen2 zen2
zen3 zěn tsen3 dzen3 tzen3 ㄗㄣˇ tzeen tsen3 zen3
zen4 zèn tsen4 dzen4 tzen4 ㄗㄣˋ tzenn tsen4 zen4
zeng zeng tseng dzeng tzeng ㄗㄥ˙ .tzeng tseng zeng
zeng1 zēng tseng1 dzeng1 tzeng1 ㄗㄥˉ tzeng tseng1 zeng1
zeng2 zéng tseng2 dzeng2 tzeng2 ㄗㄥˊ tzerng tseng2 zeng2
zeng3 zěng tseng3 dzeng3 tzeng3 ㄗㄥˇ tzeeng tseng3 zeng3
zeng4 zèng tseng4 dzeng4 tzeng4 ㄗㄥˋ tzenq tseng4 zeng4
zi zi tzu dz tz ㄗ˙ .tzy tseu zih
zi1 tzu1 dz1 tz1 ㄗˉ tzy tseu1 zih1
zi2 tzu2 dz2 tz2 ㄗˊ tzyr tseu2 zih2
zi3 tzu3 dz3 tz3 ㄗˇ tzyy tseu3 zih3
zi4 tzu4 dz4 tz4 ㄗˋ tzyh tseu4 zih4
zong zong tsung dzung tzung ㄗㄨㄥ˙ .tzong tsong zong
zong1 zōng tsung1 dzung1 tzung1 ㄗㄨㄥˉ tzong tsong1 zong1
zong2 zóng tsung2 dzung2 tzung2 ㄗㄨㄥˊ tzorng tsong2 zong2
zong3 zǒng tsung3 dzung3 tzung3 ㄗㄨㄥˇ tzoong tsong3 zong3
zong4 zòng tsung4 dzung4 tzung4 ㄗㄨㄥˋ tzonq tsong4 zong4
zou zou tsou dzou tzou ㄗㄡ˙ .tzou tseou zou
zou1 zōu tsou1 dzou1 tzou1 ㄗㄡˉ tzou tseou1 zou1
zou2 zóu tsou2 dzou2 tzou2 ㄗㄡˊ tzour tseou2 zou2
zou3 zǒu tsou3 dzou3 tzou3 ㄗㄡˇ tzoou tseou3 zou3
zou4 zòu tsou4 dzou4 tzou4 ㄗㄡˋ tzow tseou4 zou4
zu zu tsu dzu tzu ㄗㄨ˙ .tzu tsou zu
zu1 tsu1 dzu1 tzu1 ㄗㄨˉ tzu tsou1 zu1
zu2 tsu2 dzu2 tzu2 ㄗㄨˊ tzwu tsou2 zu2
zu3 tsu3 dzu3 tzu3 ㄗㄨˇ tzuu tsou3 zu3
zu4 tsu4 dzu4 tzu4 ㄗㄨˋ tzuh tsou4 zu4
zuan zuan tsuan dzwan tzuan ㄗㄨㄢ˙ .tzuan tsouan zuan
zuan1 zuān tsuan1 dzwan1 tzuan1 ㄗㄨㄢˉ tzuan tsouan1 zuan1
zuan2 zuán tsuan2 dzwan2 tzuan2 ㄗㄨㄢˊ tzwan tsouan2 zuan2
zuan3 zuǎn tsuan3 dzwan3 tzuan3 ㄗㄨㄢˇ tzoan tsouan3 zuan3
zuan4 zuàn tsuan4 dzwan4 tzuan4 ㄗㄨㄢˋ tzuann tsouan4 zuan4
zui zui tsui dzwei tzuei ㄗㄨㄟ˙ .tzuei tsouei zuei
zui1 zuī tsui1 dzwei1 tzuei1 ㄗㄨㄟˉ tzuei tsouei1 zuei1
zui2 zuí tsui2 dzwei2 tzuei2 ㄗㄨㄟˊ tzwei tsouei2 zuei2
zui3 zuǐ tsui3 dzwei3 tzuei3 ㄗㄨㄟˇ tzoei tsouei3 zuei3
zui4 zuì tsui4 dzwei4 tzuei4 ㄗㄨㄟˋ tzuey tsouei4 zuei4
zun zun tsun dzwun tzuen ㄗㄨㄣ˙ .tzuen tsouen zun
zun1 zūn tsun1 dzwun1 tzuen1 ㄗㄨㄣˉ tzuen tsouen1 zun1
zun2 zún tsun2 dzwun2 tzuen2 ㄗㄨㄣˊ tzwen tsouen2 zun2
zun3 zǔn tsun3 dzwun3 tzuen3 ㄗㄨㄣˇ tzoen tsouen3 zun3
zun4 zùn tsun4 dzwun4 tzuen4 ㄗㄨㄣˋ tzuenn tsouen4 zun4
zuo zuo tso dzwo tzuo ㄗㄨㄛ˙ .tzuo tso zuo
zuo1 zuō tso1 dzwo1 tzuo1 ㄗㄨㄛˉ tzuo tso1 zuo1
zuo2 zuó tso2 dzwo2 tzuo2 ㄗㄨㄛˊ tzwo tso2 zuo2
zuo3 zuǒ tso3 dzwo3 tzuo3 ㄗㄨㄛˇ tzuoo tso3 zuo3
zuo4 zuò tso4 dzwo4 tzuo4 ㄗㄨㄛˋ tzuoh tso4 zuo4
zha zha cha ja ja ㄓㄚ˙ .ja tcha jha
zha1 zhā cha1 ja1 ja1 ㄓㄚˉ ja tcha1 jha1
zha2 zhá cha2 ja2 ja2 ㄓㄚˊ jar tcha2 jha2
zha3 zhǎ cha3 ja3 ja3 ㄓㄚˇ jaa tcha3 jha3
zha4 zhà cha4 ja4 ja4 ㄓㄚˋ jah tcha4 jha4
zhai zhai chai jai jai ㄓㄞ˙ .jai tchai jhai
zhai1 zhāi chai1 jai1 jai1 ㄓㄞˉ jai tchai1 jhai1
zhai2 zhái chai2 jai2 jai2 ㄓㄞˊ jair tchai2 jhai2
zhai3 zhǎi chai3 jai3 jai3 ㄓㄞˇ jae tchai3 jhai3
zhai4 zhài chai4 jai4 jai4 ㄓㄞˋ jay tchai4 jhai4
zhan zhan chan jan jan ㄓㄢ˙ .jan tchan jhan
zhan1 zhān chan1 jan1 jan1 ㄓㄢˉ jan tchan1 jhan1
zhan2 zhán chan2 jan2 jan2 ㄓㄢˊ jarn tchan2 jhan2
zhan3 zhǎn chan3 jan3 jan3 ㄓㄢˇ jaan tchan3 jhan3
zhan4 zhàn chan4 jan4 jan4 ㄓㄢˋ jann tchan4 jhan4
zhang zhang chang jang jang ㄓㄤ˙ .jang tchang jhang
zhang1 zhāng chang1 jang1 jang1 ㄓㄤˉ jang tchang1 jhang1
zhang2 zháng chang2 jang2 jang2 ㄓㄤˊ jarng tchang2 jhang2
zhang3 zhǎng chang3 jang3 jang3 ㄓㄤˇ jaang tchang3 jhang3
zhang4 zhàng chang4 jang4 jang4 ㄓㄤˋ janq tchang4 jhang4
zhao zhao chao jau jau ㄓㄠ˙ .jau tchao jhao
zhao1 zhāo chao1 jau1 jau1 ㄓㄠˉ jau tchao1 jhao1
zhao2 zháo chao2 jau2 jau2 ㄓㄠˊ jaur tchao2 jhao2
zhao3 zhǎo chao3 jau3 jau3 ㄓㄠˇ jao tchao3 jhao3
zhao4 zhào chao4 jau4 jau4 ㄓㄠˋ jaw tchao4 jhao4
zhe zhe che je je ㄓㄜ˙ .je tchö jhe
zhe1 zhē che1 je1 je1 ㄓㄜˉ je tchö1 jhe1
zhe2 zhé che2 je2 je2 ㄓㄜˊ jer tchö2 jhe2
zhe3 zhě che3 je3 je3 ㄓㄜˇ jee tchö3 jhe3
zhe4 zhè che4 je4 je4 ㄓㄜˋ jay tchö4 jhe4
zhei zhei chei jei jei ㄓㄟ˙ .jei tchei jhei
zhei1 zhēi chei1 jei1 jei1 ㄓㄟˉ jei tchei1 jhei1
zhei2 zhéi chei2 jei2 jei2 ㄓㄟˊ jeir tchei2 jhei2
zhei3 zhěi chei3 jei3 jei3 ㄓㄟˇ jeei tchei3 jhei3
zhei4 zhèi chei4 jei4 jei4 ㄓㄟˋ jey tchei4 jhei4
zhen zhen chen jen jen ㄓㄣ˙ .jen tchen jhen
zhen1 zhēn chen1 jen1 jen1 ㄓㄣˉ jen tchen1 jhen1
zhen2 zhén chen2 jen2 jen2 ㄓㄣˊ jern tchen2 jhen2
zhen3 zhěn chen3 jen3 jen3 ㄓㄣˇ jeen tchen3 jhen3
zhen4 zhèn chen4 jen4 jen4 ㄓㄣˋ jenn tchen4 jhen4
zheng zheng cheng jeng jeng ㄓㄥ˙ .jeng tcheng jheng
zheng1 zhēng cheng1 jeng1 jeng1 ㄓㄥˉ jeng tcheng1 jheng1
zheng2 zhéng cheng2 jeng2 jeng2 ㄓㄥˊ jerng tcheng2 jheng2
zheng3 zhěng cheng3 jeng3 jeng3 ㄓㄥˇ jeeng tcheng3 jheng3
zheng4 zhèng cheng4 jeng4 jeng4 ㄓㄥˋ jenq tcheng4 jheng4
zhi zhi chih jr jr ㄓ˙ .jy tche jhih
zhi1 zhī chih1 jr1 jr1 ㄓˉ jy tche1 jhih1
zhi2 zhí chih2 jr2 jr2 ㄓˊ jyr tche2 jhih2
zhi3 zhǐ chih3 jr3 jr3 ㄓˇ jyy tche3 jhih3
zhi4 zhì chih4 jr4 jr4 ㄓˋ jyh tche4 jhih4
zhong zhong chung jung jung ㄓㄨㄥ˙ .jong tchong jhong
zhong1 zhōng chung1 jung1 jung1 ㄓㄨㄥˉ jong tchong1 jhong1
zhong2 zhóng chung2 jung2 jung2 ㄓㄨㄥˊ jorng tchong2 jhong2
zhong3 zhǒng chung3 jung3 jung3 ㄓㄨㄥˇ joong tchong3 jhong3
zhong4 zhòng chung4 jung4 jung4 ㄓㄨㄥˋ jonq tchong4 jhong4
zhou zhou chou jou jou ㄓㄡ˙ .jou tcheou jhou
zhou1 zhōu chou1 jou1 jou1 ㄓㄡˉ jou tcheou1 jhou1
zhou2 zhóu chou2 jou2 jou2 ㄓㄡˊ jour tcheou2 jhou2
zhou3 zhǒu chou3 jou3 jou3 ㄓㄡˇ joou tcheou3 jhou3
zhou4 zhòu chou4 jou4 jou4 ㄓㄡˋ jow tcheou4 jhou4
zhu zhu chu ju ju ㄓㄨ˙ .ju tchou jhu
zhu1 zhū chu1 ju1 ju1 ㄓㄨˉ ju tchou1 jhu1
zhu2 zhú chu2 ju2 ju2 ㄓㄨˊ jwu tchou2 jhu2
zhu3 zhǔ chu3 ju3 ju3 ㄓㄨˇ juu tchou3 jhu3
zhu4 zhù chu4 ju4 ju4 ㄓㄨˋ juh tchou4 jhu4
zhua zhua chua jwa jua ㄓㄨㄚ˙ .jua tchoua jhua
zhua1 zhuā chua1 jwa1 jua1 ㄓㄨㄚˉ jua tchoua1 jhua1
zhua2 zhuá chua2 jwa2 jua2 ㄓㄨㄚˊ jwa tchoua2 jhua2
zhua3 zhuǎ chua3 jwa3 jua3 ㄓㄨㄚˇ joa tchoua3 jhua3
zhua4 zhuà chua4 jwa4 jua4 ㄓㄨㄚˋ juah tchoua4 jhua4
zhuai zhuai chuai jwai juai ㄓㄨㄞ˙ .juai tchouai jhuai
zhuai1 zhuāi chuai1 jwai1 juai1 ㄓㄨㄞˉ juai tchouai1 jhuai1
zhuai2 zhuái chuai2 jwai2 juai2 ㄓㄨㄞˊ jwai tchouai2 jhuai2
zhuai3 zhuǎi chuai3 jwai3 juai3 ㄓㄨㄞˇ joai tchouai3 jhuai3
zhuai4 zhuài chuai4 jwai4 juai4 ㄓㄨㄞˋ juay tchouai4 jhuai4
zhuan zhuan chuan jwan juan ㄓㄨㄢ˙ .juan tchouan jhuan
zhuan1 zhuān chuan1 jwan1 juan1 ㄓㄨㄢˉ juan tchouan1 jhuan1
zhuan2 zhuán chuan2 jwan2 juan2 ㄓㄨㄢˊ jwan tchouan2 jhuan2
zhuan3 zhuǎn chuan3 jwan3 juan3 ㄓㄨㄢˇ joan tchouan3 jhuan3
zhuan4 zhuàn chuan4 jwan4 juan4 ㄓㄨㄢˋ juann tchouan4 jhuan4
zhuang zhuang chuang jwang juang ㄓㄨㄤ˙ .juang tchouang jhuang
zhuang1 zhuāng chuang1 jwang1 juang1 ㄓㄨㄤˉ juang tchouang1 jhuang1
zhuang2 zhuáng chuang2 jwang2 juang2 ㄓㄨㄤˊ jwang tchouang2 jhuang2
zhuang3 zhuǎng chuang3 jwang3 juang3 ㄓㄨㄤˇ joang tchouang3 jhuang3
zhuang4 zhuàng chuang4 jwang4 juang4 ㄓㄨㄤˋ juanq tchouang4 jhuang4
zhui zhui chui jwei juei ㄓㄨㄟ˙ .juei tchouei jhuei
zhui1 zhuī chui1 jwei1 juei1 ㄓㄨㄟˉ juei tchouei1 jhuei1
zhui2 zhuí chui2 jwei2 juei2 ㄓㄨㄟˊ jwei tchouei2 jhuei2
zhui3 zhuǐ chui3 jwei3 juei3 ㄓㄨㄟˇ joei tchouei3 jhuei3
zhui4 zhuì chui4 jwei4 juei4 ㄓㄨㄟˋ juey tchouei4 jhuei4
zhun zhun chun jwun juen ㄓㄨㄣ˙ .juen tchouen jhun
zhun1 zhūn chun1 jwun1 juen1 ㄓㄨㄣˉ juen tchouen1 jhun1
zhun2 zhún chun2 jwun2 juen2 ㄓㄨㄣˊ jwen tchouen2 jhun2
zhun3 zhǔn chun3 jwun3 juen3 ㄓㄨㄣˇ joen tchouen3 jhun3
zhun4 zhùn chun4 jwun4 juen4 ㄓㄨㄣˋ juenn tchouen4 jhun4
zhuo zhuo cho jwo juo ㄓㄨㄛ˙ .juo tcho jhuo
zhuo1 zhuō cho1 jwo1 juo1 ㄓㄨㄛˉ juo tcho1 jhuo1
zhuo2 zhuó cho2 jwo2 juo2 ㄓㄨㄛˊ jwo tcho2 jhuo2
zhuo3 zhuǒ cho3 jwo3 juo3 ㄓㄨㄛˇ juoo tcho3 jhuo3
zhuo4 zhuò cho4 jwo4 juo4 ㄓㄨㄛˋ juoh tcho4 jhuo4